Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4298 - Aggregate Industries/Foster Yeoman).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.175.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lipca 2006 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4298 - Aggregate Industries/Foster Yeoman)

(2006/C 175/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lipca 2006 r.)

1. W dniu 19 lipca 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Aggregate Industries Ltd ("Aggregate Industries", Zjednoczone Królestwo) kontrolowane przez Holcim Group ("Holcim", Szwajcaria), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Foster Yeoman Ltd ("Foster Yeoman", Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu akcji w wyniku rekomendowanej oferty płatnej w gotówce.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku Holcim: materiały budowlane na bazie cementu, kruszywo, beton towarowy i asfalt,

– w przypadku Aggregate Industries: produkcja i dostawa kruszywa, asfaltu, betonu towarowego i prefabrykatów betonowych,

– w przypadku Foster Yeoman: produkcja i dostawa kruszywa i asfaltu, budowa nawierzchni dróg.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Uwagi takie muszą wpłynąć do Komisji w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny sprawy: COMP/M.4298 - Aggregate Industries/Foster Yeoman, na następujący adres w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.