Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3784 - Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.233.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 września 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3784 - Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 233/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 22 września 2005 r.)

1. W dniu 14 września 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwa TridonicAtco Gmbh & Co KG ("Tridonic", Austria) należące do grupy Zumtobel a ostatnio kontrolowane KKR, wraz z Toyoda Gosei (Japonia), stanowiącą część przedsiębiorstwa Toyota Motor Company nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem NewCo w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji w nowo powstałej spółce stanowiącej joint venture.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo Tridonic: elementy do produkcji oświetlenia,

– przedsiębiorstwo Zumtobel: sprzęt oświetleniowy,

– przedsiębiorstwo KKR: prywatny inwestor kapitałowy,

– przedsiębiorstwo Toyod Gosei: produkcja i sprzedaż części samochodowych i optoelektronicznych,

– przedsiębiorstwo NewCo: tworzenie, produkcja i sprzedaż diod o wysokiej jasności świecenia (HBLEDs).

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3784 - Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.