Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3845 - PAI/Chr. Hansen).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.149.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 czerwca 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3845 - PAI/Chr. Hansen)

(2005/C 149/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 21 czerwca 2005 r.)

1. W dniu 13 czerwca 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo PAI partners S.A.S. ("PAI", Francja) nabywa kontrolę nad całością działalności związanej z produkcją składników spożywczych, pod zbiorczą nazwą Chr. Hansen ("Chr. Hansen"), należącą do przedsiębiorstwa Chr. Hansen Holding A/S ("Chr. Hansen A/S", Dania) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji oraz aktywów.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo PAI: prywatny fundusz inwestycyjny,

– przedsiębiorstwo Chr. Hansen: produkcja i sprzedaż składników spożywczych (w szczególności enzymów białkowych, kultur białkowych, barwników naturalnych oraz aromatów).

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3845 - PAI/Chr. Hansen, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.