Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.66.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lutego 2015 r.

ZALECENIE RADY
z dnia 17 lutego 2015 r.
dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2013

(2015/C 66/01)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lutego 2015 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając czwartą Konwencję AKP-EWG podpisaną w Lomé dnia 15 grudnia 1989 r. 1 i zmienioną Umową zawartą na Mauritiusie dnia 4 listopada 1995 r. 2 ,

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie finansowana i zarządzania pomocą Wspólnoty na mocy drugiego protokołu finansowego do czwartej Konwencji AKP-WE 3 (zwaną dalej "umową wewnętrzną") ustanawiającą, między innymi, ósmy Europejski Fundusz Rozwoju (ósmy EFR), w szczególności jej art. 33 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie finansowe 98/430/WE z dnia 16 czerwca 1998 r. dotyczące rozwoju współpracy finansowej w ramach czwartej Konwencji AKP-WE 4 , w szczególności jego art. 66-74,

po zbadaniu rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu dotyczących operacji ósmego EFR na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz Sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego działań finansowanych z ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Komisji zawartymi w tym sprawozdaniu rocznym 5 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 33 ust. 3 umowy wewnętrznej, Parlament Europejski, na zalecenie Rady, ma udzielić Komisji absolutorium z zarządzania finansowego ósmym EFR.
(2) Ogólna realizacja operacji ósmego EFR przez Komisję w roku budżetowym 2013 była zadowalająca,

NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium z realizacji operacji ósmego EFR za rok budżetowy 2013.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2015 r.

W imieniu Rady
J. REIRS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 229 z 17.8.1991, s. 3.
2 Dz.U. L 156 z 29.5.1998, s. 3.
3 Dz.U. L 156 z 29.5.1998, s. 108.
4 Dz.U. L 191 z 7.7.1998, s. 53.
5 Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 289.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.