Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.196.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 11 czerwca 2019 r.
ustanawiająca Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego i uchylająca decyzję 2002/622/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 196/08)

(Dz.U.UE C z dnia 12 czerwca 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej 1  ustanowiono ramy prawne w zakresie polityki spektrum radiowego w Unii. Zapewniają one koordynację mechanizmów kształtowania polityki oraz, w stosownych przypadkach, zharmonizowane warunki dotyczące dostępności i wydajnego wykorzystania widma radiowego niezbędne do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego w takich obszarach polityki Unii jak łączność elektroniczna, transport oraz badania i rozwój.

(2) Decyzja nr 676/2002/WE przewiduje możliwość organizowania przez Komisję konsultacji w celu uwzględnienia stanowisk państw członkowskich, instytucji Unii, przedstawicieli branży oraz wszystkich zainteresowanych użytkowników widma radiowego (zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych), a także innych stron zainteresowanych zmianami technicznymi, rynkowymi i regulacyjnymi, które mogą mieć związek z użytkowaniem widma radiowego.

(3) Decyzją Komisji 2002/622/WE 2  ustanowiono grupę doradczą o nazwie Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego ("Zespół") w celu wspierania i doradzania Komisji w kwestiach dotyczących polityki w zakresie widma radiowego. Kwestie te obejmują m.in. dostępność widma radiowego, harmonizację i przeznaczenie widma radiowego, udostępnianie informacji dotyczących przydziału, dostępności i użytkowania widma radiowego, metody przyznawania praw do użytkowania widma, zmianę zagospodarowania widma, zmiana przeznaczenia, wycenę i wydajne wykorzystanie widma radiowego, jak również ochronę zdrowia ludzkiego.

(4) W grudniu 2018 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę (UE) 2018/1972 3 , którą przekształcono i zmieniono unijne ramy regulacyjne dotyczące łączności elektronicznej, i w której także powierzono nowe zadania Zespołowi.

(5) Zespół powinien dodatkowo wnosić wkład w rozwój polityki w zakresie widma radiowego w Unii z uwzględnieniem nie tylko parametrów technicznych, lecz również aspektów gospodarczych, politycznych, kulturalnych, strategicznych, zdrowotnych i społecznych, a także różnych, potencjalnie sprzecznych ze sobą potrzeb użytkowników widma radiowego, tak aby osiągnąć sprawiedliwy, niedyskryminujący i proporcjonalny stan równowagi.

(6) W skład Zespołu powinni wchodzić wysokiej rangi eksperci rządowi z państw członkowskich. W skład Zespołu mogą również wchodzić obserwatorzy oraz inne osoby zaproszone w stosownych przypadkach do uczestnictwa w posiedzeniach, w tym przedstawiciele organów regulacyjnych, organów ds. konkurencji, uczestników rynku oraz grup użytkowników lub konsumentów.

(7) Jeśli chodzi o uwzględnianie kwestii dotyczących polityki w zakresie widma radiowego w kontekście wszystkich odpowiednich polityk Unii, sprawą naczelną powinno być utrzymanie ścisłych więzi współpracy między Zespołem i określonymi zespołami lub komitetami ustanowionymi w celu realizacji sektorowych polityk Unii, w tym polityki w zakresie transportu, polityki w zakresie rynku wewnętrznego dla urządzeń radiowych, polityki audiowizualnej, polityki w zakresie przestrzeni kosmicznej oraz polityki w zakresie łączności.

(8) Wprawdzie za poszczególne części widma radiowego odpowiedzialne są różne krajowe organy rządowe, jednak aby zapewnić owocność dyskusji, każda delegacja krajowa uczestnicząca w posiedzeniu Zespołu powinna posiadać skonsolidowany i skoordynowany obraz wszystkich polityk krajowych, które mają wpływ na wykorzystanie widma radiowego w danym państwie członkowskim, w odniesieniu do nie tylko do rynku wewnętrznego, ale również porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony cywilnej i polityki obronnej, gdyż wykorzystanie widma radiowego na potrzeby tych polityk może wpływać na organizację widma radiowego jako całości.

(9) Zespół powinien konsultować się ze stosownymi użytkownikami widma radiowego, zarówno komercyjnymi, jak i niekomercyjnymi, a także z wszelkimi innymi zainteresowanymi stronami w kwestiach zmian technicznych, rynkowych i regulacyjnych mających związek z wykorzystaniem widma radiowego. Zespół powinien zapewnić, by konsultacje te były szeroko zakrojone i przeprowadzane w sposób wybiegający w przyszłość.

(10) Ponieważ wykorzystanie widma radiowego nie jest ograniczone granicami państwowymi, Zespół powinien być otwarty na udział obserwatorów z państw przystępujących oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

(11) Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) powinna zostać zaproszona do udziału w pracach Zespołu w charakterze obserwatora, zważywszy że działalność Zespołu ma znaczny wpływ na widmo radiowe na poziomie ogólnoeuropejskim oraz że CEPT i stowarzyszone z nią organizacje dysponują rozbudowaną wiedzą fachową z zakresu zarządzania widmem radiowym. Korzystanie z wiedzy fachowej CEPT jest również właściwe w związku z udzielanymi tej organizacji - na podstawie decyzji o spektrum radiowym - upoważnieniami do opracowania technicznych środków wykonawczych w obszarach przeznaczenia widma radiowego i dostępności informacji. Biorąc pod uwagę znaczenie normalizacji europejskiej dla rozwoju urządzeń wykorzystujących widmo radiowe, równie istotne jest nadanie statusu obserwatora Europejskiemu Instytutowi Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

(12) Po wejściu w życie dyrektywy (UE) 2018/1972 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 4  zadania Zespołu należy dostosować do tych nowych ram regulacyjnych oraz odpowiednio wzmocnić rolę Zespołu. Powinno to ułatwić kształtowanie unijnej polityki w zakresie widma w różnych obszarach europejskiego rynku łączności elektronicznej, a w szczególności bezprzewodowej łączności szerokopasmowej, dodatkowo polepszyć strategiczną orientację oraz przejrzystość polityki w zakresie widma oraz wspierać planowanie strategiczne i koordynację mechanizmów kształtowania polityki w zakresie widma radiowego na szczeblu Unii.

(13) Zgodnie z nowymi zadaniami, które powierzono Zespołowi na podstawie dyrektywy (UE) 2018/1972, Zespół powinien zapewniać doradztwo Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na ich wniosek w kwestiach dotyczących widma radiowego. Ponadto niniejsza decyzja powinna stanowić podstawę do uczynienia z Zespołu forum koordynującego wykonywanie przez państwa członkowskie ich obowiązków związanych z widmem radiowym określonych w tej dyrektywie, w tym przez proces wzajemnej oceny, oraz do odgrywania przez Zespół kluczowej roli w dziedzinach zasadniczych dla rynku wewnętrznego, takich jak transgraniczna koordynacja widma radiowego oraz normalizacja.

(14) Zważywszy na liczbę zmian, które stały się konieczne w wyniku wejścia w życie dyrektywy (UE) 2018/1972, ze względów przejrzystości należy zastąpić i uchylić decyzję 2002/622/WE.

(15) Przepisy dotyczące ujawniania informacji przez członków Zespołu należy ponadto sformułować w taki sposób, by były zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 5 , natomiast dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 6 .

(16) Niniejsza decyzja powinna być zgodna z ustanowionymi przez Komisję przepisami horyzontalnymi dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji 7 , w szczególności w odniesieniu do członkostwa w Zespole, obserwatorów, udziału zaproszonych ekspertów oraz kosztów posiedzeń,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejszym ustanawia się grupę doradczą ds. polityki w zakresie widma radiowego pod nazwą Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego ("Zespół").

Artykuł  2

Zadania

1.  Zespół pomaga i doradza Komisji:
a) w strategicznych kwestiach dotyczących polityki w zakresie widma radiowego w Unii;
b) w kwestii koordynacji mechanizmów kształtowania polityki w zakresie widma radiowego w Unii;
c) poprzez wydawanie opinii dotyczących wniosków ustawodawczych w sprawie wieloletnich programów polityki w zakresie widma radiowego oraz w sprawie udostępnienia zharmonizowanego widma do celów wspólnego użytkowania lub użytkowania niepodlegającego prawom indywidualnym;
d) poprzez wydawanie opinii w związku z zaleceniami Komisji dotyczącymi zharmonizowanego stosowania przepisów ram regulacyjnych łączności elektronicznej w obszarze widma radiowego, bez uszczerbku dla roli Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC);
e) w kwestiach koordynacji i współpracy między Komisją, państwami członkowskimi i odpowiednimi właściwymi organami w związku z wdrażaniem obowiązującego prawodawstwa oraz istniejących programów i polityk Unii w zakresie widma radiowego;
f) w stosownych przypadkach, w kwestii zharmonizowanych warunków dotyczących dostępności i wydajnego wykorzystania widma radiowego niezbędnych do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego.
2.  Zespół pomaga państwom członkowskim w ich współpracy ze sobą oraz z Komisją, a także, na ich wniosek, z Radą i Parlamentem Europejskim, mającej wspierać planowanie strategiczne i koordynację mechanizmów kształtowania polityki w zakresie widma radiowego w Unii, poprzez:
a) opracowywanie najlepszych praktyk dotyczących kwestii związanych z widmem radiowym z myślą o wdrażaniu prawa Unii;
b) ułatwianie koordynacji między państwami członkowskimi z myślą o wdrażaniu prawa Unii oraz o przyczynieniu się do rozwoju rynku wewnętrznego;
c) koordynowanie podejść państw członkowskich do przydzielania i zezwalania na użytkowanie widma radiowego oraz publikowanie sprawozdań i opinii dotyczących kwestii związanych z widmem radiowym.
3.  Zespół pomaga państwom członkowskim w transgranicznej koordynacji wykorzystania widma radiowego w celu zapewnienia, by wykorzystanie widma radiowego na ich terytorium było zorganizowane w sposób, który gwarantuje, że żadne inne państwo członkowskie nie jest ograniczone w swojej swobodzie zezwalania na użytkowanie widma radiowego na jego terytorium, w szczególności zharmonizowanego widma radiowego, zgodnie z prawem Unii, zwłaszcza w związku z transgranicznymi szkodliwymi zakłóceniami między państwami członkowskimi.

W tym celu na wniosek dowolnego państwa członkowskiego, którego to dotyczy, Zespół zapewnia pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów lub sporów między państwami członkowskimi, jak również z państwami trzecimi, związanych z transgraniczną koordynacją lub transgranicznymi szkodliwymi zakłóceniami, które uniemożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie widma radiowego na ich terytorium.

W odniesieniu do zharmonizowanego widma radiowego Zespół może wydać opinię w celu zaproponowania skoordynowanego rozwiązania takiego problemu lub sporu między państwami członkowskimi.

4.  Zespół pomaga Komisji w jej pracach przygotowawczych nad przedstawianymi Radzie wnioskami w sprawie przyjęcia decyzji zgodnie z art. 218 ust. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, określających stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii w organizacjach międzynarodowych właściwych w kwestiach widma radiowego.
5.  Zespół może organizować posiedzenia, aby umożliwić krajowym organom regulacyjnym lub innym właściwym organom, na ich wniosek, omówienie i wymianę poglądów i doświadczeń związanych z procesami udzielania zezwoleń i warunkami użytkowania widma radiowego.
6.  Nie naruszając przepisów ust. 5, począwszy od dnia 21 grudnia 2020 r. Zespół zwołuje, do celów art. 35 dyrektywy (UE) 2018/1972, posiedzenia forum wzajemnej oceny w odniesieniu do widma radiowego, dla którego zharmonizowane warunki zostały ustanowione w technicznych środkach wykonawczych zgodnie z decyzją nr 676/2002/WE w celu umożliwienia jego wykorzystania do celów szerokopasmowych bezprzewodowych sieci i usług, na wniosek krajowego organu regulacyjnego lub innego właściwego organu danego państwa członkowskiego lub, w wyjątkowych przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, z inicjatywy Zespołu.
Artykuł  3

Członkostwo

Członkami Zespołu są organy państw członkowskich.

Każde państwo członkowskie wyznacza wysokiej rangi przedstawiciela, któremu powierzono ogólną odpowiedzialność za strategiczną politykę w zakresie widma radiowego.

Komisja, reprezentowana na odpowiednim szczeblu, uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zespołu oraz zapewnia Zespołowi obsługę administracyjną za pośrednictwem sekretariatu.

Artykuł  4

Działalność

1.  Na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy Zespół przyjmuje opinie i sprawozdania skierowane do Komisji. Opinie i sprawozdania przyjmowane są w drodze konsensusu lub, jeżeli osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe, zwykłą większością głosów, przy czym każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Członkowie, którzy zagłosowali przeciwko, mają prawo do załączenia do opinii lub sprawozdania oświadczenia zawierającego streszczone uzasadnienie ich stanowiska.
2.  W następstwie wniosku Parlamentu Europejskiego lub Rady o wydanie opinii lub przedstawienie sprawozdania przez Zespół w kwestiach dotyczących polityki w zakresie widma radiowego związanych z łącznością elektroniczną Zespół przyjmuje taką opinię lub takie sprawozdanie zgodnie z przepisami określonymi w ust. 1. Zespół przekazuje swoją opinię lub swoje sprawozdanie instytucji, która się o nią lub o nie zwróciła, oraz Komisji. W stosownych przypadkach opinia lub sprawozdanie może mieć formę ustnej prezentacji przed Parlamentem Europejskim lub Radą przedstawionej przez przewodniczącego Zespołu lub członka wyznaczonego przez Zespół.
3.  Zespół wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. Komisja może ustanowić podzespoły celem zbadania szczegółowych kwestii w oparciu o zakres zadań ustalony przez Komisję. Podzespoły działają zgodnie z ustanowionymi przez Komisję przepisami horyzontalnymi dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji 8  i składają sprawozdania Zespołowi. Podzespoły rozwiązuje się niezwłocznie po wypełnieniu przez nie swojego mandatu.
4.  Komisja może zwoływać posiedzenia Zespołu, za pośrednictwem sekretariatu i w porozumieniu z przewodniczącym, we wszelkich kwestiach wchodzących w zakres jego kompetencji. Komisja zwołuje posiedzenia w sytuacjach, w których jest to konieczne do celów stosowania art. 2 ust. 2 niniejszej decyzji.
5.  Zespół przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wniosek Komisji, w drodze konsensusu lub, jeżeli osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe, zwykłą większością głosów, przy czym każdemu państwu członkowskiemu przysługuje jeden głos. Regulamin wewnętrzny podlega zatwierdzeniu przez Komisję.
6.  Zespół może zapraszać obserwatorów, w tym z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw kandydujących do przystąpienia do Unii, a także z CEPT i ETSI, do uczestniczenia w jego posiedzeniach; może on także wysłuchiwać ekspertów i zainteresowane strony. Obserwatorzy wyznaczają swoich przedstawicieli. Przewodniczący może zezwolić obserwatorom i ich przedstawicielom na wzięcie udziału w dyskusjach i podzielenie się swoją wiedzą fachową. Obserwatorzy nie mają jednak prawa głosu i nie uczestniczą w formułowaniu zaleceń ani porad Zespołu. Jeżeli Zespół uzna za stosowne gromadzenie dowodów w trakcie przygotowywania opinii lub sprawozdania, może on zaprosić odpowiednich przedstawicieli branży do przedstawienia swoich stanowisk na jego posiedzeniach.
7.  Jeżeli Zespół uzna to za stosowne, może on zaprosić ekspertów z krajowych organów regulacyjnych lub innych właściwych organów i BEREC do udziału w jego posiedzeniach.

Do celów art. 35 dyrektywy (UE) 2018/1972 Zespół zezwala na udział ekspertów z krajowych organów regulacyjnych lub innych właściwych organów, o których mowa w dyrektywie (UE) 2018/1972, oraz z BEREC.

Z zastrzeżeniem szczegółowych zasad, które muszą zostać uzgodnione z BEREC i Komisją, Zespół zezwala BEREC na udział w swoich działaniach w kwestiach dotyczących regulacji rynku i konkurencji związanych z widmem radiowym, które wchodzą w zakres kompetencji BEREC.

Artykuł  5

Współpraca z Parlamentem Europejskim

Nie naruszając przepisów art. 2 i 4, w odniesieniu do informacji, które mają być przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, oraz w odniesieniu do udziału ekspertów Parlamentu Europejskiego w posiedzeniach Zespołu zastosowanie ma pkt 15 załącznika I oraz załącznik II do porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską 9 .

Artykuł  6

Konsultacje

Zespół przeprowadza na wczesnym etapie, w sposób otwarty i przejrzysty, szeroko zakrojone konsultacje wśród uczestników rynku, konsumentów i użytkowników końcowych.

Artykuł  7

Poufność

Jeżeli Komisja stwierdzi, że żądana opinia lub podniesiona kwestia ma charakter poufny, członkowie Zespołu, jak również obserwatorzy i wszelkie inne osoby uczestniczące w posiedzeniu Zespołu, zobowiązani są do nieujawniania informacji, o których dowiedzieli się w trakcie prac Zespołu, jego podzespołów lub grup roboczych ekspertów. W takich przypadkach Komisja może zdecydować, że w posiedzeniach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Zespołu.

Artykuł  8

Tajemnica służbowa i przetwarzanie informacji niejawnych

Członkowie Zespołu i ich przedstawiciele oraz zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogowi zachowania tajemnicy służbowej, który na mocy Traktatów i przepisów wykonawczych do nich dotyczy wszystkich członków instytucji i ich pracowników, a także przepisom Komisji dotyczącym bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych UE określonym w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/443 10  i (UE, Euratom) 2015/444 11 . W przypadku nieprzestrzegania przez nich tych obowiązków Komisja może zastosować wszelkie właściwe środki.

Artykuł  9

Przejrzystość

1.  Zespół oraz jego podzespoły zostają wpisane do rejestru grup ekspertów Komisji.
2.  W odniesieniu do składu Zespołu w rejestrze grup ekspertów publikowane są następujące dane:
a) nazwiska lub nazwy obserwatorów;
b) nazwy organów państw członkowskich;
c) nazwy organów państw trzecich.
3.  Wszystkie istotne dokumenty, w tym porządki obrad, protokoły i opinie uczestników, udostępnia się w rejestrze grup ekspertów albo za pomocą wskazanego w tym rejestrze łącza do strony internetowej, na której można znaleźć odpowiednie informacje. Dostęp do takiej strony internetowej nie może wymagać rejestrowania się przez użytkowników ani nie podlega innym ograniczeniom. W szczególności porządek obrad oraz inne istotne dokumenty referencyjne publikuje się w odpowiednim czasie przed posiedzeniem, a protokoły - w odpowiednio krótkim terminie po posiedzeniu. Od zasady publikowania wyjątki przewiduje się tylko w przypadkach, gdy ujawnienie dokumentu naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego w rozumieniu art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.
4.  W porozumieniu z Komisją Zespół może, zwykłą większością głosów swoich członków, podjąć decyzję o otwarciu obrad dla publiczności.
Artykuł  10

Koszty posiedzeń

1.  Osoby uczestniczące w pracach Zespołu i jego podzespołów nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi.
2.  W przypadku posiedzeń Zespołu zwrot kosztów podróży przez Komisję ograniczony jest do jednej osoby na delegację państwa członkowskiego. Koszty podróży obserwatorów i ekspertów lub innych zainteresowanych stron objętych zakresem art. 4 ust. 6 nie są zwracane przez Komisję, podobnie jak nie są zwracane koszty związane ze spotkaniami Zespołu, jego przewodniczącego lub jego przedstawicieli z zainteresowanymi stronami.
3.  Koszty związane z organizacją posiedzeń Zespołu pokrywa Komisja, o ile posiedzenia te odbywają się w Brukseli. W przypadku posiedzeń Zespołu, które odbywają się poza Brukselą w Unii Europejskiej, Komisja pokrywa jedynie koszty podróży.
4.  Komisja może zlecić analizy zewnętrzne w celu wsparcia prac Zespołu. W takim przypadku Komisja ma prawo zdecydować o potrzebie przeprowadzenia analizy, pokrywa związane z tym koszty i jest odpowiedzialna za zarządzanie takimi analizami.
5.  Koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem strony internetowej Zespołu pokrywa Komisja.
Artykuł  11

Uchylenie

Decyzja 2002/622/WE traci moc.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2019 r.
W imieniu Komisji
Mariya GABRIEL
Członek Komisji
1 Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1).
2 Decyzja Komisji 2002/622/WE z dnia 26 lipca 2002 r. ustanawiająca Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s. 49).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 36).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 (Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 1).
5 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
7 Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca przepisy horyzontalne dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji, C(2016) 3301 final.
8 Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca przepisy horyzontalne dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji, C(2016) 3301 final.
9 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
10 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).
11 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.