Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1998.284.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2014 r.

UMOWA
dotycząca współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki *

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej "Wspólnotą",

z jednej strony, oraz

RZĄD STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI,

z drugiej strony,

zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie nauki i technologii dla ich rozwoju gospodarczego i społecznego;

UZNAJĄC, że Wspólnota oraz Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki prowadzą działania badawcze i technologiczne w wielu obszarach wspólnego zainteresowania oraz, że udział we wzajemnych działaniach, związanych z badaniami i rozwojem na zasadzie wzajemności zapewni wzajemne korzyści;

UWZGLĘDNIAJĄC deklarację w sprawie stosunków między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi z dnia 23 listopada 1990 roku, Nową Agendę Transatlantycką oraz Wspólny Plan Działań Wspólnoty Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, przyjęty w Madrycie dnia 3 grudnia 1995 roku;

PRAGNĄC ustanowić formalne podstawy współpracy w zakresie badań naukowych i technologicznych, które poszerzą i wzmocnią prowadzenie wspólnych działań w obszarach wspólnego zainteresowania oraz będą sprzyjać zastosowaniu wyników tej współpracy do ich korzyści ekonomicznych i socjalnych,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Cel

Strony wspierają, rozwijają i ułatwiają wspólne działania w obszarach wspólnego zainteresowania, w których prowadzą one działania, dotyczące badań i rozwoju nauki i technologii.

Artykuł  2

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy:

a) "wspólne działanie" oznacza wszelkie działania, które Strony podejmują lub wspierają na podstawie niniejszej Umowy oraz, które obejmują wspólne badania;
b) "informacje" oznacza dane naukowe lub technologiczne, wyniki lub metody badań i rozwoju, wynikające ze wspólnych badań oraz wszelkie inne dane, odnoszące się do wspólnych działań;
c) "własność intelektualna" otrzymuje znaczenie określone w artykule 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku;
d) "wspólne badania" oznacza badania wykonywane przy finansowym wsparciu jednej lub obu Stron, które obejmują współpracę uczestników zarówno ze Wspólnoty jak i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz są wyznaczone jako wspólne badania w formie pisemnej przez Strony lub ich organizacje lub agencje naukowe i technologiczne, lub też w przypadku gdy fundusze pochodzą wyłącznie od jednej ze Stron, przez tę Stronę i uczestników tego projektu;
e) "uczestnicy" oznacza wszelkie osoby lub podmioty, włączając, między innymi, organizacje i agencje naukowe i technologiczne Stron, osoby prywatne, przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, uniwersytety, przedsiębiorstwa zależne od podmiotów europejskich lub amerykańskich lub inne rodzaje osób prawnych, zaangażowanych we wspólne działania.
Artykuł  3

Zasady

Wspólne działania prowadzone są na podstawie następujących zasad:

a) wzajemnej korzyści, opartej na ogólnej równowadze korzyści;
b) wzajemnych możliwości angażowania się we wspólne działania;
c) równego i sprawiedliwego traktowania;
d) wymiany informacji, które mogą wpływać na wspólne działania w odpowiednim czasie.
Artykuł  4 1

Obszary wspólnych działań

a) Sektory wspólnych działań mogą obejmować:
środowisko naturalne (włączając badania klimatyczne),
biomedycynę i zdrowie (włączając badania nad AIDS, chorobami zakaźnymi i nadużywaniem narkotyków),
rolnictwo,
nauki związane z rybołówstwem,
badania inżynieryjne,
energię nienuklearną,
zasoby naturalne,
nauki materiałowe (w tym nanotechnologia) i metrologię,
technologie informacyjne i komunikacyjne,
telematykę,
biotechnologię,
naukę i technologię morską,
badania dotyczące nauk społecznych,
transport,
badania nad bezpieczeństwem,
badania przestrzeni kosmicznej,
politykę związaną z nauką i techniką, zarządzaniem, szkoleniem i mobilnością naukowców.
b) Strony mogą dokonać zmian w wykazie na zalecenie Wspólnej Grupy Konsultacyjnej, o której mowa w art. 6, zgodnie z procedurami obowiązującymi każdą ze Stron.
c) Strony mogą prowadzić wspólne działania ze stronami trzecimi.
Artykuł  5

Formy wspólnych działań

a) Na podstawie stosowanych przepisów prawnych, wykonawczych i polityk, Strony wspierają, w najwyższym możliwym stopniu, zaangażowanie uczestników we wspólne działania na podstawie niniejszej Umowy w celu zapewnienia porównywalnych możliwości udziału w ich działaniach związanych z badaniami i rozwojem naukowym i technologicznym.
b) Wspólne działania mogą mieć następujące formy:
1. skoordynowane projekty badawcze i wspólne projekty badawcze;
2. wspólne grupy zadaniowe;
3. wspólne badania;
4. wspólna organizacja seminariów naukowych, konferencji, sympozjów i warsztatów;
5. szkolenie naukowców i ekspertów technicznych;
6. wymiana lub użyczanie urządzeń i materiałów;
7. wizyty i wymiany naukowców, inżynierów i innych odpowiednich pracowników;
8. wymiany informacji naukowych i technologicznych, jak również informacji dotyczących praktyk, prawa, przepisów i programów, dotyczących celów współpracy na podstawie niniejszej Umowy.

Gdzie sytuacja tego wymaga, wspólne działania są podejmowane w zastosowaniu ustaleń wykonawczych, zawartych między Stronami lub ich organizacjami i agencjami naukowymi i technologicznymi. Ustalenia te mogą określać charakter i okres współpracy w danej dziedzinie lub w konkretnym celu, stosunek do własności intelektualnej, zgodnie z postanowieniami Załącznika, fundusze, podział kosztów i inne istotne kwestie.

Artykuł  6

Koordynacja i ułatwienie wspólnych działań

a) Koordynacja i ułatwienia wspólnych działań na podstawie niniejszej Umowy realizowane są w imieniu Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki przez Departament Stanu, a w imieniu Wspólnoty przez Komisję Europejską, działające jako organy wykonawcze.
b) Organy wykonawcze ustanawiają Wspólną Grupę Konsultacyjną (zwaną dalej "WGK") w celu nadzoru współpracy naukowej i technologicznej na podstawie niniejszej Umowy. WGK składa się z ograniczonej, równej liczby oficjalnych przedstawicieli każdej ze Stron.
c) WGK może organizować konsultacje dotyczące ogólnych spraw naukowych i technologicznych; wymieniać informacje; ustanawiać grupy zadaniowe i grupy robocze, jeżeli jest to właściwe; zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to właściwe i niezbędne; oraz w inny sposób przyczyniać się do zwiększenia wzajemnego zrozumienia działań i programów Stron, związanych z nauką i technologią.
d) WGK wykonuje następujące funkcje:
1. przeglądanie i zalecanie działań na podstawie niniejszej Umowy;
2. opracowywanie zaleceń na podstawie artykułu 4 litera b);
3. doradzanie Stronom w sprawie sposobów wzmacniania współpracy zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszej Umowie;
4. coroczne przygotowywanie sprawozdania w sprawie skuteczności współpracy, podjętej na podstawie niniejszej Umowy;
5. dokonywanie przeglądu efektywnego i skutecznego działania niniejszej Umowy.
e) WGK zbiera się corocznie, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Posiedzenia organizowane są przemiennie we Wspólnocie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. WGK ustanawia swój regulamin, podlegający zatwierdzeniu przez obie Strony.
f) Na każdym posiedzeniu sporządza się Protokół obejmujący rejestr decyzji oraz głównych zagadnień rozpatrywanych na tym posiedzeniu. Protokół ten uzgadniany jest przez osoby wybrane z każdej Strony do wspólnego przewodniczenia obradom.
Artykuł  7

Fundusze i uwagi natury prawnej

a) Wspólne działania uzależnione są od dostępności przyznanych funduszy oraz stosowanych przepisów ustawowych i wykonawczych, polityk i programów Wspólnoty oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.
b) Każda ze Stron ponosi koszty pełnienia obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, włączając koszty uczestnictwa w posiedzeniach WGK. Jednakże koszty, poza kosztami podróży i zakwaterowania, bezpośrednio związane z posiedzeniami WGK, pokryje Strona przyjmująca.
Artykuł  8

Wjazd pracowników i sprzętu

Każda ze Stron podejmie wszelkie właściwe kroki oraz wszelkie wysiłki, w zakresie obowiązującego prawa i przepisów, w celu ułatwienia wjazdu na i wyjazdu z jej terytorium osób, materiałów, danych i urządzeń drugiej Strony zaangażowanych lub wykorzystywanych do wspólnych działań na podstawie niniejszej Umowy.

Artykuł  9

Stosunek do własności intelektualnej

Podział i ochrona praw własności intelektualnej na podstawie niniejszej Umowy zgodne są z postanowieniami Załącznika, który stanowi integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł  10

Inne ustalenia i postanowienia przejściowe

a) Strony podejmują wysiłki, gdzie sytuacja tego wymaga, w celu wprowadzenia w zakresie niniejszej Umowy nowych uzgodnień, dotyczących współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, które wchodzą w zakres artykułu 4.
b) Niniejsza Umowa jest bez uszczerbku dla praw i obowiązków, wynikających z innych porozumień między Stronami i wszelkich innych porozumień lub ustaleń między jedną ze Stron a nieuczestniczącymi stronami trzecimi, włączając porozumienia i ustalenia między organizacjami i agencjami naukowymi i technologicznymi a Państwem Członkowskim Wspólnoty.
Artykuł  11

Terytorialny zakres stosowania

Niniejszą Umowę stosuje się, z jednej strony do terytoriów, na których stosowany jest Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach określonych w tym Traktacie i z drugiej Strony, do terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie stanowi to przeszkody dla prowadzenia wspólnych działań na pełnym morzu, w przestrzeni kosmicznej lub na terytorium państw trzecich, zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł  12

Wejście w życie, rozwiązanie i rozstrzyganie sporów

a) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się wzajemnie w formie pisemnej o spełnieniu odpowiednich procedur wewnętrznych, niezbędnych do wejścia w życie Umowy.
b) Niniejsza Umowa jest zawarta na okres pięciu lat. Na podstawie przeglądu dokonanego przez Strony, w ostatnim roku każdego późniejszego okresu, Umowa może być przedłużona, wraz z możliwymi zmianami na kolejne okresy pięciu lat za wzajemnym pisemnym porozumieniem między Stronami.
c) Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze Stron w drodze pisemnego zawiadomienia z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej Umowy nie wpływa na ważność ani czas obowiązywania wszelkich ustaleń zawartych na mocy tego porozumienia, ani praw i obowiązków ustanowionych zgodnie z załącznikiem do niniejszej Umowy.
d) Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za porozumieniem Stron. Zmiany wchodzą w życie z dniem, w którym Strony powiadomią się wzajemnie w formie pisemnej o spełnieniu odpowiednich procedur wewnętrznych, niezbędnych do wprowadzenia zmian w niniejszej Umowie.
e) Wszystkie sprawy lub spory związane z wykładnią lub wprowadzeniem w życie niniejszej Umowy rozstrzygane są w drodze wzajemnego porozumienia Stron.
Artykuł  13

Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

ZAŁĄCZNIK 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Na podstawie artykułu 9 niniejszej Umowy:

Strony zapewniają odpowiednią i skuteczną ochronę własności intelektualnej, stworzonej lub dostarczonej na podstawie niniejszej Umowy i odpowiednich uzgodnień wykonawczych. Strony zgadzają się notyfikować sobie wzajemnie w odpowiednim czasie o wszelkich wynalazkach, pracach objętych prawami autorskimi, wynikającymi z niniejszej Umowy oraz dążyć do ochrony takiej własności intelektualnej we właściwym czasie. Prawa do takiej własności intelektualnej przyznane są zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika.

I.

ZAKRES

A. Niniejszy załącznik stosuje się w odniesieniu do wszystkich wspólnych działań, podejmowanych przez Strony lub ich uczestników na mocy niniejszej Umowy chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

B. Do celów niniejszej Umowy określenie "własność intelektualna" posiada znaczenie, uznane przez artykuł 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku.

C. Niniejszy załącznik odnosi się do przydziału praw, korzyści i opłat licencyjnych między stronami lub uczestnikami. Każda Strona zapewnia, że druga strona lub jej uczestnik może uzyskać prawa do własności intelektualnej, przydzielonej jej zgodnie z niniejszym załącznikiem. Niniejszy załącznik w żaden sposób nie zmienia lub nie narusza przydziału praw między Stroną a jej obywatelami, określonego przepisami i praktyką tej Strony.

D. Spory dotyczące własności intelektualnej, wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane są w drodze rozmów między odpowiednimi uczestnikami lub, jeżeli jest to niezbędne, między Stronami. Na podstawie wzajemnego porozumienia Stron, uczestnicy mogą wnieść spór przed sąd arbitrażowy w celu uzyskania wiążącego orzeczenia arbitrażowego. Jeżeli uczestnicy nie uzgodnili inaczej w formie pisemnej, obowiązują zasady postępowania arbitrażowego Uncitral.

E. Wypowiedzenie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy nie ma wpływu na prawa lub obowiązki określone niniejszym załącznikiem.

II.

PRZYZNANIE PRAW

A. Każda ze Stron uprawniona jest do niewyłącznej, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji we wszystkich państwach na odtwarzanie, publiczne rozpowszechnianie i tłumaczenie artykułów prasowych naukowych i technicznych, niezastrzeżonych sprawozdań naukowych i książek bezpośrednio związanych ze współpracą na podstawie niniejszej Umowy. Wszystkie publicznie rozpowszechniane kopie dzieł chronionych prawem autorskim, przygotowane na podstawie niniejszej Umowy wskazują nazwiska autorów dzieła chyba że autor wyraźnie odmawia wymienienia nazwiska. Każda ze Stron lub jej uczestnicy mają prawo do przeglądu tłumaczenia przed jego publicznym rozpowszechnieniem.

B. Prawa do każdej formy własności intelektualnej, inne niż prawa opisane w sekcji II punkt A powyżej, przyznawane są w następujący sposób:

1. Naukowcy zaproszeni, na przykład odwiedzający państwo początkowo w celu kształcenia, otrzymują prawa własności intelektualnej na podstawie uzgodnień z instytucjami przyjmującymi. Ponadto, każdy naukowiec zaproszony, uznany za wynalazcę uprawniony jest do traktowania jak obywatel państwa przyjmującego w odniesieniu do nagród, premii, korzyści lub innych środków uznaniowych, zgodnie z politykami instytucji przyjmującej.

2. a) W przypadku własności intelektualnej, która została lub może zostać utworzona w trakcie wspólnych badań, Strony lub ich uczestnicy wspólnie rozwijają plan zarządzania technologią. Plan zarządzania technologią uwzględnia odpowiedni wkład obu Stron i ich uczestników, korzyści z przyznania licencji na terytorium na pola eksploatacji, wymagania narzucone przez prawo krajowe Stron i inne czynniki uznane za odpowiednie.

b) Jeżeli Strony lub ich uczestnicy nie zgodziły się na wspólny plan zarządzania technologią we wstępnej umowie o współpracy badawczej i nie mogą osiągnąć porozumienia w rozsądnym czasie, nieprzekraczającym sześciu miesięcy od czasu, w którym Strona uświadomi sobie utworzenie lub możliwość utworzenia danej własności intelektualnej, jako rezultat wspólnych badań, Strony i ich uczestnicy rozstrzygają kwestię, zgodnie z postanowieniami sekcji I punkt D. Do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie, własność intelektualna należy wspólnie do obu Stron lub ich uczestników, ale może być wykorzystywana do celów komercyjnych (włączając rozwój produktu) wyłącznie za wspólnym porozumieniem.

c) "Wspólne badania" oznacza badania wykonywane przy finansowym wsparciu jednej lub obu Stron, obejmujące współpracę uczestników zarówno ze Wspólnoty, jak i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz określone jako wspólne badania w formie pisemnej przez Strony lub ich organizacje lub agencje naukowe i technologiczne lub też, w przypadku gdy fundusze pochodzą wyłącznie od jednej Strony, przez tę Stronę i uczestników tego projektu.

d) W przypadku gdy każda ze Stron uważa, że poszczególny wspólny program badawczy na podstawie niniejszej Umowy doprowadził lub doprowadzi do utworzenia lub dostarczenia rodzaju własności intelektualnej, który podlega jej ochronie, ale nie jest chroniony na terytorium drugiej Strony, Strony niezwłocznie organizują rozmowy w celu ustalenia przyznania praw do wymienionej własności intelektualnej. Określone wspólne działania zostaną zawieszone na czas rozmów, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia propozycji o podjęcie rozmów, współpraca przy danym projekcie zostanie zawieszona lub zakończona na wniosek jednej ze Stron.

III.

INFORMACJE ZASTRZEŻONE

W przypadku gdy informacje, uznane w odpowiednim czasie jako zastrzeżone, są dostarczone lub utworzone na podstawie niniejszej Umowy, każda ze Stron i jej uczestnicy chronią te informacje, zgodnie ze stosowanymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i praktyką administracyjną. Bez uprzedniej pisemnej zgody, żadna ze Stron nie może ujawnić żadnej z zastrzeżonych informacji nikomu poza pracownikami, personelem rządowym, wykonawcami lub podwykonawcami. Ujawnienia te są stosowane wyłącznie w ramach warunków ich pozwoleń lub licencji od Stron oraz zakresu pracy objętej umową ze Stronami lub w pracach dotyczących dziedziny w ten sposób rozpowszechnianej informacji. Strony, poprzez właściwe ustalenia, takie jak umowy badawcze, dokumenty dotyczące stypendiów, plany zarządzania technologią itd., nakładają obowiązek na wszystkich uczestników mających dostęp do takich informacji, utrzymania jej w tajemnicy.

Jeżeli jedna ze Stron ma świadomość, zgodnie z jej ustawodawstwem i przepisami wykonawczymi, że nie wypełni lub może nie być w stanie wypełnić postanowień o nie rozpowszechnianiu, Strona ta niezwłocznie informuje o powyższym drugą Stronę. Następnie strony konsultują się w celu określenia właściwego sposobu działania. Informacje mogą zostać określone jako zastrzeżone, jeżeli są one poufne w takim sensie, że nie są one w całości lub w dokładnej konfiguracji lub zestawieniu ich części składowych, ogólnie znane lub łatwo dostępne przy wykorzystaniu środków zgodnych z prawem; mają rzeczywistą lub potencjalną wartość handlową z uwagi na ich poufność; były przedmiotem działań uzasadnionych w danych okolicznościach, prowadzonych przez osobę prawnie odpowiedzialną za zachowanie poufności, a niebędące w posiadaniu adresata bez obowiązku dotyczącego ich poufności.

* Z dniem 4 października 2004 r. niniejsza umowa została odnowiona do dnia 13 października 2008 r, zgodnie z art. 1 umowy odnawiającej umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U.UE.L.04.335.7) z dnia 4 października 2004 r.

Z dniem 30 marca 2009 r. niniejsza umowa została przedłużona do dnia 13 października 2013 r, zgodnie z art. 1 decyzji Rady nr 2009/306/WE z dnia 30 marca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.90.20).

Z dniem 14 kwietnia 2014 r. niniejsza umowa została przedłużona do dnia 13 października 2018 r, zgodnie z art. 1 decyzji Rady nr 2014/240/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.U.UE.L.14.128.43).

Z dniem 12 lipca 2014 r. niniejsza umowa została przedłużona do dnia 13 października 2023 r., zgodnie z informacją Rady z dnia 12 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.205.1).

1 Art. 4 zmieniony przez art. 1 decyzji Rady nr 2009/306/WE z dnia 30 marca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.90.20) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 30 marca 2009 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.