Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3732 - Procter & Gamble/Gillette).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.139.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3732 - Procter & Gamble/Gillette)

(2005/C 139/10)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2005 r.)

1. W dniu 27 maja 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Procter & Gamble Company ("P&G", USA) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Gillette Company ("Gillette", USA) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo P&G: producent dóbr konsumenckich (m.in. artykułów gospodarstwa domowego, kosmetyków, środków ochrony zdrowia, środków do pielęgnacji niemowląt i higienicznych),

– przedsiębiorstwo Gillette: producent dóbr konsumenckich (m.in. do higieny jamy ustnej, elektrycznego sprzętu osobistego użytku, baterii, ostrz i golarek, kosmetyków).

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3732 - Procter & Gamble/Gillette, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.