Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 17/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Europejski Korpus Solidarności oraz uchylającego rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.181.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 maja 2021 r.

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 17/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program "Europejski Korpus Solidarności" oraz uchylającego rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014
(2021/C 181/02)

I.
WPROWADZENIE
1.
W dniu 11 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program "Europejski Korpus Solidarności" oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014 1 .
2.
Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2019 r. 2 .
3.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię w dniu 17 października 2018 r. 3 . Europejski Komitet Regionów przyjął opinię na posiedzeniu w dniach 5-6 grudnia 2018 r. 4 .
4.
Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2018 r. Rada uzgodniła częściowe podejście ogólne 5  do wniosku Komisji, dające prezydencji mandat do prowadzenia negocjacji z Parlamentem Europejskim. W ramach negocjacji odbyły się cztery posiedzenia trójstronne i wiele posiedzeń na szczeblu technicznym, a podczas ostatnich rozmów trójstronnych w dniu 11 grudnia 2020 r. ostatecznie osiągnięto wstępne porozumienie ogólne.
5.
W dniu 18 grudnia 2020 r. Komitet Stałych Przedstawicieli zatwierdził ostateczny tekst kompromisowy będący wynikiem rozmów trójstronnych 6 . Tekst został następnie przekazany Parlamentowi Europejskiemu.
6.
W dniu 11 stycznia 2021 r. ostateczny tekst kompromisowy 7  zatwierdziła jednomyślnie Komisja Kultury i Edukacji w Parlamencie Europejskim.
II.
CEL
7.
Ogólnym celem programu "Europejski Korpus Solidarności" na lata 2021-2027 jest zwiększanie zaangażowania osób młodych i organizacji w wysokiej jakości łatwo dostępne działania solidarnościowe, głównie w wolontariat, i w ten sposób wzmacnianie spójności, solidarności, demokracji, tożsamości europejskiej i aktywnego obywatelstwa w Unii i poza jej granicami, a zarazem podejmowanie wyzwań społecznych i humanitarnych w terenie, ze szczególnym naciskiem na promowanie zrównoważonego rozwoju, włączenia społecznego i równych szans.
8.
Program ma dwa komponenty akcji umożliwiające uczestnictwo osób młodych: działania solidarnościowe i działania w zakresie pomocy humanitarnej (Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej). Akcje wspierane w ramach programu obejmują w przypadku obu komponentów wolontariat, projekty solidarnościowe, działania służące tworzeniu sieci kontaktów oraz środki zapewniające jakość i wsparcie.
9.
W ramach programu wspierane są działania solidarnościowe mające wyraźną europejską wartość dodaną, która jest widoczna na przykład w: ich transnarodowym charakterze; ich potencjalnej komplementarności wobec innych programów i polityk na wszystkich szczeblach; ich wymiarze europejskim, jeżeli chodzi o tematy, cele, podejścia, spodziewane wyniki i inne aspekty; ich podejściu w kwestii angażowania osób młodych z różnych środowisk lub ich wkładzie w skuteczne wykorzystanie unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności.
III.
ANALIZA STANOWISKA RADY W PIERWSZYM CZYTANIU
10.
Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu uwzględnia niemal wszystkie zmiany do wniosku Komisji uzgodnione przez Radę w jej częściowym podejściu ogólnym z dnia 26 listopada 2018 r.; chodzi w szczególności o:
wymóg, by uczestnikami były osoby legalnie przebywające w państwie uczestniczącym,
zdefiniowanie portalu Europejskiego Korpusu Solidarności,
możliwość wykorzystania maksymalnie 20 % budżetu na działania wolontariackie wewnątrz kraju,
ewaluacja śródokresowa, która ma zostać przedłożona przez Komisję do dnia 31 grudnia 2024 r.,
dodanie klauzuli o środkach ostrożności i środkach naprawczych w celu zabezpieczenia interesów finansowych Unii, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, oraz
szereg poprawek do motywów.
11.
Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu zawiera także następujące kluczowe elementy, co do których podczas rozmów trójstronnych osiągnięto porozumienie między współprawodawcami:
Główne kwestie
12.
Parlament Europejski wyraził zastrzeżenia dotyczące zarządzania programem i ograniczonej roli Parlamentu w procesie decyzyjnym w przypadku nowych inicjatyw wprowadzanych w okresie programowania. Współprawodawcy uzgodnili dodanie nowego motywu, który wyjaśnia, że akcje lub inicjatywy, które nie są wspierane na mocy przedmiotowego rozporządzenia, nie mogą zostać zamieszczone w programie prac.
13.
Pula środków finansowych uzgodniona przez współprawodawców to kwota ustalona przez Radę Europejską w kontekście wieloletnich ram finansowych (WRF) 2021-2027 wynosząca 1 009 mln EUR. Ta kwota oznacza zmniejszenie budżetu w przybliżeniu o 20 % w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji zakładającym kwotę 1 260 mln EUR.
14.
Jeśli chodzi o zakres programu i podział jego budżetu, uzgodniono usunięcie z programu komponentu dotyczącego staży i pracy i dodanie odpowiadającego mu budżetu (8 %) do komponentu dotyczącego działań solidarnościowych, co oznacza, że trafi do niego 94 % budżetu. Pozostałe 6 % budżetu zostanie przeznaczone na komponent dotyczący pomocy humanitarnej.
15.
Mimo że Europejski Korpus Solidarności jest zasadniczo programem opartym na inkluzywności, w celu wyeksponowania tego aspektu dodano nowy artykuł Włączenie osób młodych o mniejszych szansach oraz szereg innych przepisów zwiększających włączający charakter programu.
16.
Istotną kwestią podczas negocjacji między współprawodawcami były także ubezpieczenia, w tym ich zakres, i wymogi dotyczące poświadczeń. W wyniku negocjacji, a częściowo w świetle wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19 i jej wpływu na wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, w różnych częściach tekstu wprowadzono szereg przepisów zwiększających ubezpieczenie uczestników, w tym jego zakres, a także kontrole bezpieczeństwa w celu ochrony osób znajdujących się w trudnej sytuacji, np. dzieci.
17.
Jeśli chodzi o granicę wiekową w przypadku wolontariuszy wspierających działania humanitarne, w tekście utrzymuje się ogólną zasadę zakładającą dla wszystkich wolontariuszy przedział wiekowy 18-30 lat, ale wprowadza się szczególne odstępstwo dla wolontariuszy wspierających działania humanitarne (górna granica wiekowa 35 lat). Udoskonalono przepisy dotyczące doświadczonych trenerów, mentorów i ekspertów.
18.
Chociaż Parlament Europejski przedłożył obszerne poprawki i dodatkowe propozycje tekstów w odniesieniu do komponentu dotyczącego pomocy humanitarnej, współprawodawcy zgodzili się przyjąć tylko część z nich, dostrzegając jego specyficzny charakter, ale także fakt, że komponent ten stanowi jedynie 6 % programu. Ostateczny tekst kompromisowy przepisów dotyczących pomocy humanitarnej w ramach programu zapewnia równowagę w tym względzie, a oprócz podwyższenia granicy wiekowej współprawodawcy uzgodnili także dodanie w tekście głównych zasad pomocy humanitarnej, a także wzmocnionych środków ochronnych mających zastosowanie do wolontariatu wspierającego operacje pomocy humanitarnej.

Inne kwestie

19.
Komisja zaproponowała początkowo w swoim wniosku ograniczony zestaw wskaźników, natomiast Rada i Parlament Europejski uzgodniły, że załącznik zostanie uzupełniony o bardziej szczegółowe wskaźniki.
20.
Współprawodawcy uzgodnili wzmocnienie przepisów dotyczących organizacji uczestniczących, w szczególności w odniesieniu do znaku jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.
21.
Współprawodawcy uzgodnili również wzmocnienie przepisów odnośnie do ewaluacji śródokresowej programu i do certyfikatu "pieczęci doskonałości".
22.
W kilku przepisach wprowadzono zmiany zgodnie z horyzontalnym podejściem Rady do wszystkich dossier związanych z wieloletnimi ramami finansowymi. Obejmuje to w szczególności dodanie czasu trwania programu w art. 1 zgodnego z ramami czasowymi WRF na lata 2021-2027, przepisów dotyczących uczestnictwa państw trzecich, przepisów dotyczących finansowania skumulowanego i alternatywnego oraz przepisów dotyczących mocy wstecznej (data rozpoczęcia stosowania programu "Europejski Korpus Solidarności" to 1 stycznia 2021 r.).
IV.
PODSUMOWANIE
23.
Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w pełni odzwierciedla ogólne kompromisowe porozumienie osiągnięte w negocjacjach między Parlamentem Europejskim a Radą, prowadzonych przy wsparciu Komisji.
24.
To kompromisowe porozumienie zostało potwierdzone pismem z dnia 15 stycznia 2021 r. skierowanym przez przewodniczącą parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli. W piśmie tym przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji stwierdza, że jeżeli Rada oficjalnie przekaże Parlamentowi swoje stanowisko w uzgodnionej formie, przewodnicząca zaleci, by Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym zatwierdził stanowisko Rady bez poprawek - z zastrzeżeniem weryfikacji prawno- językowej - w drugim czytaniu.
1 Dokument 9993/1/18 REV 1 + ADD 1-5.
2 Dz.U. C 23 z 21.1.2021, s. 218.
3 Dokument EESC-2018-04028-AC.
4 Dokument 5321/19.
5 Dokument 14787/18.
6 Dokument 13847/20.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.