Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4203 - Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.105.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 maja 2006 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4203 - Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 105/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2006 r.)

1. W dniu 21 kwietnia 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Bayerngas GmbH ("Bayerngas", Niemcy) i Deutsche Essent GmbH ("Deutsche Essent", Niemcy) kontrolowane przez Essent N.V. (Niderlandy) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem novogate GmbH ("Novogate", Niemcy), w drodze zakupu akcji w nowej spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku Bayerngas: zakup, transport i sprzedaż gazu ziemnego,

– w przypadku Deutsche Essent: transport i składowanie gazu ziemnego, przygotowywanie umów handlowych dotyczących sprzedaży gazu,

– w przypadku Novogate: dostawa gazu ziemnego, świadczenie usług doradczych w dziedzinie gazu.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej transakcji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4203 - Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV na poniższy adres w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. L 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.