Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3483 - Voestalpine/Nedcon Groep N.V.).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.183.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lipca 2004 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3483 - Voestalpine/Nedcon Groep N.V.)

(2004/C 183/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 16 lipca 2004 r.)

1. W dniu 8 lipca 2004, [po uprzednim odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5,] do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo voestalpine AG ("voestalpine", Austria) nabywa(-ją) kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Nedcon Groep N.V. ("Nedcon", Holandia) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze publicznej oferty.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo voestalpine: (płaskie) produkty stalowe, systemy kolejowe, konstrukcje motoryzacyjne, kształtowniki na zamówienie oraz produkty profilowane.

– przedsiębiorstwo Nedcon: projektowanie, wytwarzanie i instalowanie (elementów) statycznych systemów przechowawczych na potrzeby przemysłu (np. magazyny oraz centrale dystrybucyjne).

3. Po wstępnej analizie, Komisja uznała, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32 2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3483 - Voestalpine/ Nedcon Groep N.V., na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

_____

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.