Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3767 - BHP/WMC). - OpenLEX

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3767 - BHP/WMC).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.76.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 marca 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3767 - BHP/WMC)

(2005/C 76/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 30 marca 2005 r.)

1. W dniu 21 marca 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo BHP Bilion Limited ("BHP" Australia) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa WMC Resources Ltd ("WMC", Australia) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze publicznej oferty przejęcia ogłoszonej dnia 8 marca 2005 r.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo BHP: międzynarodowa firma zajmująca się wydobywaniem minerałów oraz energii,

– przedsiębiorstwo WMC: górnictwo oraz nawozy.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3767 - BHP/WMC, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.