Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4335 - Diehl/Thales/JV) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.246.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 października 2006 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4335 - Diehl/Thales/JV)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 246/13)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 13 października 2006 r.)

1.
W dniu 4 października 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Thales S.A. ("Thales", Francja) i Diehl Stiftung & Co. KG ("Diehl", Niemcy) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami TDA Armements SAS (Francja), Thales Munitronic BV (Niderlandy), Forges de Zeebrugge (Belgia), obecnie kontrolowanym przez Thales, oraz nad przedsiębiorstwem Junghans Feinwerktechnik GmbH & Co KG (Niemcy), obecnie kontrolowanym przez Diehl, w drodze wniesienia wkładów do nowo powstałego przedsiębiorstwa będącego wspólnym przedsiębiorstwem.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku Thales: technologia w sektorze obrony, lotnictwa i kosmonautyki oraz bezpieczeństwa cywilnego. W przypadku wkładów przekazanych wspólnemu przedsiębiorstwu: produkcja i zbyt zapalników oraz urządzeń zabezpieczających i uzbrajających,

– w przypadku Diehl: metale, elementy sterownicze, obronność i lotnictwo. W przypadku wkładów przekazanych wspólnemu przedsiębiorstwu: produkcja i zbyt zapalników oraz urządzeń zabezpieczających i uzbrajających.

3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004(2) sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4335 - Diehl/Thales/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.