Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.257E.104

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 września 2013 r.

Szacunkowe przychody i wydatki na rok 2013 - Sekcja 1 - Parlament

P7_TA(2012)0109

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2013 (2012/2006(BUD))

(2013/C 257 E/22)

(Dz.U.UE C z dnia 6 września 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 1 , w szczególności jego art. 31,
uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 2 ,
uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2013 - sekcje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 3 ,
uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2013,
uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 12 marca 2012 r., zgodnie z art. 23 ust. 7 oraz art. 79 ust. 1 Regulaminu Parlamentu,
uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 79 ust. 2 Regulaminu Parlamentu,
uwzględniając art. 79 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0062/2012),
A. mając na uwadze, że pułap działu 5 wieloletnich ram finansowych w odniesieniu do budżetu UE na 2013 r. wynosi 9 181 mln EUR w cenach bieżących 4 ;
B. mając na uwadze, że przystąpienie Chorwacji do Unii będzie miało wpływ na budżet Parlamentu na 2013 r., a dokładniej na zasoby finansowe przeznaczone dla nowych posłów i na zatrudnienie personelu;
C. mając na uwadze, że w sytuacji dużego obciążenia długiem publicznym oraz ograniczeń związanych z bieżącymi wysiłkami zmierzającymi do konsolidacji budżetów krajowych Parlament powinien wykazać odpowiedzialność i powściągliwość budżetową oraz zważywszy na pismo komisarza Lewandowskiego z dnia 23 stycznia 2012 r. skierowane do przewodniczących instytucji Unii;
D. mając na uwadze, że szczególnie ważne jest, by Komisja Budżetowa i Prezydium kontynuowały wzmocnioną współpracę w ramach rocznej procedury budżetowej na podstawie art. 23 i 79 Regulaminu Parlamentu Europejskiego;
E. mając na uwadze, że zgodnie z traktatem i Regulaminem PE uprawnienia zgromadzenia plenarnego w zakresie przyjmowania preliminarza i budżetu w jego ostatecznym kształcie zostaną w pełni utrzymane;
F. mając na uwadze, że w dniach 6 i 13 marca 2012 r. odbyły się wstępne i właściwe posiedzenie pojednawcze z udziałem delegacji Prezydium i Komisji Budżetowej;

Ogólne ramy i całkowity budżet

1. wyraża zadowolenie z dobrej współpracy między Prezydium a Komisją Budżetową podczas bieżącej procedury budżetowej oraz z porozumienia osiągniętego na posiedzeniu pojednawczym w dniu 13 marca 2012 r.;
2. uważa, że Parlament powinien się ograniczyć do jednego miejsca pracy z siedzibą skupiającą posłów i urzędników; wzywa Radę do uwzględnienia żądań dotyczących potrzeby wyznaczenia jednej siedziby dla posłów i urzędników, które Parlament i obywatele Unii wyrażali już kilkakrotnie i które powtórzono po raz kolejny w ust. 7 rezolucji Parlamentu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na 2013 rok, sekcje inne niż Komisja;
3. odnotowuje, że kwota przewidziana we wstępnym projekcie preliminarza budżetu na rok 2013, zgodnie z sugestią sekretarza generalnego przedstawioną w jego sprawozdaniu dla Prezydium, wynosi 1.768.731.441 EUR; stwierdza, że sugerowana stopa wzrostu wynosi 2,96 % w stosunku do budżetu na 2012 r.;
4. wyraża zadowolenie z wysiłków zmierzających do przedstawienia realistycznego preliminarza i przyjmuje do wiadomości, że Prezydium jest gotowe do przyjęcia dodatkowych oszczędności w porównaniu z poziomem sugerowanym pierwotnie w sprawozdaniu sekretarza generalnego; podkreśla, że celem wszelkich negocjacji budżetowych powinno być osiągnięcie maksymalnej wydajności; w następstwie porozumienia osiągniętego przez Prezydium i Komisję Budżetową podczas posiedzenia pojednawczego w dniu 13 marca 2012 r. ogólna wysokość środków przedstawionych w preliminarzu wynosi 1.759.391.671 EUR, co odpowiada stopie wzrostu w wysokości 1,9 % w stosunku do budżetu na rok 2012, z wyłączeniem kosztów przyjęcia Chorwacji do Unii; podkreśla ponadto potrzebę rygorystycznej kontroli budżetowej, ścisłej współpracy z Komisją Budżetową oraz określenia ewentualnych dalszych oszczędności podczas bieżącej procedury budżetowej;

Kwestie szczegółowe

5. z zadowoleniem przyjmuje sugestie dotyczące oszczędności związanych z kosztami podróży personelu oraz przesunięcia w strukturze organizacyjnej;
6. z zadowoleniem przyjmuje proponowane oszczędności w wysokości ok. 3,5 mln EUR w zakresie pomocy parlamentarnej, o których mowa w sprawozdaniu sekretarza generalnego na temat wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2013, przygotowanym dla członków Prezydium; zwraca uwagę, że oszczędności te uwzględniają poziom wydatków w ramach odpowiedniej linii budżetowej w 2011 r.;
7. zwraca uwagę na plany dotyczące kampanii informacyjnej w związku z wyborami w 2014 r.; domaga się przedstawienia mu w odpowiednim czasie dalszych informacji;
8. przyjmuje z zadowoleniem podjętą przez sekretarza generalnego w 2011 r. inicjatywę przedstawienia propozycji reorganizacji pracy tłumaczy pisemnych i ustnych; uważa, że taka inicjatywa spowoduje znaczne oszczędności w budżecie na rok 2012 i nawołuje do kontynuowania tej inicjatywy w roku 2013; broni jednak zasady wielojęzyczności i wskazuje na wyjątkowe potrzeby Parlamentu w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych; ponadto podkreśla znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej w tym zakresie;
9. wzywa służby administracyjne do przedstawienia niezależnej oceny budżetu Parlamentu w celu zidentyfikowania oszczędności we wszystkich liniach budżetowych oraz do przedstawienia tej oceny Komisji Budżetowej najpóźniej do września 2012 r.; w związku z powyższym przypomina sekretarzowi generalnemu i Prezydium swój wniosek o aktualizację sprawozdania sekretarza generalnego dla Prezydium z 2002 r. na temat kosztów utrzymywania trzech siedzib, w których odbywają się prace Parlamentu; ponadto przypomina sekretarzowi generalnemu i Prezydium swój wniosek o jak najszybsze ustanowienie grupy roboczej; uważa, że grupa ta powinna omówić między innymi wnioski zawarte w oczekiwanym sprawozdaniu dotyczącym podróży posłów, które powinno zostać ukończone do dnia 31 marca 2012 r., wyniki analizy porównawczej z budżetami reprezentatywnej próby parlamentów państw członkowskich oraz z budżetem Kongresu Stanów Zjednoczonych, jak również finansowanie polityki w dziedzinie nieruchomości; przypomina, że wnioski wypracowane przez tę grupę powinny zostać niezwłocznie wdrożone;
10. zwraca się o sporządzenie sprawozdania w sprawie oszczędności osiągniętych podczas wykonywania budżetu na rok 2012, zgodnie z apelem o poszukiwanie oszczędności wyrażonym w stanowisku Parlamentu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2012 w formie zmienionej przez Radę - wszystkie sekcje 5 ; oczekuje, że takie sprawozdanie zostanie przedstawione Komisji Budżetowej do dnia 31 sierpnia 2013 r.;
11. podkreśla swoją gotowość do aktywnego działania na rzecz utrzymania dyscypliny budżetowej poprzez zamrożenie wszystkich pozycji budżetowych dotyczących podróży oraz powstrzymanie się do końca kadencji od indeksacji dodatków dla posłów;
12. zwraca uwagę na wzmożoną aktywność posłów w dziedzinie prac pozalegislacyjnych określonych w Regulaminie, co wiąże znaczne zasoby Parlamentu i innych instytucji Unii; zwraca się do Prezydium i do sekretarza generalnego z prośbą o przeanalizowanie tego faktu przed przyjęciem budżetu Parlamentu na 2013 r. oraz o przedstawienie możliwości ograniczenia tych dodatkowych obciążeń;
13. uważa, że należy rozważyć dalszą reorganizację metod pracy Parlamentu; powtarza, że znaczne oszczędności można uzyskać poprzez określenie jednej siedziby dla Parlamentu; podkreśla, że Parlament powinien mieć prawo decydowania o swoim własnym trybie pracy; nawołuje sekretarza generalnego do wprowadzenia ewentualnych dostosowań w kalendarzu posiedzeń komisji i wyjazdów delegacji; ponadto nawołuje sekretarza generalnego do rozważenia dodatkowych możliwości wprowadzenia oszczędności w odniesieniu do delegacji; jeżeli takie zmiany zostaną wprowadzone w 2012 r., zwraca się do służb administracyjnych o przedstawienie Komisji Budżetowej wykazu oszczędności wygospodarowanych w tych obszarach w roku 2012;
14. zwraca uwagę na wysoki poziom proponowanych środków przeznaczonych na dalsze wdrażanie wieloletniej strategii w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych; zdaje sobie sprawę z tego, że pełna realizacja podejmowanych obecnie projektów może zająć kilka lat; z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie programu e-komisje; przyjmuje do wiadomości, że realizowany jest obecnie program pilotażowy dla programu e-posiedzenia; zwraca się o dodatkowe informacje o szacowanych kosztach tego programu oraz o terminie jego pełnej realizacji; domaga się przedstawienia Komisji Budżetowej analizy opłacalności projektu posiedzeń, na których zrezygnuje się z wykorzystywania papierowych wersji dokumentów; zachęca służby administracyjne do podjęcia działań, które umożliwią posłom skuteczne korzystanie z narzędzi opierających się na zastosowaniu nowych technologii oraz skuteczniejsze wsparcie procesu ustawodawczego, w szczególności dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania wiedzą; tym samym wzywa do częstszego korzystania z wideokonferencji, dzięki czemu możliwe byłoby dalsze obniżenie kosztów podróży zarówno posłów, jak i pracowników;
15. odnotowuje, że stworzenie dyrekcji ds. wspierania demokracji ma na celu zwiększenie synergii między poszczególnymi służbami wewnętrznymi zajmującymi się zagadnieniami związanymi z demokracją; oczekuje, że podjęte decyzje spowodują zwiększenie przejrzystości, spójności i skuteczności organizacyjnej tych służb; podkreśla, że ta reorganizacja służb nie może mieć wpływu na budżet;
16. zwraca uwagę na warunki określone w rozporządzeniu w sprawie finansowania partii politycznych 6 ; jest zaniepokojony, gdyż "zasady, na których opiera się Unia, a mianowicie zasada wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz zasada praworządności" nie są w pełni przestrzegane; domaga się, aby środki Parlamentu przyznawać jedynie partiom, które ściśle przestrzegają zasad, na których opiera się Unia, oraz zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych; w związku z powyższym domaga się wprowadzenia zmian do tych przepisów;
17. mając na uwadze poziomy wydatków z lat 2010 i 2011 oraz niezbędne ograniczenia budżetowe w dobie kryzysu, uważa, że wszystkie środki przeznaczone na wydatki reprezentacyjne na rok budżetowy 2013 należy zamrozić i poddać ścisłej kontroli;
18. odnotowuje, że w następstwie porozumienia osiągniętego przez Prezydium i Komisję Budżetową podczas posiedzenia pojednawczego w dniu 13 marca 2012 r. z preliminarza wycofano rezerwę w kwocie 3 mln EUR przeznaczoną na projekty priorytetowe w fazie rozwoju (rozdział 10 6);
19. odnotowuje, że poziom środków zaproponowanych we wstępnym projekcie preliminarza w odniesieniu do rezerwy EMAS znacznie wzrósł w porównaniu z poziomem z 2012 r.; zwraca się o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących tego wzrostu najpóźniej do sierpnia 2012 r.;

Budynki

20. jest świadomy tego, że projekt KAD to dla Parlamentu duże przedsięwzięcie, którego celem jest racjonalizacja administracji Parlamentu w Luksemburgu w celu osiągnięcia efektu synergii; wyraża obawę, że dalsze opóźnienia mogłyby spowodować znaczne dodatkowe koszty; zwraca się zatem o jak najszybsze przedstawienie Komisji Budżetowej aktualnych informacji zawierających harmonogram realizacji projektu do czasu ukończenia prac (planowanego najpóźniej w 2017 r.), ewolucję szacowanych kosztów projektu KAD I i KAD II począwszy od 2008 r. w porównaniu z pierwotnym kosztorysem, postęp prac oraz wszelkie niespodziewane zmiany; uważa, że wszelkie nowe miejsca pracy związane z projektem powinny powstawać z poszanowaniem zasady odpowiedniej równowagi między miejscami tworzonymi na czas trwania projektu a miejscami pracy tworzonymi na stałe; ponadto wskazuje na potrzebę uwzględnienia zmian i domaga się zasięgnięcia jego opinii przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej zwiększenia finansowania projektów i tworzenia nowych stanowisk pracy;
21. przyjmuje z zadowoleniem przegląd szacowanych bieżących kosztów projektu Domu Historii Europejskiej; bierze pod uwagę, że w budżecie na rok 2013 zostaną znacznie zwiększone środki przeznaczone na ten cel, jako że otwarcie Domu Historii Europejskiej zostało przewidziane w 2014 r.; wyraża zaniepokojenie szacowanymi kosztami jego realizacji i domaga się w związku z powyższym ścisłego przestrzegania kosztów minimalnych i nieprzekraczania kwot przewidzianych w preliminarzu; uważa, że Parlament powinien poszukiwać ewentualnych źródeł finansowania poza własnym budżetem; ponadto, w odniesieniu do pisma przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2011 r. oczekuje, że najpóźniej do sierpnia 2013 r. zostanie podpisane konkretne porozumienie w sprawie współfinansowania kosztów bieżących;
22. odnotowuje, że w preliminarzu uwzględniono zwiększenie o 22 % w stosunku do roku 2012 środków na realizację poprawionej polityki utrzymania infrastruktury; zwraca się do sekretarza generalnego o bardziej szczegółowe przedstawienie tej polityki oraz o określenie sposobu, w jaki proponowane środki zostaną wykorzystane; jest świadomy, że istnieje potrzeba przeprowadzenia remontu niektórych budynków; domaga się jednak bardziej szczegółowych informacji na temat harmonogramu i kosztów prac remontowych;

*

**

23. przyjmuje preliminarz na rok budżetowy 2013;
24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
2 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0050.
4 W pułapie w dziale 5 uwzględnia się składki pracownicze na system emerytalno-rentowy.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0461.
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2004/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prze-pisów regulujących partie polityczne na szczeblu europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.