Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.240.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 września 2008 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5220 - Eni/Distrigaz)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 240/11)

(Dz.U.UE C z dnia 19 września 2008 r.)

1. W dniu 10 września 2008 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Eni SpA ("Eni", Włochy) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Distrigaz SA ("Distrigaz", Belgia), będącego częścią Suez Group ("Suez**, Francja) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo Eni: Włoska firma zajmująca się wydobyciem i produkcją gazu ziemnego, jego dostarczaniem, przesyłaniem, przechowaniem oraz handlem, jak również wydobyciem i przetwarzaniem ropy naftowej,

– przedsiębiorstwo Distrigaz: Belgijska firma prowadząca działalność w sektorze gazu ziemnego w Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu i Niderlandach.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.5220 - Eni/Distrigaz na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.