Szwajcaria-Unia Europejska. Porozumienie w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej... - OpenLEX

Szwajcaria-Unia Europejska. Porozumienie w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL "Proxima"). Bruksela.2004.07.14.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.354.78

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2004 r.

POROZUMIENIE
pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL "Proxima")

UNIA EUROPEJSKA

z jednej strony oraz

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA

z drugiej strony,

nazywane łącznie w dalszej części tekstu "Stronami uczestniczącymi",

UWZGLĘDNIAJĄC

- przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej w dniu 29 września 2003 roku wspólnego działania 2003/681/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL "Proxima")(1), stwierdzającego, że państwa przystępujące zaprasza się, a inne państwa trzecie mogą być zaproszone do udziału w EUPOL "Proxima",

- zaproszenie wystosowane do Konfederacji Szwajcarskiej dotyczące uczestnictwa w EUPOL "Proxima",

- pomyślne zakończenie procesu tworzenia sił oraz zalecenie wydane przez Szefa Misji Policyjnej i Komitet ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego dotyczące zgody na uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w EUPOL "Proxima",

- decyzję wydaną przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa w dniu 10 lutego 2004 roku w sprawie akceptacji udziału Konfederacji Szwajcarskiej w EUPOL "Proxima",

- porozumienie zawarte w dniu 11 grudnia 2003 roku, pomiędzy UE i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie statusu i działalności EUPOL "Proxima" w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii(2), włączywszy w to przepisy dotyczące statusu personelu EUPOL "Proxima",

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Ramy współpracy

1.
Konfederacja Szwajcarska współdziała zgodnie z przepisami wspólnego działania 2003/681/WPZiB w sprawie EUPOL "Proxima" przyjętego przez Radę Unii Europejskiej w dniu 29 września 2003 roku oraz wszelkimi innymi wspólnymi działaniami lub decyzjami, na mocy których Rada Unii Europejskiej może podjąć decyzję o rozszerzeniu EUPOL "Proxima".
2.
Udział Konfederacji Szwajcarskiej w EUPOL "Proxima" nie stanowi uszczerbku dla autonomii Unii Europejskiej w podejmowaniu decyzji.
Artykuł  2

Status personelu

1.
Status personelu oddelegowanego do EUPOL "Proxima" przez Konfederację Szwajcarską podlega porozumieniu zawartemu w dniu 11 grudnia 2003 roku pomiędzy UE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie statusu i działalności EUPOL "Proxima" w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
2.
Bez uszczerbku dla porozumienia między UE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie statusu i działalności EUPOL "Proxima" w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Konfederacja Szwajcarska sprawuje jurysdykcję nad swoim personelem uczestniczącym w EUPOL "Proxima".
3.
Konfederacja Szwajcarska jest odpowiedzialna za odpowiadanie na jakiekolwiek roszczenia związane z uczestnictwem w EUPOL "Proxima", dotyczące któregokolwiek członka jego personelu lub pochodzące od członka personelu. Konfederacja Szwajcarska jest odpowiedzialna za wszczynanie postępowania, w szczególności prawnego lub dyscyplinarnego, przeciwko któremukolwiek członkowi jej personelu.
4.
Konfederacja Szwajcarska zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko któremukolwiek państwu uczestniczącemu w EUPOL "Proxima", dotyczących uszkodzenia ciała, śmierci członka personelu Konfederacji Szwajcarskiej lub wyrządzenia szkody na lub utraty środków majątkowych należących i używanych przez EUPOL "Proxima", jeżeli takie uszkodzenie ciała, śmierć, szkoda lub utrata:

- zostały spowodowane przez personel EUPOL "Proxima" podczas wykonywania jego obowiązków związanych z operacją, z wyjątkiem przypadku poważnego zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania,

- lub wyniknęły z użycia którychkolwiek ze środków majątkowych posiadanych przez państwa uczestniczące w EUPOL "Proxima", pod warunkiem, że środki te zostały użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadku poważnego zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania personelu EUPOL "Proxima" używającego tych środków.

5.
Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zobowiązują się do złożenia oświadczenia odnośnie zrzeczenia się roszczeń dla celów uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w EUPOL "Proxima".
Artykuł  3

Informacje tajne

1.
Konfederacja Szwajcarska podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony tajnych informacji UE zgodnie z uregulowaniami Rady Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa, zawartymi w decyzji Rady 2001/264/WE(3) oraz zgodnie z dalszymi wytycznymi wydanymi przez właściwe władze, w tym przez Szefa Misji/Komisarza Policji EUPOL "Proxima".
2.
W przypadkach, gdy UE i Konfederacja Szwajcarska zawarły porozumienie w sprawie procedur bezpieczeństwa dla wymiany informacji tajnych, postanowienia takiego porozumienia stosuje się w kontekście EUPOL "Proxima".
Artykuł  4

Personel oddelegowany do EUPOL "Proxima"

1.
Konfederacja Szwajcarska zapewnia, że jego personel oddelegowany do EUPOL "Proxima" wykonuje swoją misję zgodnie z:

– przepisami wspólnego działania 2003/681/WPZiB i późniejszymi zmianami, o których mowa w artykule 1 ustęp 1 niniejszego porozumienia,

– planem operacyjnym,

– środkami wykonawczymi.

2.
Konfederacja Szwajcarska informuje w odpowiednim terminie Szefa Misji/Komisarza Policji EUPOL "Proxima" oraz Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej o wszelkich zmianach odnośnie swego udziału w EUPOL "Proxima".
3.
Personel oddelegowany do EUPOL "Proxima" przechodzi badania lekarskie i szczepienia oraz musi uzyskać zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków wystawione przez właściwe władze Konfederacji Szwajcarskiej. Personel oddelegowany do EUPOL "Proxima" przedstawia kopię takiego zaświadczenia.
4.
Oddelegowani funkcjonariusze policji pracują w swoich narodowych mundurach policyjnych. Berety i insygnia są dostarczone przez EUPOL "Proxima".
Artykuł  5

Podległość dowództwu

1.
Personel oddelegowany przez Konfederację Szwajcarską wykonuje swoje obowiązki i zachowuje się mając na uwadze wyłącznie interesy EUPOL "Proxima".
2.
Cały personel pozostaje pod całkowitym dowództwem swoich władz krajowych.
3.
Władze krajowe dokonają przeniesienia kontroli operacyjnej (OPCON) do Szefa Misji/Komisarza Policji EUPOL "Proxima", który dowodzi i sprawuje kontrolę poprzez hierarchiczną strukturę dowodzenia i kontroli.
4.
Szef Misji/Komisarz Policji kieruje EUPOL "Proxima" i przyjmuje na siebie jego codzienne zarządzanie.
5.
Konfederacja Szwajcarska ma takie same prawa i obowiązki w kwestii codziennego zarządzania operacją jak Państwa Członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w operacji zgodnie z artykułem 9 ustęp 4 wspólnego działania 2003/681/WPZiB.
6.
Szef Misji/Komisarz Policji EUPOL "Proxima" jest odpowiedzialny za kontrolę dyscyplinarną sprawowaną nad personelem operacyjnym. W przypadku konieczności postępowanie dyscyplinarne jest podejmowane przez odpowiednie władze krajowe.
7.
W celu reprezentowania swojego narodowego kontyngentu w operacji, Konfederacja Szwajcarska wyznacza Punkt Kontaktowy Kontyngentu Narodowego (NPC). W sprawach narodowych NPC podlega Szefowi Misji/Komisarzowi Policji EUPOL "Proxima" oraz jest odpowiedzialny za codzienną dyscyplinę kontyngentu.
8.
Decyzja w sprawie zakończenia operacji będzie podjęta przez Unię Europejską po konsultacji z Konfederacją Szwajcarską pod warunkiem, że państwo to wciąż jeszcze uczestniczy w EUPOL "Proxima" w dniu zakończenia operacji.
Artykuł  6

Aspekty finansowe

1.
Konfederacja Szwajcarska przyjmuje na siebie wszelkie koszty związane ze swoim uczestnictwem w operacji, pominąwszy koszty podlegające wspólnemu finansowaniu UE, jak jest to wyszczególnione w budżecie operacyjnym operacji.
2.
Konfederacja Szwajcarska rozważa wnoszenie wkładów o charakterze dobrowolnym.
3.
W przypadku takich wkładów o charakterze dobrowolnym zostanie podpisane uzgodnienie między Szefem Misji/-Komisarzem Policji i odpowiednimi służbami administracyjnymi Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładów Konfederacji Szwajcarskiej do budżetu operacyjnego EUPOL "Proxima". Uzgodnienie zawiera między innymi następujące postanowienia:

a) suma dokonywanej wpłaty;

b) ustalenia co do pokrycia wkładu finansowego;

c) procedura audytowa.

4.
W przypadku śmierci, uszkodzenia ciała, strat lub wyrządzenia szkód osobom fizycznym lub prawnym z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Konfederacja Szwajcarska po ustaleniu jej odpowiedzialności, wypłaci odszkodowanie na warunkach przewidzianych w porozumieniu w sprawie statusu misji, o którym mowa w artykule 2 niniejszego porozumienia.
Artykuł  7

Niewykonanie

Jeżeli jedna ze stron nie wykona swoich zobowiązań przewidzianych w poprzednich artykułach, druga strona będzie miała prawo do rozwiązania niniejszego porozumienia w drodze miesięcznego wypowiedzenia.

Artykuł  8

Rozstrzyganie sporów

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia rozstrzygane będą w drodze dyplomatycznej pomiędzy stronami.

Artykuł  9

Wejście w życie

1.
Niniejsze porozumienie wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca po wzajemnej notyfikacji stron zakończenia wewnętrznych procedur niezbędnych dla tego celu.
2.
Niniejsze porozumienie będzie stosowane tymczasowo od momentu podpisania.
3.
Zmiany do niniejszego porozumienia mogą być dokonane na zasadzie wzajemnego pisemnego porozumienia stron.
4.
Strona może wypowiedzieć niniejsze porozumienie poprzez złożenie drugiej stronie pisemnego wypowiedzenia. Tego rodzaju wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez drugą stronę zawiadomienia.
Sporządzone w Brukseli, dnia 14 lipca 2004 r. roku w języku angielskim w czterech egzemplarzach.
W imieniu Unii EuropejskiejW imieniu Konfederacji

Szwajcarskiej

______

(1) Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 66.

(2) Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str. 65.

(3) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.