Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP//M.4421 - OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.256.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2006 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4421 - OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 256/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 24 października 2006 r.)

1.
W dniu 13 października 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa OJSC Novolipetsk Steel ("NLMK", Rosja) oraz Duferco Participations Holding Ltd ("Duferco", Guernsey) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A. ("the Joint Venture Company", Luksemburg), do którego włączona zostanie grupa spółek kontrolowanych obecnie wyłącznie przez Duferco ("spółki JV"), w drodze zakupu akcji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku NLMK: półprodukty i produkty płaskie ze stali węglowej, wyroby ze stali elektrotechnicznej,

– w przypadku Duferco: półprodukty i produkty ze stali węglowej - płaskie i długie, wyroby ze stali elektrotechnicznej, stal nierdzewna oraz stal wysokostopowa,

– w przypadku spółek JV: półprodukty i produkty płaskie ze stali węglowej - płaskie i długie.

3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4421 - OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.