Ustanowienie grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności. - OpenLEX

Ustanowienie grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.257.3

Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 17 czerwca 2016 r.
ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności

(2016/C 257/03)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2016 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu strukturalnej poprawy unijnej architektury zarządzania danymi w zakresie kontroli granicznej i bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez wyeliminowanie obecnych niedociągnięć i luk w systemach informatycznych na szczeblu Unii, zgodnie z komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowanym "Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa" 1 , Komisja potrzebuje odwołać się do wiedzy fachowej ekspertów wysokiego szczebla w ramach organu doradczego.

(2) W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie grupy ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie systemów informacyjnych i interoperacyjności i określenie jej zadań i struktury.

(3) Grupa ta powinna wspierać rozwój wspólnej strategii zmierzającej do usprawnienia zarządzania danymi w Unii, przy pełnym poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych, aby lepiej chronić granice zewnętrzne i zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne. Grupa powinna przyjąć szeroko zakrojoną i kompleksową perspektywę w zakresie zarządzania granicami i egzekwowania prawa, uwzględniając rolę odpowiednich organów celnych, ich obowiązki i stosowane przez nie systemy.

(4) Grupa powinna składać się z właściwych organów państw członkowskich, właściwych organów państw stowarzyszonych strefy Schengen, które nie są członkami Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex), Agencji Praw Podstawowych, Unii Europejskiej (FRA), Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Europejskiego Urzędu Policji (Europol) oraz Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu (CTC).

(5) Należy ustanowić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy.

(6) Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 2 .

(7) Niniejszą decyzję należy stosować do dnia 31 grudnia 2017 r. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia tego okresu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności ("grupa").

Artykuł  2

Zadania

Do zadań grupy należy:

a)
doradzanie i wspieranie Komisji w celu zapewnienia interoperacyjności i wzajemnych połączeń systemów informatycznych oraz zarządzania danymi w zakresie zarządzania granicami i bezpieczeństwa;
b)
opracowanie całościowej strategicznej wizji interoperacyjności dotyczącej interoperacyjności i wzajemnych połączeń systemów informacyjnych oraz bardziej skutecznego i wydajnego zarządzania danymi w zakresie zarządzania granicami i bezpieczeństwa w Unii, w tym przedstawianie propozycji konkretnych działań następczych Komisji w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, ukierunkowanych na poprawę ochrony granic zewnętrznych i bezpieczeństwa wewnętrznego dzięki wzmożonej wymianie informacji;
c)
ustanowienie współpracy i koordynacji między Komisją a państwami członkowskimi w kwestiach związanych z wdrażaniem unijnego prawodawstwa dotyczącego interoperacyjności i wzajemnych połączeń systemów informatycznych i zarządzania danymi w zakresie zarządzania granicami i bezpieczeństwa w Unii.
Artykuł  3

Członkostwo

1.
Grupa składa się z właściwych organów państw członkowskich, właściwych organów państw stowarzyszonych strefy Schengen, które nie są członkami Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielko-skalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex), Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Europejskiego Urzędu Policji (Europol) i Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu.
2.
Członkowie grupy mianują przedstawicieli wysokiego szczebla. Każdemu z przedstawicieli wysokiego szczebla może towarzyszyć jeden ekspert w dziedzinie wymiany informacji w celu zapewnienia wysokiego poziomu kompetencji technicznych.
Artykuł  4

Przewodniczący

Grupie przewodniczy Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji.

Artykuł  5

Tryb pracy

1.
Grupa podejmuje działania na wniosek swojego przewodniczącego zgodnie ze stosowanymi przez Komisję przepisami horyzontalnymi dotyczącymi grup ekspertów ("przepisy horyzontalne") 3 .
2.
Posiedzenia grupy odbywają się co do zasady w Brukseli.
3.
Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej ("DG HOME") zapewnia obsługę sekretariatu. Urzędnicy z pozostałych dyrekcji Komisji zainteresowani określonymi pracami grupy mogą uczestniczyć w posiedzeniach grupy i jej podgrup.
4.
W porozumieniu z DG HOME grupa może, po uzyskaniu zwykłej większości głosów swoich członków, podjąć decyzję o otwarciu obrad dla publiczności.
5.
Protokoły z dyskusji nad każdym punktem porządku obrad oraz opinie przedstawione przez grupę są konstruktywne i wyczerpujące. Protokoły są sporządzane przez sekretariat, pod nadzorem przewodniczącego.
6.
Grupa przyjmuje swoje opinie, zalecenia lub sprawozdania w drodze konsensusu. Jeżeli ma miejsce głosowanie, jego wynik rozstrzygany jest zwykłą większością głosów członków. Członkowie, którzy zagłosowali przeciwko, mają prawo do wystawienia dokumentu przedstawiającego powody zajęcia przez nich takiego stanowiska, stanowiącego załącznik do opinii, zaleceń lub sprawozdań.
Artykuł  6

Podgrupy

1.
DG HOME może ustanowić podgrupy celem zbadania szczegółowych kwestii, w oparciu o zakres zadań ustalony przez Komisję. Podgrupy działają zgodnie z przepisami horyzontalnymi i składają sprawozdania grupie. Zaraz po wypełnieniu swojego mandatu podgrupy są rozwiązywane.
2.
Członkowie grupy mianują przedstawicieli do każdej podgrupy.
Artykuł  7

Zaproszeni eksperci

Przewodniczący grupy może zapraszać ekspertów posiadających szczególne kompetencje w zakresie tematu wprowadzonego do porządku obrad do wzięcia doraźnego udziału w pracach grupy lub podgrup.

Artykuł  8

Obserwatorzy

1.
Osoby prywatne, organizacje i organy publiczne mogą otrzymać status obserwatora, zgodnie z przepisami horyzontalnymi, na bezpośrednie zaproszenie przewodniczącego.
2.
Organizacje/podmioty publiczne posiadające status obserwatora mianują swoich przedstawicieli.
3.
Przewodniczący może zezwolić obserwatorom i ich przedstawicielom na wzięcie udziału w dyskusjach grupy i udostępnienie swojej fachowej wiedzy. Nie mają oni jednak prawa głosu i nie uczestniczą w formułowaniu zaleceń lub porad grupy.
Artykuł  9

Regulamin wewnętrzny

Na wniosek i w porozumieniu z DG HOME grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny zwykłą większością głosów swoich członków, na podstawie standardowego regulaminu wewnętrznego grup ekspertów, zgodnie z przepisami horyzontalnymi.

Artykuł  10

Tajemnica służbowa i przetwarzanie informacji niejawnych

Członkowie grupy i ich przedstawiciele oraz zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom zachowania tajemnicy służbowej określonym w traktatach i ich przepisach wykonawczych, a także przestrzegają przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, określonych w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/443 4 i 2015/444 5 . W przypadku naruszenia przez nich powyższych obowiązków Komisja może zastosować wszelkie właściwe środki.

Artykuł  11

Przejrzystość

1.
Grupa i jej podgrupy zostają wpisane w rejestrze grup ekspertów Komisji i innych podobnych zespołów ("rejestr grup ekspertów").
2.
W odniesieniu do składu grupy, w rejestrze grup ekspertów publikowane są nazwy członków, w tym organów państw członkowskich, oraz obserwatorów.
3.
Wszystkie stosowne dokumenty, takie jak porządki obrad, protokoły i opinie uczestników, są udostępniane w rejestrze grup ekspertów albo za pomocą wskazanego we wspomnianym rejestrze linku do strony internetowej, na której można znaleźć odpowiednie informacje. Dostęp do stron internetowych poświęconych tej tematyce nie podlega rejestracji przez użytkowników ani innym ograniczeniom. W szczególności porządek obrad oraz inne istotne dokumenty referencyjne są publikowane w odpowiednim czasie przed posiedzeniem. Protokoły są publikowane terminowo po posiedzeniu. Od zasady publikowania przewiduje się wyjątki tylko w przypadkach, gdy ujawnienie dokumentu naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego, o czym mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 6 .
Artykuł  12

Koszty posiedzeń

1.
Osoby uczestniczące w pracach grupy i jej podgrup nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi.
2.
Koszty podróży służbowych i pobytu ponoszone przez osoby uczestniczące w pracach grupy i jej podgrup są zwracane przez Komisję. Zwrot kosztów następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez Komisję oraz w granicach dostępnych środków przyznanych działom Komisji w ramach rocznej procedury przydziału zasobów.
Artykuł  13

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Dimitris AVRAMOPOULOS

Członek Komisji

1 Komunikat Komisji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa (COM(2016) 205).
2 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
3 C(2016) 3301.
4 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).
5 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).
6 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145, 31.5.2001, s. 43).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.