Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4293 - Nordic Capital Fund VI/ICA Meny).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.187.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 sierpnia 2006 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4293 - Nordic Capital Fund VI/ICA Meny)

(2006/C 187/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 10 sierpnia 2006 r.)

1. W dniu 3 sierpnia 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Nordic Capital Fund VI ("Nordic Capital Fund VI", Wyspa Jersey) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem ICA Meny AB ("ICA Meny", Szwecja), w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku Nordic Capital Fund VI: fundusz PE;

– w przypadku ICA Meny: sprzedaż hurtowa towarów konsumpcyjnych codziennego użytku.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4293 - Nordic Capital Fund VI/ICA Meny, na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.