Świadczenie usług przewozów lotniczych na trasie z ograniczeniami w zakresie korzystania z praw przewozowych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.127.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 maja 2006 r.

Świadczenie usług przewozów lotniczych na trasie z ograniczeniami w zakresie korzystania z praw przewozowych

(2006/C 127/06)

(Dz.U.UE C z dnia 31 maja 2006 r.)

Urząd Lotnictwa Cywilnego, działając na mocy par. 61 ustawy o ruchu lotniczym z dnia 3 marca 1995 r. (281/1995) oraz powołując się na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 847/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi, postanowił co następuje:

1. Zakres stosowania

Niniejsza decyzja określa bardziej szczegółowe przepisy dotyczące przyznawania wspólnotowym przewoźnikom lotniczym zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na trasie z ograniczeniami w zakresie korzystania z praw przewozowych (dalej zwanej trasą z ograniczeniami przewozowymi). Jednocześnie w myśl niniejszej decyzji nie uważa się za ograniczenie zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych, nałożonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych

2. Prawa przewozowe i związane z nimi potrzeby przewoźników lotniczych

2.1 Informacji o prawach przewozowych i korzystaniu z nich na trasach między Finlandią a krajami nienależącymi do Unii Europejskiej, z którymi Finlandia zawarła umowy dotyczące usług lotniczych, udziela jednostka Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpowiedzialna za rynek transportu lotniczego. Informacje te są również dostępne na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (www.ilmailulaitos.fi).

2.2 Informacje o planowanych negocjacjach umów dotyczących usług lotniczych, jakie Finlandia zamierza podjąć z krajami trzecimi, publikowane są na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez jednostkę odpowiedzialną za rynek transportu lotniczego.

2.3 Wspólnotowi przewoźnicy lotniczy, zainteresowani wykonywaniem przewozów lotniczych na trasie z ograniczeniami przewozowymi lub na trasie między Finlandią a krajem nienależącym do Unii Europejskiej, z którym Finlandia nie zawarła umowy dotyczącej usług lotniczych, mogą poinformować jednostkę odpowiedzialną za rynek transportu lotniczego o swoich planach i potrzebach. Przekazane jednostce odpowiedzialnej za rynek transportu lotniczego powiadomienie jest uwzględniane w przygotowaniach Finlandii do negocjacji umów dotyczących usług lotniczych.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych

3.1 Po zgłoszeniu przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego zainteresowania niewykorzystaną zdolnością przewozową na trasie z ograniczeniami przewozowymi jednostka Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpowiedzialna za rynek transportu lotniczego powiadamia o możliwości składania wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na tej trasie. Powiadomienie takie zostaje przesłane drogą elektroniczną do wszystkich wspólnotowych przewoźników lotniczych wykonujących usługi przewozu lotniczego w, do lub z Finlandii, lub do tych przewoźników, którzy wystąpili do jednostki odpowiedzialnej za rynek transportu lotniczego o udzielanie informacji o niewykorzystanej zdolności przewozowej.

Poza tym powiadomienie jest publikowane na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W powiadomieniu określa się termin złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych.

3.2 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych musi zawierać przynajmniej następujące dane:

a) kopię licencji na prowadzenie działalności w zakresie przewozu lotniczego;

b) opis planowanych usług przewozu lotniczego, które będą realizowane na trasie (tygodniowa liczba rejsów, sprzęt lotniczy, ewentualne międzylądowania, przewozy całoroczne lub sezonowe);

c) planowaną datę uruchomienia przewozów;

d) rodzaj przewozów (pasażerskie, towarowe lub inne);

e) dostępność usług i obsługa klientów (sieć sprzedaży biletów, usługi realizowane za pośrednictwem Internetu itd.);

f) ewentualne połączenia skorelowane (przesiadkowe);

g) politykę cenową na danej trasie.

3.3 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych należy sporządzić w języku fińskim lub szwedzkim, a następnie złożyć go w wyznaczonym terminie do jednostki odpowiedzialnej za rynek transportu lotniczego.

4. Przyznanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych

4.1 Jednostka w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, odpowiedzialna za rynek transportu lotniczego przyznaje zezwolenie na wykonywanie przewozów lotniczych na trasie z ograniczeniami przewozowymi wnioskodawcy lub wnioskodawcom, którzy zostaną uznani za najlepszych po dokonaniu całościowej oceny z uwzględnieniem potrzeb ruchu pasażerskiego i/lub towarowego, wspierania konkurencji oraz zrównoważonego rozwoju wspólnotowego transportu lotniczego. Zezwolenie na wykonywanie przewozów lotniczych obowiązuje do odwołania lub na czas określony przez jednostkę odpowiedzialną za rynek transportu lotniczego.

4.2 W związku z oceną prowadzącą do wybrania przewoźnika lub przewoźników, jednostka odpowiedzialna za rynek transportu lotniczego przeprowadza analizę ekonomiczną różnych możliwości z perspektywy transportu pasażerskiego i towarowego. Analiza musi opisywać sytuację rynkową oraz konkurencję na trasie.

4.3 Jednostka odpowiedzialna za rynek transportu lotniczego może przy rozpatrywaniu wniosków zorganizować publiczne przesłuchanie, w którym należy umożliwić udział wszystkim wnioskodawcom. Jednostka ta sporządza protokół z przesłuchania, który zostaje udostępniony wszystkim przewoźnikom wnioskującym o przyznanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na danej trasie. Wnioskodawcy mogą w wyznaczonym terminie zgłaszać na piśmie uwagi do protokołu. W przypadku zorganizowania przesłuchania publicznego jednostka odpowiedzialna za rynek transportu lotniczego nie może podjąć decyzji o przyznaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych przed upływem wyznaczonego terminu zgłaszania uwag.

4.4 Decyzję o przyznaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z § 54 ustawy o postępowaniu administracyjnym (434/2003) oraz dodatkowo publikuje się na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

4.5 Podjęta przez jednostkę Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpowiedzialną za rynek transportu lotniczego decyzja o przyznaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych jest decyzją administracyjną, o której zmianę można występować na mocy § 3 pkt 3 ustawy o Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (1123/1990).

5 Ponowne rozpatrzenie decyzji o przyznaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych

5.1 Jednostka Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpowiedzialna za rynek transportu lotniczego może zająć się ponownym rozpatrzeniem swojej decyzji o przyznaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych. Ponowne rozpatrzenie decyzji o wydaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych jest obowiązkowe na wniosek wspólnotowego przewoźnika lotniczego wykonującego usługi przewozu lotniczego w Finlandii, z Finlandii i/lub do Finlandii. Niemniej jednak ponowne rozpoznanie można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty przyznania zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych lub od daty poprzedniego ponownego rozpatrywania.

5.2 O ponownym rozpatrywaniu decyzji należy indywidualnie powiadomić posiadacza zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych, a także opublikować tę informację na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W powiadomieniu podaje się termin, w jakim wspólnotowi przewoźnicy lotniczy zainteresowani objętymi zezwoleniem prawami przewozowymi są zobowiązani do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych.

5.3 Przy ponownym rozpatrywaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych mają zastosowanie punkty 3.2 i 3.3 oraz punkt 4, niemniej jednak nie ingeruje się w przyznane już zezwolenie na wykonywanie przewozów lotniczych, jeżeli objęte nim prawa przewozowe są wykorzystywane efektywnie i zgodnie z obowiązującymi we Wspólnocie Europejskiej przepisami o konkurencji oraz z odpowiednimi przepisami krajowymi.

5.4 Bez względu na postanowienia punktu 5.1, ponowne rozpatrzenie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na trasie z ograniczeniami przewozowymi, które zostało przyznane przed wejściem w życie niniejszej decyzji i dotyczy trasy, na której zgodnie z postanowieniami aktualnej umowy dotyczącej usług lotniczych można wyznaczyć tylko jednego przewoźnika lotniczego, możliwe jest dopiero po upływie trzech lat od chwili wejścia w życie niniejszej decyzji.

6. Wygaśnięcie i cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych

6.1 Jeżeli przewozy, o których mowa w wydanym zezwoleniu na wykonywanie przewozów lotniczych:

– nie zostały uruchomione w okresie rozkładowym następującym po zadeklarowanym dniu uruchomienia usług transportowych lub

– zostały przerwane i nie wznowiono ich w następujących po sobie dwóch pełnych okresach rozkładowych,

a posiadacz zezwolenia w stosownym terminie, wyznaczonym przez jednostkę Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpowiedzialną za rynek transportu lotniczego, nie wykaże, że wynika to z nadzwyczajnych okoliczności, na które nie ma wpływu, wówczas zezwolenie wygasa.

6.2 Zezwolenie na wykonywanie przewozów lotniczych wygasa, jeżeli jego posiadacz powiadomi pisemnie jednostkę Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpowiedzialną za rynek transportu lotniczego, iż nie zamierza dłużej korzystać z objętych nim praw przewozowych.

6.3 Jednostka Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpowiedzialna za rynek transportu lotniczego może całkowicie lub na określony czas cofnąć zezwolenie na wykonywanie przewozów lotniczych, lub ograniczyć zakres objętej nim działalności, jeżeli jego posiadacz:

– nie wykonuje usług przewozu lotniczego zgodnie z warunkami przyznanego zezwolenia;

– nie przestrzega postanowień umowy dotyczącej usług lotniczych, stanowiącej podstawę do wydania zezwolenia, bądź nie wywiązuje się z innych zobowiązań międzynarodowych; lub

– nie przestrzega warunków wykonywania usług przewozu lotniczego ani przepisów odnoszących się do tego rodzaju działalności.

7. Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2004 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Vanda, dnia 24 czerwca 2004 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.