Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3561 - Deutsche Telekom/Eurotel) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.248.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2004 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3561 - Deutsche Telekom/Eurotel)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

(2004/C 248/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2004 r.)

1. W dniu 27 września 2004 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Slovak Telecom a.s. ("Slovak Telecom", Słowacja) kontrolowane przez Deutsche Telekom ("DT", Niemcy) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Euro Tel Bratislava a.s. ("Euro Tel", Słowacja) obecnie będąca spółką joint venture kontrolowaną przez Slovak Telecom i Atlantic West, które z kolei jest spółką joint venture pomiędzy Verison (Stany Zjednoczone) i AT&T (Stany Zjednoczone) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo Slovak Telecom: usługi i produkty telefonii stacjonarnej oraz transmisji danych;

– przedsiębiorstwo DT: usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do Internetu, rozwiązania w dziedzinie techniki informacyjnej oraz technologii komunikacyjnej;

– przedsiębiorstwo EuroTel: usługi głosowej telefonii komórkowej i transmisji danych.

3. Po wstępnej analizie, Komisja uznała, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3561 - Deutsche Telekom/Eurotel, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.