Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4170 - LSG Lufthansa Service Holding/Gate Gourmet Switzerland).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.133.3

Akt indywidualny
Wersja od: 8 czerwca 2006 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4170 - LSG Lufthansa Service Holding/Gate Gourmet Switzerland)

(2006/C 133/03)

(tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2006 r.)

1. W dniu 30 maja 2006 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa LSG/Sky Chefs Europe Holdings Ltd ("LSG", Zjednoczone Królestwo), należące do grupy Lufthansa, oraz Gate Gourmet GmbH ("Gate Gourmet", Szwajcaria), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad nowo utworzonym wspólnym przedsiębiorstwem ("JV") w drodze zakupu akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku LSG: dostawy posiłków na potrzeby linii lotniczych i pokrewna działalność gospodarcza;

– w przypadku Gate Gourmet: dostawy posiłków na potrzeby linii lotniczych i pokrewna działalność gospodarcza;

– w przypadku JV: dostawy posiłków na potrzeby linii lotniczych na lotniskach w regionie paryskim we Francji.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4170 - LSG Lufthansa Service Holding/Gate Gourmet Switzerland, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz. U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.