Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4255 - Evraz/Strategic Minerals) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.167.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2006 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4255 - Evraz/Strategic Minerals)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 167/03)

(tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 19 lipca 2006 r.)

1. W dniu 11 lipca 2006 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Evraz Group S.A. ("Evraz", Luksemburg), kontrolowane przez Crosland Global Ltd ("Crosland", Cyprus), oraz Sojitz Corporation ("Sojitz" Japonia) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Strategic Minerals Corporation ("Strategic Minerals", USA) w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku Evraz: wertykalnie zintegrowana produkcja stali i działalność wydobywcza, głównie w Federacji Rosyjskiej,

– w przypadku Sojitz: zróżnicowana działalność handlowa i wyłączna dystrybucja wyrobów z wanadu wytwarzanych przez Strategic Minerals na całym świecie, z wyjątkiem Ameryki Północnej,

– w przypadku Strategic Minerals: wydobycie i przetwarzanie wanadu i wyrobów z wanadu.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M. 4255 - Evraz/Strategic Minerals, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.