Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.40.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lutego 2016 r.

SZCZEGÓŁOWE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW - EACEA/08/2016
Karta Szkolnictwa Wyższego Erasmus 2014-2020

(2016/C 40/05)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lutego 2016 r.)

1. Wprowadzenie

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym "Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE 1 .

2. Cele i opis

Karta Szkolnictwa Wyższego Erasmus (KSWE) określa ogólne ramy jakości działań w zakresie współpracy na szczeblu europejskim i międzynarodowym, które instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Przyznanie Karty Szkolnictwa Wyższego Erasmus jest warunkiem wstępnym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego z państw wymienionych poniżej, które pragną ubiegać się o udział i uczestniczyć w mobilności edukacyjnej osób lub we współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w ramach programu. W przypadku instytucji szkolnictwa wyższego z innych państw, Karta nie jest wymagana, a ramy jakości zostaną ustanowione za pomocą porozumień międzyinstytucjonalnych między instytucjami szkolnictwa wyższego. Karta przyznawana jest na cały okres trwania programu Erasmus+. Wdrożenie Karty będzie monitorowane, a złamanie którejkolwiek z zapisanych w niej zasad i zobowiązań może prowadzić do jej odebrania przez Komisję Europejską.

3. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Do ubiegania się o Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus kwalifikują się instytucje szkolnictwa wyższego mające siedzibę w:

- państwach członkowskich Unii Europejskiej;
- państwach EFTA-EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii i Turcji.

Organy krajowe określą, na terenie swojego kraju, które spośród instytucji szkolnictwa wyższego 2 , które złożyły wnioski, mogą kwalifikować się do uczestnictwa w mobilności edukacyjnej osób lub we współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w ramach programu Erasmus+.

4. Ostateczny termin składania wniosków oraz przybliżony termin publikacji wyników wyboru

Należycie wypełniony formularz elektroniczny należy złożyć do godziny 12.00 (południe, czas brukselski, środkowoeuropejski) dnia 31 marca 2016 r.

Przybliżony termin publikacji wyników wyboru to 1 października 2016 r.

5. Szczegółowe informacje

Informacje o programie Erasmus+ znajdują się na poniższej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/erasmus-plus Wnioski należy przedłożyć zgodnie z wytycznymi Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego dostępnymi na stronie internetowej: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2017_en

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50.
2 "Instytucja szkolnictwa wyższego" zgodnie z treścią art. 2 podstawy prawnej programu Erasmus+ oznacza:

a) każdy rodzaj instytucji szkolnictwa wyższego, która zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową przyznaje uznawane tytuły naukowe lub inne uznawane kwalifikacje na poziomie szkolnictwa wyższego, bez względu na brzmienie nazwy takiej instytucji;

b) każdą instytucję, która zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową prowadzi kształcenie lub szkolenie zawodowe na poziomie szkolnictwa wyższego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.