Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat podpisania, tymczasowego stosowania i zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.440.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2022 r.

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat podpisania, tymczasowego stosowania i zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu
(2022/C 440/07)[Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD https://edps. europa.eu]

28 września 2021 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Republiką Mauritiusu w celu zawarcia nowego protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów zawartej między UE a Republiką Mauritiusu w 2014 r. Negocjacje te zakończyły się pomyślnie i 7 maja 2022 r. nowy protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów na okres czterech lat został parafowany.

Obecnie z EIOD konsultowany jest wniosek Komisji dotyczący podpisania i zawarcia protokołu. EIOD z zadowoleniem przyjmuje włączenie do projektu protokołu art. 15 dotyczącego ochrony danych, który zwiększa poziom ochrony osób, których dane dotyczą. W szczególności EIOD z zadowoleniem przyjmuje wyjaśnienie, że dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania projektu protokołu oraz że dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż przez czas niezbędny do dokonania wymiany. EIOD zaleca jednak wykorzystanie wspólnego komitetu (składającego się z przedstawicieli UE i Republiki Mauritiusu) w celu dalszego uszczegółowienia tych zabezpieczeń ochrony danych oraz ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń, egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą, i skutecznych środków ochrony prawnej, umożliwiających przekazywanie danych osobowych zgodnie z RODO 1 /EUDPR 2 .

1. WPROWADZENIE

1. 16 września 2022 r. Komisja Europejska ("Komisja") wydała:

- wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (lata 2022-2026) ("wniosek dotyczący podpisania");

- wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (lata 2022-2026) ("wniosek dotyczący zawarcia"); oraz

- wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (lata 2022-2026) ("wniosek dotyczący rozporządzenia").

2. Celem wniosku dotyczącego podpisania jest zatwierdzenie, w imieniu Unii, podpisania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (lata 2022-2026) ("projekt protokołu"), zgodnie z art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5 TFUE 3 ..

3. Celem wniosku dotyczącego zawarcia jest zatwierdzenie projektu protokołu zgodnie z art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) oraz art. 218 ust. 7 TFUE 4 .

4. Celem 5  projektu protokołu jest wykonanie postanowień Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (lata 2022-2026) ("Umowa o partnerstwie w sprawie połowów") 6 .

5. Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia jest przydzielenie państwom członkowskim UE uprawnień do połowów ustalonych na mocy projektu protokołu 7 .

6. Niniejszą opinię EIOD wydaje się w odpowiedzi na konsultacje w sprawie wniosku dotyczącego podpisania i wniosku dotyczącego zawarcia, przeprowadzone przez Komisję 23 września 2022 r., zgodnie z art. 42 ust. 1 EUDPR. Wniosek dotyczący rozporządzenia został przekazany EIOD wyłącznie w celach informacyjnych. EIOD z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do tych konsultacji w motywie 11 8  wniosku dotyczącego podpisania i w motywie 5 wniosku dotyczącego zawarcia. W tym względzie EIOD z zadowoleniem zauważa również, że przeprowadzono z nim wcześniej nieformalne konsultacje w sprawie projektu protokołu, zgodnie z motywem 60 EUDPR.

5. WNIOSKI

22. W świetle powyższego EIOD wydaje następujące zalecenia:

(1) wykorzystanie wspólnego komitetu w celu dalszego uszczegółowienia wymogów w zakresie ochrony danych określonych w art. 15 projektu protokołu. Powinno to mieć na celu w szczególności jednoznaczne wskazanie kategorii danych osobowych, które będą przetwarzane, oraz określenie konkretnego okresu przechowywania i ustanowienie obowiązku anonimizacji pozostałych danych osobowych po upływie określonego czasu;

(2) wykorzystanie wspólnego komitetu w celu ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń, egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą, i skutecznych środków ochrony prawnej, umożliwiających przekazywanie danych osobowych zgodnie z RODO/EUDPR. W ten sposób EIOD zaleca Komisji należyte uwzględnienie wytycznych EROD 2/2020 dotyczących art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2016/679 w odniesieniu do przekazywania danych osobowych między organami i podmiotami publicznymi z EOG i spoza EOG.

Bruksela, 24 października 2022 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
3 Art. 1 wniosku w sprawie podpisania.
4 Art. 1 wniosku w sprawie zawarcia.
5 Art. 2 ust. 1 projektu protokołu.
6 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (Dz.U. L 79 z 18.3.2014, s. 3), https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.079.01.0003.01.ENG
7 Art. 1 wniosku w sprawie rozporządzenia.
8 EIOD zauważa, że zarówno w motywie 11 wniosku dotyczącego podpisania, jak i w motywie 5 wniosku dotyczącego zawarcia mowa jest o "opinii" Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. "Opinia" jest poprawnym sformułowaniem.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.