Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3892 - Bayerische Landesbank/Speed) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.224.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 września 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3892 - Bayerische Landesbank/Speed)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 224/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 13 września 2005 r.)

1. W dniu 5 września 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Bayerische Landesbank ("BLB", Niemcy) nabywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Speed Investments Ltd. ("SPEED", Jersey), które z kolei kontroluje poprzez przedsiębiorstwo SLEC Holdings Ltd. ("SLEC", Jersey) kilka spółek Formuły Jeden ("Grupa Formuły Jeden"), mianowicie Formula One Asset Management Ltd (Anglia), Formula One World Championship Ltd. (Anglia), Formula One Holding Ltd. (Anglia), Formula One Administration Ltd. (Anglia), Petara Ltd. (Jersey), Formula One Management Ltd. (Anglia), Formula One Licensing BV (Holandia), Formula One Productions Ltd. (Anglia), Formula One World Travel Ltd. (Anglia), Mirren Holdings Ltd. (Bahamy), Formula 1.com Ltd. (Anglia) w drodze rozwiązania Porozumienia o Współpracy pomiędzy udziałowcami BLB, J. P. Morgan Chase Bank ("JPM", USA), Lehmann Commercial Paper Inc. ("Lehmann Brothers", USA).

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo BLB: działalność bankowa,

– przedsiębiorstwo SPEED: spółka holdingowa, która poprzez SLEC posiada prawa do komercyjnego wykorzystywania zawodów Formuły Jeden.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3892 - Bayerische Landesbank/Speed, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.