Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (2012/2670(RSP)). - OpenLEX

Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (2012/2670(RSP)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.71

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich
P7_TA(2012)0291
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (2012/2670(RSP))

(2013/C 349 E/08)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając znaczną liczbę petycji, w których obywatele UE domagają się ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (1613/2010, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 i inne),
uwzględniając Europejską Konwencję o ochronie zwierząt domowych (CETS No.125),
uwzględniając art. 202 ust. 2 Regulaminu,
A.
mając na uwadze, że art. 13 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania;
B.
mając na uwadze, że nie istnieją żadne przepisy UE w zakresie ochrony zwierząt domowych i bezpańskich, mimo że populację zwierząt domowych w UE szacuje się na ponad sto milionów;
C.
mając na uwadze, że Europejska konwencja o ochronie zwierząt domowych nie została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie;
D.
mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich zwierzęta domowe i bezpańskie padają ofiarą maltretowania i okrucieństwa oraz że składający petycje przywołują głównie państwa członkowskie z południowych i wschodnich rejonów Europy;
1.
wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do ratyfikacji Europejskiej konwencji o ochronie praw zwierząt domowych i transpozycji jej postanowień do krajowych systemów prawnych;
2.
wzywa Komisję do przedstawienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich, w tym:
przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt,
strategii postępowania z bezpańskimi zwierzętami, w tym programów szczepień i sterylizacji,
środków promowania odpowiedzialnego posiadania zwierząt,
zakazu funkcjonowania nielicencjonowanych hoteli i schronisk dla zwierząt,
zakazu zabijania bezpańskich zwierząt bez wskazań medycznych,
szkolnych programów informacyjnych i edukacyjnych na temat dobrostanu zwierząt,
surowych sankcji nakładanych na państwa członkowskie, które nie będą przestrzegać przepisów;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.