Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3883 - GDF/Centrica/NEW SPE). - OpenLEX

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3883 - GDF/Centrica/NEW SPE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.194.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 sierpnia 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3883 - GDF/Centrica/NEW SPE)

(2005/C 194/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 9 sierpnia 2005 r.)

1. W dniu 2 sierpnia 2005 r., do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwa Gaz de France International S.A. kontrolowane przez Gaz de France S.A. ("GDF", Francja) oraz Centrica Oversees Holding Limited kontrolowane przez Centrica Plc ("Centrica", Zjednoczone Królestwo) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami SPE S.A. ("SPE", Belgia), ALG Negoce S.A. ("ALG", Belgia kontrolowane przez GDF ale nie przez Centrica), oraz Luminus NV ("Luminus", Belgia) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji i umów.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo GDF: produkcja, handel, dostawa gazu i elektryczności,

– przedsiębiorstwo Centrica: produkcja, handel, dostawa gazu i elektryczności,

– przedsiębiorstwo SPE: wytwarzanie elektryczności oraz dostawa gazu i elektryczności w Belgii,

– przedsiębiorstwo ALG: dostawa gazu i elektryczności w Belgii,

– przedsiębiorstwo Luminus: dostawa gazu i elektryczności w Belgii.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3883 - GDF/Centrica/NEW SPE, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.