Święta urzędowe i wakacje sądowe.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.156.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2019 r.

DECYZJA
TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

(2019/C 156/06)

(Dz.U.UE C z dnia 7 maja 2019 r.)

TRYBUNAŁ,

uwzględniając art. 24 § 2, 4 i 6 regulaminu postępowania,

zważywszy, że na podstawie art. 24 § 4 i 6 wskazanego regulaminu Trybunał przestrzega świąt urzędowych obowiązujących w miejscu, w którym ma siedzibę, a wykaz tych świąt podlega corocznie opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

zważywszy, że decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 marca 2019 r. 1 ,

zważywszy, że po opublikowaniu tej decyzji dzień 9 maja (Dzień Europy) został ogłoszony w Wielkim Księstwie Luksemburga świętem urzędowym, począwszy od 2019 r. 2 ,

zważywszy, że należy w związku z tym zmienić wspomnianą decyzję, aby uwzględniała ona wskazaną datę w wykazie świąt urzędowych miejsca siedziby Trybunału,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ustanawia się następujący wykaz świąt urzędowych w rozumieniu art. 24 § 4 i 6 regulaminu postępowania:

-
Nowy Rok,
-
drugi dzień Wielkiej Nocy,
-
1 maja,
-
9 maja,
-
Wniebowstąpienie Pańskie,
-
drugi dzień Zielonych Świątek,
-
23 czerwca,
-
15 sierpnia,
-
1 listopada,
-
25 grudnia,
-
26 grudnia.
Artykuł  2

Na okres od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r. ustala się następujące terminy wakacji sądowych w rozumieniu art. 24 § 2 i 6 regulaminu postępowania:

-
Boże Narodzenie 2019: od poniedziałku, dnia 23 grudnia 2019 r., do niedzieli, dnia 12 stycznia 2020 r. włącznie,
-
Wielkanoc 2020: od poniedziałku, dnia 6 kwietnia 2020 r., do niedzieli, dnia 19 kwietnia 2020 r. włącznie,
-
wakacje letnie 2020: od czwartku, dnia 16 lipca 2020 r., do poniedziałku, dnia 31 sierpnia 2020 r. włącznie.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja zastępuje decyzję z dnia 12 lutego 2019 r. Decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 30 kwietnia 2019 r.
Sekretarz Prezes
A. CALOT ESCOBAR K. LENAERTS
1 Dz.U. C 103 z dnia 18 marca 2019 r., s. 2.
2 Loi du 25 avril 2019, portant modification des articles L. 232-2 et L. 233-4 du Code du travail ainsi que de l'article 28-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, Mémorial A 271 du 26 avril 2019, p. 1 (ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie art. L. 232-2 i L. 233-4 Kodeksu pracy oraz art. 28-1 zmienionej ustawy z dnia 16 kwietnia 1979 r. o ogólnym regulaminie pracowniczym urzędników państwowych, Mémorial A 271 z dnia 26 kwietnia 2019 r., s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.