Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4261 - 3i/ABX) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.159.73

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2006 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4261 - 3i/ABX)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 159/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2006 r.)

1. W dniu 27 czerwca 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo 3i Group plc ("3i", Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady poprzez spółkę utworzoną na potrzeby niniejszej transakcji całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem ABX LOGISTICS Worldwide SA/NV i jego spółkami zależnymi ("ABX", Belgia), w drodze zakupu akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku 3i: działalność inwestycyjna, doradztwo w zakresie zarządzania na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie inwestycjami w ich imieniu; większość inwestycji obejmuje przedsiębiorstwa mające siedzibę w Europie, choć coraz więcej inwestycji dotyczy Stanów Zjednoczonych i Azji,

– w przypadku ABX: działalność w sektorze transportu, specjalizacja w zakresie spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz zarządzania logistyką kontraktową; ABX działa w ponad 30 krajach.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M. 4261 - 3i/ABX, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.