Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.325.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4075 - Providence/Carlyle/Com Hem)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

(2005/C 325/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 22 grudnia 2005 r.)

1. W dniu 14 grudnia 2005 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Carlyle Europe Partners II L. P. ("Carlyle", USA) oraz Providence Equity Offshore Partners V LP ("Providence", Kajmany) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad Nordic Communication Services AB, ostatecznym przedsiębiorstwem dominującym wobec Com Hem Group, w drodze zakupu udziałów.

2. Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji są następujące:

– Carlyle: prywatna międzynarodowa firma inwestycyjna,

– Providence: prywatny fundusz inwestycyjny przedsiębiorstwa Providence Equity Partners Inc., które jest prywatną międzynarodową firmą inwestycyjną specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych w przedsiębiorstwa zajmujące się mediami i komunikacją,

– Com Hem Group: dostawy w zakresie telewizji kablowej, telefonii i usług szerokopasmowych w Szwecji.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4075 - Providence/Carlyle/Com Hem, na następujący adres Rejestru przypadków połączeń przedsiębiorstw w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.