Dz.U.UE.C.2018.459.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 21 marca 2018 r.
uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8084 - Bayer/Monsanto)

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1709)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 459/10)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2018 r.)

W dniu 21 marca 2018 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 1 , w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Nieopatrzoną klauzulą poufności wersję pełnego tekstu decyzji, podobnie jak wersję wstępną, można znaleźć w języku angielskim na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_pl.html.

1. 

WPROWADZENIE

1) W decyzji stwierdzono, że nabycie przedsiębiorstwa Monsanto Company ("Monsanto") przez przedsiębiorstwo Bayer Aktiengesellschaft ("Bayer"; wraz z Monsanto zwanymi "stronami") w drodze zakupu akcji ("transakcja") jest zgodne z rynkiem wewnętrznym i Porozumieniem EOG, zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.

2. 

PROCEDURA

2) W dniu 14 września 2016 r. Bayer ogłosił, że przejmie kontrolę nad Monsanto. Bayer zgłosił przedmiotową transakcję Komisji w dniu 30 czerwca 2017 r.
3) Decyzją z dnia 22 sierpnia 2017 r. 2  Komisja stwierdziła, że transakcja wzbudza poważne wątpliwości co do zgodności z rynkiem wewnętrznym i wszczęła postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
4) Szczegółowe postępowanie wyjaśniające potwierdziło wstępnie wyrażone obawy dotyczące konkurencji.
5) W dniu 16 lutego 2018 r. strona zgłaszająca przedstawiła ostateczne zobowiązania ("ostateczne zobowiązania"), które zapewniają zgodność transakcji z rynkiem wewnętrznym.
6) W dniu 9 marca 2018 r. projekt decyzji skonsultowano z państwami członkowskimi na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Koncentracji, który wydał opinię pozytywną. W sprawozdaniu przedłożonym w dniu 12 marca 2018 r. urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające wydał pozytywną opinię na temat postępowania.
7) W uzasadnionym wniosku z dnia 4 kwietnia 2018 r., zmienionym w dniu 6 kwietnia 2018 r., strona zgłaszająca zaproponowała zmianę ostatecznych zobowiązań w sposób opisany poniżej w pkt 6.1.3 i 6.1.5. Decyzją z dnia 11 kwietnia 2018 r. Komisja zatwierdziła zmianę ostatecznych zobowiązań 3 .

3. 

STRONY

8) Bayer jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Niemczech, prowadzącym działalność w czterech dziedzinach: produktów farmaceutycznych, zdrowia konsumentów, rolnictwa ("Bayer Crop Science") i zdrowia zwierząt. Skutki transakcji dla konkurencji dotyczą głównie działu Bayer Crop Science. Działalność Bayer Crop Science obejmuje następujące trzy segmenty gospodarcze: (i) segment ochrony roślin; (ii) segment materiału siewnego; oraz (iii) segment nauki o środowisku. Bayer prowadzi również działalność w zakresie rozwoju technologii biologicznych oraz rozwoju i świadczenia usług rolnictwa cyfrowego.
9) Monsanto, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, jest przedsiębiorstwem rolnym, które produkuje materiał siewny i środki ochrony roślin (koncentrując się na herbicydzie glifosatu, który sprzedaje pod marką "Roundup"). Dodatkowo Monsanto angażuje się w badania nad biologicznymi produktami rolniczymi. Za pośrednictwem przedsiębiorstwa The Climate Corporation Monsanto świadczy również rolnikom usługi w zakresie rolnictwa cyfrowego.

4. 

WYMIAR UNIJNY

10) Łączny światowy obrót przedmiotowych przedsiębiorstw wynosi ponad 5 000 mln EUR [Bayer: [...] EUR; Monsanto: [...] EUR]. Obrót każdego z nich w skali Unii przekracza 250 mln EUR [Bayer: [...] EUR; Monsanto: [...] EUR], jednak w żadnym państwie członkowskim nie osiągają one więcej niż dwie trzecie swojego łącznego obrotu na terenie Unii. Transakcja posiada zatem wymiar unijny zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

5. 

UZASADNIENIE

5.1. Właściwe rynki produktowe
11) W decyzji odniesiono się do następujących obszarów/rynków, na których działają strony:
a) materiał siewny warzyw (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla faktycznej konkurencji cenowej/produktowej);
b) materiał siewny roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych, w tym rzepaku, bawełny i pszenicy (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla faktycznej i potencjalnej konkurencji cenowej/produktowej);
c) cechy roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla faktycznej i potencjalnej konkurencji cenowej/produktowej oraz dla konkurencji w zakresie innowacyjności);
d) ochrona roślin, w tym rolnicze i nierolnicze herbicydy nieselektywne (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla faktycznej i potencjalnej konkurencji cenowej/produktowej oraz na konkurencję w zakresie innowacyjności) i systemy tolerancji na herbicydy (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla konkurencji w zakresie innowacyjności), zaprawianie nasion (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla potencjalnej konkurencji i skutki wertykalne), fungicydy (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla konkurencji w zakresie innowacyjności), insektycydy (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla konkurencji w zakresie innowacyjności), preparaty mikrobiologiczne zwiększające wydajność upraw (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla konkurencji w zakresie innowacyjności), produkty ochrony zdrowia pszczół przed roztoczami z rodzaju Varroa (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla konkurencji w zakresie innowacyjności);
e) elektroniczne zalecenia agronomiczne dotyczące fungicydów dla upraw wielkoobszarowych (nieskoordynowane skutki horyzontalne dla potencjalnej konkurencji cenowej/produktowej).

5.1.1. Materiał siewny warzyw

12) Komisja stwierdziła, że właściwy rynek produktowy obejmuje zarówno udzielanie licencji, jak i komercjalizację materiału siewnego warzyw każdej uprawy warzyw. Komisja stwierdziła również, że każda uprawa warzyw stanowi odrębny rynek produktowy, ale składa się z bardzo zróżnicowanych segmentów. W związku z tym Komisja uznała, że istotne jest przeprowadzenie oceny wpływu cen na konkurencję na poziomie segmentu.
13) Komisja zastosowała zaproponowaną przez strony segmentację, którą uznano za rzetelną. W segmentacji segmenty rozróżnia się według: (i) otoczenia wzrostu (teren otwarty, zabudowa z sieci i tworzywa sztucznego lub szklarnia); (ii) rodzaju materiału siewnego (odmiana obcopylna lub hybrydowa); (iii) wykorzystania (do użytku w stanie surowym lub przeznaczone do przetworzenia); (iv) faktu, czy roślinę wyhodowano z podkładki, czy nie; oraz (v) cech wyhodowanego warzywa (rodzaj warzywa, jego rozmiar, kolor, aromat itp.).
14) Komisja stwierdziła, że rynki materiału siewnego warzyw mają zasięg krajowy ze względu na rejestrację krajową, dystrybucję krajową oraz słaby arbitraż cenowy między krajami. Komisja zauważyła jednak również, że istnieją inne czynniki, które sugerują, że rynek materiału siewnego warzyw może sięgać poza rynek krajowy.

5.1.2. Materiał siewny roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych

15) Komisja przeprowadziła analizę rynków upraw wielkoobszarowych, na których działalność stron pokrywa się, tj. rynku rzepaku, bawełny i pszenicy.

5.1.2.1. Rzepak

16) Sektor rzepaku jest sektorem dwuetapowym, obejmującym: (i) hodowlę nowych odmian rzepaku; oraz (ii) komercyjną produkcję materiału siewnego z tych odmian oraz sprzedaż tego materiału siewnego klientom. Bayer i Monsanto hodują i sprzedają nowe odmiany rzepaku w całej UE, a także w innych częściach świata. Oba przedsiębiorstwa mają w Europie w pełni rozwinięte programy hodowli.
17) Komisja uważa, że właściwymi rynkami produktowymi dla rzepaku są: (i) rynek wyższego szczebla udzielania licencji dotyczących zasobów genowych do celów hodowli nowych odmian rzepaku; (ii) rynek wyższego szczebla udzielania licencji dotyczących odmian rzepaku do celów komercjalizacji; oraz (iii) rynek niższego szczebla komercjalizacji materiału siewnego rzepaku.
18) Komisja pozostawia otwartą kwestię, czy rynki niższego szczebla należy dalej dzielić na dwa rodzaje rzepaku uprawiane w całej Europie: na rzepak ozimy i rzepak jary.
19) Komisja uważa, że: (i) pod względem zakresu geograficznego rynek udzielania licencji dotyczących zasobów genowych ma zasięg ogólnounijny; (ii) rynek udzielania licencji dotyczących odmian rzepaku ma zasięg ogólno-unijny; oraz (iii) rynek komercjalizacji odmian rzepaku ma zasięg krajowy.

5.1.2.2. Bawełna

20) Komisja uważa, że do celów analizy wpływu na konkurencję rynkiem właściwym jest rynek udzielania licencji dotyczących odmian bawełny przeznaczonych do produkcji i sprzedaży. Rynek ten ma zasięg ogólnounijny.

5.1.2.3. Pszenica

21) Komisja uważa, że istnieją dwa właściwe rynki produktowe: (i) rynek wyższego szczebla udzielania licencji dotyczących odmian pszenicy przeznaczonych do produkcji i sprzedaży (nie do hodowli); oraz (ii) rynek niższego szczebla komercjalizacji materiału siewnego pszenicy.
22) Ponadto Komisja ustaliła, że zasięg geograficzny rynku pszenicy obejmuje całą UE, jeżeli chodzi o rynek udzielania licencji (wyższego szczebla), natomiast jeżeli chodzi o rynek komercjalizacji (niższego szczebla), ma on zasięg krajowy.

5.1.3. Cechy roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych

23) Komisja ustaliła, że istnieją trzy różne warstwy rynkowe cech na rynku wyższego szczebla hodowli i komercjalizacji materiału siewnego. Są to: (i) warstwa udzielania licencji w zakresie odkrytych cech; (ii) warstwa udzielania licencji w zakresie pojedynczych cech; oraz (iii) warstwa udzielania licencji w zakresie roślin zawierających złożone modyfikacje genetyczne. Komisja uważa, że warstwa udzielania licencji dotyczących odkryć w zakresie cech nie stanowi rynku produktowego, tylko przestrzeń innowacji, przy czym uważa ona, że istnieją oddzielne rynki produktowe, z jednej strony udzielania licencji dotyczących roślin zawierających złożone modyfikacje genetyczne, a z drugiej - udzielania licencji dotyczących cech.
24) Na poziomie udzielania licencji dotyczących pojedynczych cech właściwe rynki produktowe określono na podstawie szczególnych funkcji, takich jak tolerancja na określony herbicyd oraz określone uprawy. W przypadku funkcji odporności na owady dalszy podział cech związanych z odpornością na owady określa się na podstawie rodziny owadów, na które cecha ta zapewnia odporność.
25) W przypadku warstwy udzielania licencji dotyczących roślin zawierających złożone modyfikacje genetyczne właściwe rynki produktowe rozróżnia się ze względu na roślinę uprawną.
26) Komisja uważa, że właściwymi rynkami geograficznymi dla udzielania licencji dotyczących cech i roślin zawierających złożone modyfikacje genetyczne są rynki światowe.

5.1.4. Ochrona roślin

5.1.4.1. Zwalczanie chwastów

A. Rolnicze herbicydy nieselektywne

27) Herbicydy nieselektywne to produkty o szerokim wachlarzu działań, które niszczą zarówno trawy, jak i chwasty szerokolistne.
28) Komisja uważa, że właściwy rynek produktowy herbicydów rolniczych należy podzielić z jednej strony na herbicydy selektywne i nieselektywne, a z drugiej strony - w obrębie herbicydów nieselektywnych, na uprawy wieloletnie (jedyny segment, w którym strony w istotny sposób pokrywają się w EOG) i uprawy inne niż wieloletnie.
29) Komisja uważa również, że rynki środków ochrony roślin mają zasięg krajowy.

B. Nierolnicze herbicydy nieselektywne

30) Komisja uważa, że właściwe rynki produktowe nierolniczych herbicydów nieselektywnych należy podzielić na: (i) zarządzanie roślinnością przemysłową; oraz (ii) murawę i rośliny ozdobne.
31) Ponadto Komisja uważa, że - w obrębie zarządzania roślinnością przemysłową - środki niszczące zarośla oraz zastosowania w kolejnictwie stanowią odrębne właściwe rynki produktowe.
32) Komisja uważa ponadto, że - również w obrębie segmentu zarządzania roślinnością przemysłową - herbicydy nieselektywne należy podzielić według okresu ich stosowania odpowiednio na dwie kategorie: a) na produkty stosowane przed pojawieniem się chwastów oraz produkty stosowane przed zastosowaniem produktów stosowanych po pojawieniu się chwastów; oraz b) na produkty stosowane po pojawieniu się chwastów i produkty stosowane przed zastosowaniem produktów stosowanych po pojawieniu się chwastów.
33) Komisja uważa, że rynki właściwe mają zasięg krajowy.

C. Systemy tolerancji na herbicydy

34) W systemach zwalczania chwastów zazwyczaj łączy się herbicydy nieselektywne z uprawami, które są na nie odporne, poprzez modyfikację genetyczną tych upraw ("systemy korzystające z modyfikacji genetycznych") albo - rzadziej - poprzez stosowanie roślin naturalnie odpornych, tj. niezmodyfikowanych genetycznie ("systemy niekorzystające z modyfikacji genetycznych"). Systemy korzystające z modyfikacji genetycznych i systemy niekorzystające z modyfikacji genetycznych zwane są razem "systemami tolerancji na herbicydy".
35) Komisja uważa, że wszystkie systemy tolerancji na herbicydy dla określonej uprawy konkurują na zróżnicowanym właściwym rynku produktowym oraz że odpowiadające im przestrzenie innowacji obejmują innowacje w systemach tolerancji na herbicydy zarówno w odniesieniu do różnych upraw (zwłaszcza na wczesnych etapach badań), jak i w odniesieniu do każdej odpowiedniej uprawy (takiej jak soja, bawełna, kukurydza, rzepak, ryż, pszenica).
36) Komisja uważa, że przestrzenie innowacji w zakresie systemów tolerancji na herbicydy mają zasięg ogólnoświatowy.

5.1.4.2. Zaprawianie nasion

37) Zaprawianie nasion oznacza poddawanie nasion działaniu odpowiednich preparatów w celu zapewnienia im ochrony we wczesnych stadiach rozwoju. Zaprawianie nasion jest zatem ukierunkowane na choroby i owady żyjące w glebie lub owady występujące we wczesnym okresie sezonu ("zaprawianie nasion środkami grzybobójczymi i owadobójczymi"), jak również na nicienie ("zaprawianie nasion środkami nicieniobójczymi").
38) Komisja uznała, że zaprawianie nasion stanowi odrębny rynek produktowy - nie szczególny rodzaj stosowania środków ochrony roślin. Zaprawianie nasion dzieli się dalej według upraw i wskazań (np. insektycydy i fungicydy). Jeśli chodzi o zaprawianie nasion środkami nicieniobójczymi, Komisja uważa, że właściwym rynkiem produktowym, który należy uwzględnić do celów analizy wpływu na konkurencję, jest zaprawianie nasion w celu zwalczania nicieni na poziomie poszczególnych upraw.
39) Jeśli chodzi o rynek niższego szczebla zaprawiania nasion, do celów decyzji kwestię, czy rynek produktowy niższego szczebla obejmuje również niezaprawione nasiona, można pozostawić otwartą.
40) Komisja uważa, że rynki produktowe związane z zaprawianiem nasion mają zasięg krajowy.

5.1.4.3. Fungicydy

41) Fungicydy są produktami agrochemicznymi do zwalczania chorób; stosuje się je w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu roślin i produktów roślinnych powodowanych przez grzyby i pleśnie.
42) Komisja przeprowadziła ocenę wpływu na konkurencję w sektorze fungicydów według upraw/chorób. Komisja uważa również, że właściwą przestrzenią innowacji w kontekście jej oceny są innowacje w zakresie fungicydów przeznaczonych do różnych upraw/chorób lub grup chorób.
43) Komisja uważa również, że kwestia, czy fungicydy chemiczne i biologiczne stanowią odrębne rynki produktowe, może pozostać otwarta, ponieważ transakcja nie budzi obaw co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym według żadnej możliwej definicji rynku.
44) Rynki produktowe związane z fungicydami mają zasięg krajowy. Geograficzny wymiar przestrzeni innowacji może pozostać otwarty.

5.1.4.4. Insektycydy

45) Insektycydy są produktami przeznaczonymi do zwalczania owadów, które uszkadzają uprawiane rośliny, w szczególności uprawy roślin spożywczych. Można je stosować na wiele różnych sposobów, m.in. do zaprawiania listowia, gleby i nasion.
46) Komisja przeprowadziła ocenę wpływu na konkurencję w sektorze insektycydów według upraw/agrofagów. Komisja uważa, że odpowiednią przestrzenią innowacji w kontekście jej oceny są insektycydy na podstawie agrofagów.
47) Komisja uważa, że kwestia, czy insektycydy należy dalej dzielić na preparaty biologiczne i chemiczne, może pozostać otwarta, ponieważ transakcja nie budzi obaw co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym według żadnej możliwej definicji rynku.
48) Rynki produktowe insektycydów mają zasięg krajowy, natomiast wymiar geograficzny przestrzeni innowacji może pozostać otwarty.

5.1.4.5. Preparaty mikrobiologiczne zwiększające wydajność upraw

49) Preparaty mikrobiologiczne (zwane również "biologicznymi" środkami ochrony roślin) składają się z mikroorganizmów, zazwyczaj bakterii, wirusa lub grzyba. Można je stosować do ochrony upraw (biologiczne środki kontroli) lub w celu zwiększenia wydajności i płodności roślin (biostymulatory i nawozy organiczne).
50) Biostymulatory i nawozy organiczne opracowano w celu poprawy zdrowia, wydajności i tolerancji upraw na trudne warunki, przy czym - w odróżnieniu od biologicznych środków kontroli - nie działają one bezpośrednio na agrofagi ani choroby. Nazywa się je również preparatami "zwiększającymi wydajność upraw".
51) Definicję rynku produktowego preparatów mikrobiologicznych zwiększających wydajność upraw, jak również definicję właściwego rynku geograficznego, można pozostawić otwarte, ponieważ transakcja nie budzi obaw co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym według żadnej możliwej definicji rynku.
52) Komisja uważa, że odpowiednią przestrzenią innowacji w kontekście jej oceny jest innowacja w zakresie preparatów mikrobiologicznych zwiększających wydajność upraw.

5.1.4.6. Zdrowie pszczół

53) Komisja uważa, że istnieje odrębny rynek produktowy dla produktów, które są przeznaczone do zwalczania inwazji roztoczy z rodzaju Varroa wśród rojów pszczół. Komisja uważa również, że segmentacja rynku na produkty biologiczne i chemiczne lub na podstawie aktywnego składnika/sposobu działania lub sposobu stosowania jest nieuzasadniona.
54) Komisja uważa ponadto, że właściwą przestrzenią innowacji są produkty ochrony zdrowia pszczół ukierunkowane na zwalczanie roztoczy z rodzaju Varroa.
55) Rynki produktowe związane ze zdrowiem pszczół mają zasięg krajowy, natomiast wymiar geograficzny przestrzeni innowacji może pozostać otwarty.

5.1.5. Elektroniczne zalecenia agronomiczne

56) Rolnictwo cyfrowe dotyczy gromadzenia danych i informacji o gospodarstwach w celu dostarczenia rolnikom spersonalizowanych porad lub zagregowanych danych, a co za tym idzie zwiększenia produktywności gospodarstwa. Rolnictwo cyfrowe jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, ale szybko się rozwija.
57) W ramach rolnictwa cyfrowego wydawane są zalecenia elektroniczne obejmujące rekomendacje lub porady dotyczące wyboru i stosowania (np. dawek, terminów) środków produkcji (np. środków ochrony roślin) dostarczanych na poziomie zawężającym się pod względem geograficznym (np. pole, strefa pola lub bardziej zawężony poziom), które to zalecenia rolnik powinien wprowadzić w życie. Wspomniane rekomendacje lub porady są generowane za pomocą agronomicznego systemu analitycznego działającego w oparciu o duże zestawy danych publicznych i zastrzeżonych.
58) Komisja stwierdza, że usługi w zakresie zaleceń elektronicznych stanowią odrębną kategorię usług w obrębie rolnictwa cyfrowego, ponieważ (i) wymagają one m.in. więcej warstw danych, bardziej złożonych algorytmów i szerzej zakrojonych możliwości; oraz (ii) proponują rolnikom konkretny plan działania o wysokim poziomie szczegółowości i dostosowania do indywidualnych potrzeb. Komisja uważa, że należy dokonać dalszej segmentacji według środków produkcji (np. fungicydy itp.) oraz według grup upraw (np. uprawy wielkoobszarowe).
59) Jeżeli chodzi o właściwy rynek geograficzny, Komisja uważa, że ma on zasięg krajowy, chociaż - w stosownych przypadkach - w swojej ocenie uwzględniła ona również szerszy regionalny kontekst geograficzny.

5.2. Ocena wpływu na konkurencję

5.2.1. Materiał siewny warzyw

60) Komisja przeprowadziła ocenę skutków horyzontalnych w obszarze konkurencji cenowej/produktowej na rynkach materiału siewnego warzyw. W UE działalność stron pokrywa się w przypadku 16 upraw warzyw (np. pomidorów, ogórków itp.). Każda uprawa dzieli się dalej na segmenty (np. pomidory wiśniowe uprawiane w szklarniach).
61) Konkurencja cenowa w zakresie materiału siewnego warzyw odbywa się na poziomie segmentu/kraju. Ocenę wpływu na konkurencję należy zatem przeprowadzić w kilkuset kombinacjach segmentów i krajów. W związku z tak dużą liczbą kombinacji segmentów i krajów, które należy ocenić, Komisja zastosowała filtry opierające się na udziale w rynku i poziomach koncentracji (indeks Herfindahla-Hirschmanna i indeks Herfindahla-Hirsch-manna delta) w celu zidentyfikowania rynków, na których transakcja zakłóciłaby w znaczący sposób efektywną konkurencję. W przypadku niektórych rynków Komisja przeprowadziła bardziej szczegółową ocenę w oparciu o czynniki strukturalne i jakościowe.
62) Na tej podstawie Komisja uznała, że transakcja zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję ze względu na nieskoordynowane skutki lub stworzenie bądź wzmocnienie pozycji dominującej na wielu rynkach materiału siewnego warzyw w całej UE, co odpowiada około 200 kombinacjom segmentów i krajów.

5.2.2. Materiał siewny roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych

5.2.2.1. Rzepak

63) Monsanto jest obecnie liderem rynku w EOG. Bayer posiada około [0-5] % udziału w rynku EOG, jeżeli chodzi o rzepak ozimy, zarówno na poziomie komercjalizacji, jak i na poziomie hodowców. Komisja uważa, że dostępne łączne udziały w rynku mogą zaniżać pozycję konkurencyjną stron, w szczególności w świetle oczekiwanego sukcesu wiodących produktów firmy Bayer dla rzepaku oraz jego ogólnej strategii w zakresie rzepaku w EOG.
64) Bayer jest obecnie światowym liderem w segmencie rzepaku. Przeprowadzone przez Komisję postępowanie wyjaśniające wykazało, że przed transakcją Bayer miał wiarygodne plany i duże możliwości zostania wiodącym podmiotem w segmencie rzepaku w UE oraz że plany te przynosiły już pewne pozytywne rezultaty. Transakcja z Monsanto może zagrozić takim planom, co prawdopodobnie będzie mieć negatywny wpływ na klientów z segmentu rzepaku.
65) Ponadto Komisja uważa, że Bayer prawdopodobnie stanie się silnym konkurentem na krajowych rynkach rzepaku, na których Monsanto również ma silną pozycję.
66) Z tych względów Komisja stwierdza, że transakcja zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję w zakresie materiału siewnego rzepaku we Francji, Irlandii, Estonii i Zjednoczonym Królestwie, ponieważ może przyczynić się do wyeliminowania istotnej presji konkurencyjnej i do wywołania nieskoordynowanych skutków dla konkurencji produktowej i cenowej.

5.2.2.2. Bawełna

67) Pokrywanie się działalności stron w sektorze nasion bawełny w UE ma miejsce na rynku (wyższego szczebla) udzielania licencji dotyczących nasion bawełny do celów komercjalizacji.
68) Komisja uważa, że transakcja łączy dwóch najważniejszych konkurentów na unijnym rynku udzielania licencji dotyczących odmian bawełny przeznaczonych do produkcji i sprzedaży.
69) Silna pozycja stron na unijnym rynku udzielania licencji dotyczących odmian bawełny przeznaczonych do produkcji i sprzedaży wynika z ich silnej pozycji na światowym rynku nasion bawełny. Badanie rynku wykazało, że do atutów stron zalicza się jakość puli ich zasobów genowych, zdolności hodowlane, programy badawczo-rozwojowe, zdolność do rozwijania cech i dostęp do klientów na rynku bawełny.
70) Z tych względów Komisja uważa, że transakcja zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję w zakresie udzielania licencji dotyczących odmian bawełny przeznaczonych do produkcji i sprzedaży w UE, ponieważ może przyczynić się do wzmocnienia lub co najmniej stworzenia pozycji dominującej ze względu na nieskoordynowane skutki horyzontalne.

5.2.2.3. Pszenica

71) Ponieważ obecnie żadna ze stron nie prowadzi działalności w dziedzinie komercjalizacji materiału siewnego pszenicy w UE, Komisja oceniła, czy Bayer i Monsanto są potencjalnymi konkurentami.
72) Komisja uznaje, że w chwili obecnej istnieje duże prawdopodobieństwo, że Bayer rozwinie się [biznesplany] w efektywną siłę konkurencyjną. Monsanto prowadzi działalność komercyjną w segmencie pszenicy w Stanach Zjednoczonych. Komercyjna działalność gospodarcza Monsanto w segmencie materiału siewnego pszenicy w całości opiera się na odmianach obcopylnych. Komisja stwierdza, że nie istnieje duże prawdopodobieństwo, aby w stosunkowo krótkim czasie Monsanto przekształciło się w skuteczną siłę konkurencyjną w Europie.
73) Ponadto, biorąc pod uwagę skoncentrowaną na pszenicy hybrydowej strategię firmy Bayer, Komisja uważa, że gdyby Monsanto miało wejść na rynek z odmianami obcopylnymi, Bayer i Monsanto nie byłyby bliskimi konkurentami w UE.
74) Ponadto Komisja uznaje, że obecnie istnieje wystarczająca liczba innych konkurentów w sektorze pszenicy, co pozwoli utrzymać wystarczającą presję konkurencyjną po dokonaniu transakcji.
75) Z tych względów Komisja uważa, że transakcja prawdopodobnie nie zakłóci w znaczący sposób efektywnej konkurencji na rynkach materiału siewnego pszenicy w Europie.

5.2.3. Cechy roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych

76) Komisja jest uprawniona do oceny wpływu transakcji na rynki udzielania licencji w zakresie cech roślin z poniżej wymienionych powodów. Po pierwsze, transakcja ma bezpośredni i natychmiastowy wpływ na podmioty europejskie działające na światowym rynku wyższego szczebla udzielania licencji w zakresie cech roślin. Na tym rynku transakcja ma wpływ bezpośrednio na ważne europejskie przedsiębiorstwa zajmujące się materiałem siewnym, które pozyskują licencję w zakresie cech opracowanych przez Bayer lub Monsanto, a także na innych europejskich uczestników rynku, którzy są konkurentami stron.
77) Po drugie, cechy wynikające z modyfikacji genetycznych jako takie nie są zakazane w Europie. W rzeczywistości w Europie wykorzystuje się niektóre cechy wynikające z modyfikacji genetycznych i uprawia się uprawy zmodyfikowane genetycznie. W kilku państwach członkowskich, a mianowicie w Hiszpanii, Portugalii, Republice Czeskiej i na Słowacji, dopuszczono do celów uprawy cechę opracowaną przez Monsanto, polegającą na odporności na owady, która nadaje kukurydzy MON810 odporność na łuskoskrzydłe. Po trzecie, UE jest bardzo istotnym importerem upraw zmodyfikowanych genetycznie. Strony szacują, że całkowity przywóz upraw zmodyfikowanych genetycznie do EOG wynosi około 13 mld USD, z czego zdecydowana większość wykazuje cechy opracowane przez Bayer lub Monsanto. Po czwarte, nie wszystkie cechy są modyfikacjami genetycznymi. Niektóre cechy niebędące modyfikacjami genetycznymi są obecnie dostępne na rynku, a zarówno Bayer, jak i Monsanto są innowatorami w zakresie cech niebędących modyfikacjami genetycznymi i uważają UE za ważny rynek.

5.2.3.1. Konkurencja produktowa

78) Komisja oceniła w szczególności konkurencję między produktem Liberty-Link opracowanym przez Bayer a produktem Roundup Ready opracowanym przez Monsanto na rynku kukurydzy, rzepaku, bawełny i soi. W przypadku nasiona soi Komisja stwierdziła pokrywanie się działalności w zakresie cech tolerancji na herbicydy, w szczególności tolerancji na glifosat (Roundup Ready) i glufosynat (LibertyLink) z ograniczonymi alternatywami. W przypadku bawełny działalność stron pokrywa się jeśli chodzi o cechy tolerancji na herbicydy i odporności na owady, a konkurenci proponują ograniczone alternatywy. W przypadku rzepaku Komisja zidentyfikowała pokrywanie się w zakresie cech tolerancji na herbicydy przy ograniczonej presji ze strony konkurentów. W przypadku kukurydzy Komisja doszła do wniosku, że pokrywanie się działalności w zakresie cech tolerancji na herbicydy wzmocniłoby pozycję dominującą Monsanto na rynku cech tolerancji na herbicydy kukurydzy.
79) Ponadto Komisja stwierdziła horyzontalne pokrywanie się w przypadku roślin zawierających złożone modyfikacje genetyczne: w sektorze soi, bawełny i rzepaku istnieje szereg przypadków pokrywania się blisko konkurujących ze sobą produktów, często z ograniczonymi alternatywami oferowanymi przez konkurentów.
80) Na tej podstawie Komisja uważa, że transakcja zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję cenową i produktową (rzeczywistą i potencjalną) na każdym z następujących rynków: (i) rynku tolerancji nasiona soi na herbicydy; (ii) rynku tolerancji bawełny na herbicydy; (iii) rynku odporności bawełny na owady łuskoskrzydłe; (iv) rynku tolerancji kukurydzy na herbicydy; (v) rynku tolerancji rzepaku na herbicydy; (vi) rynku nasion soi zawierających złożone modyfikacje genetyczne; (vii) rynku bawełny zawierającej złożone modyfikacje genetyczne; (viii) rynku rzepaku zawierającego złożone modyfikacje genetyczne.
81) W przypadku tolerancji rzepaku na herbicydy transakcja przyczyniłaby się do stworzenia pozycji dominującej.

5.2.3.2. Konkurencja w zakresie innowacyjności cech

82) Podmioty przemysłowe angażują się w działania innowacyjne w celu odkrycia i rozwinięcia nowych cech. Jeśli rozważa się zarówno rynki produktowe niższego szczebla, jak i rynki technologii wyższego szczebla, dziedziny innowacji nie należy traktować jako rynku w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz jako dodatkową działalność stanowiącą wkład zarówno dla rynków technologii wyższego szczebla, jak i rynków produktowych niższego szczebla. Mimo to Komisja może przeprowadzić ocenę wpływu transakcji na poziomie wysiłków na rzecz innowacji podejmowanych przez strony i ich konkurentów. Komisja oceniła konkurencję w zakresie innowacyjności, która rozwija się w przestrzeniach innowacji złożonych z grup będących kombinacją upraw i funkcji.
83) Prace badawczo-rozwojowe prowadzone nad cechami charakteryzują się wysokimi barierami wejścia na rynek i ekspansji, a w przypadku cech tolerancji na herbicydy i odporności na owady badania i rozwój są wysoce skoncentrowane i obejmują tylko cztery zintegrowane podmioty. Strony są wiodącymi innowatorami w dziedzinie cech. Ponadto dane patentowe Komisji wykazały, że strony są ważnymi innowatorami w kilku przestrzeniach innowacji oraz w dziedzinie wynalazków międzyplonowych służących zwalczaniu chwastów i owadów.
84) Komisja uważa, że transakcja prawdopodobnie zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję pod względem konkurencji w zakresie innowacyjności w dziedzinach, w których działania badawczo-rozwojowe stron pokrywają się, a strony są bliskimi konkurentami przy ograniczonych alternatywach. Do dziedzin tych należą: tolerancja soi na herbicydy, odporność soi na owady i mątwika sojowego, tolerancja bawełny na herbicydy i odporność bawełny na owady, tolerancja rzepaku na herbicydy, tolerancja na herbicydy niemodyfikowanej genetycznie pszenicy i badania międzyplonowe. Komisja uważa, że transakcja prawdopodobnie zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję pod względem konkurencji w zakresie innowacyjności, jeżeli chodzi o ogólną innowacyjność w dziedzinie tolerancji na herbicydy i odporności na owady tych upraw, eliminując faktyczną bądź potencjalną konkurencję w zakresie innowacyjności między stronami.

5.2.3.3. Umocnienie pozycji dominującej Monsanto

85) Monsanto ma pozycję dominującą na rynkach właściwych, ale również na poziomie przemysłu, ze względu na przewagę w postaci platformy RoundupReady obejmującej wszystkie uprawy. W tym kontekście Bayer jest jednym z niewielu pozostałych konkurentów, a jednocześnie jest szczególnie aktywny i dysponuje odpowiednimi zasobami, które mogą stanowić wyzwanie dla Monsanto. Na tej podstawie postępowanie wyjaśniające Komisji potwierdziło prawdopodobne ryzyko zamknięcia dostępu do rynku dla innych konkurentów zajmujących się cechami. Komisja uważa, że transakcja umocniłaby pozycję dominującą Monsanto.

5.2.4. Ochrona roślin

5.2.4.1. Zwalczanie chwastów

A. Rolnicze i nierolnicze herbicydy nieselektywne (nieskoordynowany wpływ na faktyczną i potencjalną konkurencję cenową i produktową)

86) W EOG Monsanto sprzedaje jedynie glifosat, głównie pod marką Roundup. Glifosat jest najlepiej sprzedającą się substancją czynną służącą do ochrony roślin na świecie, przede wszystkim z powodu jego stosowania w przypadku upraw wykazujących odporność na herbicydy, ale również w EOG. Monsanto również prowadzi prace nad [przygotowywane produkty].
87) Bayer produkuje i sprzedaje w EOG herbicydy nieselektywne głównie na bazie substancji czynnej glufosynatu. Bayer sprzedaje również ograniczone ilości postaci użytkowych glifosatu. Bayer planuje obecnie wprowadzenie [przygotowywanego produktu]. Ponadto Bayer realizuje szereg różnych projektów wstępnych dotyczących ([linii badawczych herbicydów nieselektywnych nr 1, 2 i 3]), które są ukierunkowane na produkty glifosatowe Monsanto objęte franczyzą.
88) Jeżeli chodzi o pokrywanie się produktów dostępnych obecnie w EOG, strony posiadają wysokie łączne krajowe udziały w rynku, przy czym udziały te wzrastają według wszystkich uzasadnionych definicji rynku, zarówno w zastosowaniach rolniczych, jak i pozarolniczych (tj. w zarządzaniu roślinnością przemysłową, np. w zakresie dróg, kolei itp.), co może doprowadzić do powstania nieskoordynowanych skutków, a nawet do powstania/ wzmocnienia pozycji dominujących. Badanie rynku potwierdziło, że chociaż produkty stron są zróżnicowane, to jednak mocno konkurują ze sobą pod względem znacznej liczby potrzeb oraz są bliskimi konkurentami, choćby dlatego, że spośród najwyżej trzech podmiotów zajmujących się herbicydami nieselektywnymi w EOG są one dwoma podmiotami, które łączy ścisła relacja.
89) Komisja stwierdziła również, że strony pracują nad utrzymaniem lub, w miarę możliwości, wzmocnieniem swojej pozycji na rynkach rolnych herbicydów nieselektywnych poprzez wprowadzenie na rynek ściśle konkurujących ze sobą przyszłych produktów.
90) Komisja uważa, że chociaż presja przepisów wydaje się wywierać wpływ na herbicydy nieselektywne w EOG, nie wpływa ona na wszystkie właściwe rynki krajowe i wywiera, jak się wydaje, największy wpływ na konkurujące ze sobą substancje czynne, co sprawia, że glifosat i glufosynat stają się jeszcze bliższymi konkurentami.
91) Komisja oceniła również presję konkurencyjną ze strony innych konkurentów. Ogólnie Komisja uważa za mało prawdopodobne, aby konkurenci wywierali znaczącą presję konkurencyjną po zawarciu transakcji.
92) Z tych względów Komisja uważa, że transakcja zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję pod względem rolniczych herbicydów nieselektywnych stosowanych do upraw wieloletnich oraz nierolniczych herbicydów nieselektywnych (produktów stosowanych przed zastosowaniem produktów stosowanych po pojawieniu się chwastów i produktów stosowanych po pojawieniu się chwastów do zastosowań zarządzania roślinnością przemysłową) w kilku państwach członkowskich.

B. Innowacje w dziedzinie herbicydów nieselektywnych (nieskoordynowane skutki dla konkurencji w zakresie innowacyjności)

93) Jeżeli chodzi o konkurencję w zakresie innowacyjności dotyczącą przyszłych i wczesnych przygotowywanych produktów, postępowanie wyjaśniające wykazało bezpośrednie pokrywanie się [przygotowywanych produktów] Monsanto (z uwzględnieniem współpracy z przedsiębiorstwem Sumitomo w zakresie nowej substancji chemicznej na bazie PPO) i wczesnych przygotowywanych produktów Bayer (z uwzględnieniem [linii badawczych herbicydów nieselektywnych nr 1, 2 i 3]) zaprojektowanych specjalnie do celów zwalczania wszystkich zastosowań produktów glifosatowych objętych franczyzą (wypalanie, nadmiar upraw o wysokiej tolerancji na herbicydy, uprawy wieloletnie). Postępowanie wyjaśniające Komisji wykazało, że strony są ważnymi i bliskimi konkurentami w przestrzeni innowacji obejmującej herbicydy nieselektywne.
94) Komisja uznaje za prawdopodobne, że zachęty stron do niezależnego kontynuowania wysiłków w zakresie badań i rozwoju, które są ze sobą ściśle konkurencyjne, zostałyby ograniczone po przeprowadzeniu transakcji.
95) Postępowanie wyjaśniające Komisji wykazało również, że presja, jaką pozostali konkurenci wywieraliby po zawarciu transakcji, byłaby niewystarczająca.
96) Z tych względów Komisja uważa, że transakcja zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję pod względem innowacji w dziedzinie herbicydów nieselektywnych, ponieważ może wyeliminować ważną i ścisłą presję konkurencyjną, prowadząc do potencjalnego zakłócenia konkurencji w zakresie innowacyjności herbicydów nieselektywnych poprzez połączenie zdolności innowacyjnych i portfeli produktów stron w dziedzinie herbicydów nieselektywnych.

C. Systemy tolerancji na herbicydy (nieskoordynowane skutki dla konkurencji w zakresie innowacyjności)

97) Chociaż systemy tolerancji na herbicydy nie są obecnie w znacznym stopniu wykorzystywane w EOG, ponieważ cechy tolerancji na herbicydy wynikające z modyfikacji genetycznych nie są powszechnie akceptowane, Komisja uznaje, że jest uprawniona do ogólnej oceny systemów z tych samych powodów, które wyjaśniono powyżej w odniesieniu do cech charakterystycznych upraw wielkoobszarowych i cech roślin zawierających złożone modyfikacje genetyczne (zob. pkt 76-77), które są jednym z kluczowych elementów takich systemów.
98) Transakcja spowodowałaby nieskoordynowane skutki dla innowacji w niezależnych systemach, w przypadku których Bayer i Monsanto podążały równoległymi ścieżkami, i w przypadku braku transakcji nadal by to czyniły, w tym w systemach tolerancji na herbicydy niekorzystających z modyfikacji genetycznych stosowanych do pszenicy, w których [biznesplany] działa bardzo niewiele podmiotów [biznesplany].
99) W szczególności obie strony pracują nad dodatkowymi warstwami w oparciu o metody działania dotyczące [linii badawczej herbicydów nieselektywnych nr 2] i [linii badawczej herbicydów nieselektywnych nr 3] w celu uzupełnienia swoich odpowiednich systemów tolerancji na herbicydy w różnych uprawach i na całym świecie, przy czym zarówno Bayer, jak i Monsanto, wykazują szczególnie równoległe starania [przygotowywany produkt] na rzecz wdrożenia [metody działania linii badawczej herbicydów nieselektywnych nr 3].
100) Ponadto obie strony rozwinęły duże możliwości odkrycia i opracowania [przygotowywanego produktu], a Bayer prowadzi obecnie prace nad [przygotowywanym produktem].
101) Komisja uznaje za prawdopodobne, że zachęty stron do niezależnego kontynuowania wysiłków w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie systemów tolerancji na herbicydy, które są ze sobą ściśle konkurencyjne, zostałyby ograniczone po przeprowadzeniu transakcji.
102) Ponadto Komisja uważa, że wysiłki innowacyjne konkurentów w tej dziedzinie wywierają ograniczoną presję ze względu na wysokie bariery wejścia na rynek innowacji w zakresie herbicydów nieselektywnych i cech - dwóch kluczowych elementów systemów tolerancji na herbicydy - jak również w zakresie samych systemów tolerancji na herbicydy.
103) Komisja uważa, że transakcja zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję pod względem innowacji w dziedzinie systemów tolerancji na herbicydy, ponieważ przyczyni się do wyeliminowania istotnej presji konkurencyjnej, jaką strony wywierają przed transakcją.

5.2.4.2. Zaprawianie nasion

A. Zaprawianie nasion środkami nicieniobójczymi (potencjalna konkurencja)

104) Obecnie w EOG nie prowadzi się sprzedaży nicieniobójczych zapraw nasiennych. Obie strony planują w niedalekiej przyszłości rozpocząć nicieniobójcze zaprawianie nasion w EOG.
105) Komisja uważa, że strony są istotnymi i bliskimi konkurentami na rynkach nicieniobójczej zaprawy nasiennej dla [upraw] w całym EOG. Badanie rynku wskazuje, że [plany integracji].
106) Konkurenci stron są znacznie mniejsi i nie dysponują możliwościami, jak również skalą i zakresem działania większych podmiotów.
107) Komisja stwierdza, że transakcja zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję w zakresie nicieniobójczej zaprawy nasiennej do [upraw] we wszystkich państwach należących do EOG, w których uprawia się te uprawy, ponieważ może wyeliminować istotną presję konkurencyjną i wywołać nieskoordynowane skutki w zakresie konkurencji produktowej i cenowej.

B. Zaprawianie nasion środkami grzybobójczymi i owadobójczymi (skutki wertykalne)

108) Bayer jest wiodącym podmiotem w EOG w dziedzinie zaprawiania nasion, w szczególności w zakresie zaprawiania nasion kukurydzy środkami owadobójczymi, natomiast Monsanto nie prowadzi już w EOG działalności w zakresie zaprawiania nasion [...]. W związku z tym nie występuje nakładanie się działalności stron w obrębie EOG w zakresie zaprawiania nasion środkami owadobójczymi i grzybobójczymi. Transakcja powoduje jednak powstanie relacji wertykalnej między rynkiem wyższego szczebla zaprawiania nasion a rynkiem niższego szczebla nasion (zaprawionych), na którym zarówno Bayer, jak i Monsanto prowadzą działalność.
109) Jeżeli chodzi o owadobójcze zaprawianie nasion, transakcja prowadzi do tego, że w kilku państwach członkowskich koncentracja wywiera wpływ na rynek owadobójczych zapraw w zakresie kukurydzy i rzepaku.
110) Chociaż Bayer ma silną pozycję w zakresie zapraw nasiennych na kilku z tych rynków, Komisja uważa, że Bayer prawdopodobnie nie utrzyma tej pozycji ze względu na (i) zmieniającą się sytuację regulacyjną; oraz (ii) prawdopodobne nieuchronne wejście na rynek nowych podmiotów.
111) W związku z tym Komisja uważa, że po transakcji strony nie miałyby możliwości i zachęty, aby angażować się w strategię zamknięcia dostępu do czynników produkcji, co zaszkodziłoby podmiotom na rynku nasion kukurydzy zaprawianych owadobójczą zaprawą nasienną.
112) Ponadto Komisja uważa, że po transakcji strony nie miałyby istotnej władzy rynkowej na rynkach niższego szczebla.
113) Jeżeli chodzi o grzybobójcze zaprawianie nasion, na dwóch rynkach wyższego szczebla, na które koncentracja wywiera wpływ (Austria i Zjednoczone Królestwo), Bayer działa czynnie wyłącznie jako sprzedawca produktów generycznych, które mogą wytwarzać i sprzedawać inni dostawcy. Ponadto w postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że chociaż na przedmiotowym rynku krajowym Bayer jest jedynym dostawcą, na szczeblu EOG istnieją inni dostawcy, którzy mogą wejść na rynki Austrii i Zjednoczonego Królestwa.

5.2.4.3. Fungicydy (konkurencja w zakresie innowacyjności)

114) Działalności w zakresie fungicydów nie pokrywają się w EOG, ponieważ Monsanto nie sprzedaje obecnie żadnego z takich produktów na terenie EOG. Działalność Bayer i Monsanto pokrywa się jedynie w obszarze innowacji.
115) W toku postępowania wyjaśniającego wskazano, że Bayer i Monsanto nie prowadzą między sobą ścisłej konkurencji w zakresie innowacji oraz że istnieje wystarczająca liczba innych konkurentów, którzy prowadzą działalność w tych samych przestrzeniach innowacji, co zapewniłoby utrzymanie wystarczającej presji konkurencyjnej po przeprowadzeniu transakcji.
116) W świetle dostępnych dowodów Komisja uważa, że transakcja nie doprowadzi do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji w odniesieniu do konkurencji w zakresie innowacyjności na rynku fungicydów.

5.2.4.4. Insektycydy (konkurencja w zakresie innowacyjności)

117) Działalność na rynku produktowym w zakresie insektycydów w EOG nie pokrywa się, ponieważ Monsanto nie sprzedaje obecnie żadnego z takich produktów na terenie EOG. Działalność Bayer i Monsanto pokrywa się jedynie w obszarze innowacji.
118) W świetle dostępnych dowodów Komisja uważa, że transakcja nie doprowadzi do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji w odniesieniu do konkurencji w zakresie innowacyjności na rynku insektycydów.

5.2.4.5. Preparaty mikrobiologiczne zwiększające wydajność upraw (konkurencja w zakresie innowacyjności)

119) Obecnie działalność stron w odniesieniu do biostymulatorów lub nawozów organicznych nie pokrywa się na terenie EOG, ponieważ Bayer nie sprzedaje obecnie żadnego z takich produktów na terenie EOG.
120) Komisja uważa, że chociaż planowana transakcja doprowadzi do połączenia dwóch ważnych podmiotów na rynku biopreparatów, na rynku pozostanie wiele innych podmiotów, które charakteryzują się dużymi możliwościami w zakresie innowacyjności i które będą w stanie wprowadzać na rynek nowe produkty.
121) Podsumowując, Komisja uważa, że transakcja nie doprowadzi do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji w odniesieniu do mikrobiologicznych zapraw nasiennych zwiększających wydajność upraw, zarówno pod względem konkurencji produktowej i cenowej, jak i pod względem konkurencji w zakresie innowacyjności.

5.2.4.6. Zdrowie pszczół (konkurencja w zakresie innowacyjności)

122) W EOG działalności na rynku produktowym dla produktów ochrony zdrowia pszczół przed roztoczami z rodzaju Varroa nie pokrywają się, ponieważ Monsanto nie sprzedaje obecnie żadnego z takich produktów na terenie EOG. Działalność Bayer i Monsanto pokrywa się jedynie w obszarze innowacji.
123) Komisja uważa, że dostępne dowody nie są wystarczające, aby można było w sposób dostateczny stwierdzić, że transakcja zakłóci w znaczący sposób efektywną konkurencję w odniesieniu do konkurencji w zakresie innowacyjności na rynku produktów ochrony zdrowia pszczół przed roztoczami z rodzaju Varroa na terenie EOG.

5.2.5. Elektroniczne zalecenia agronomiczne

124) Komisja uważa, że (i) Bayer i Monsanto są potencjalnymi konkurentami na rynku zapewniania elektronicznych zaleceń dotyczących stosowania fungicydów na uprawach wielkoobszarowych.
125) Bayer [przygotowywany produkt].
126) Monsanto ma wkrótce uruchomić swoją platformę rolnictwa cyfrowego w EOG, FieldView oraz [przygotowywany produkt].
127) Ponadto Komisja uważa, że (ii) jeżeli transakcja nie zostanie zawarta, Bayer i Monsanto mogą wywierać istotną presję konkurencyjną na siebie nawzajem i na innych konkurentów. Monsanto uznawane jest za lidera rolnictwa cyfrowego na całym świecie, zaś Bayer jest liderem w tym zakresie na rynku europejskim; ponadto oba przedsiębiorstwa mają duże możliwości niezbędne do opracowywania i ulepszania elektronicznych zaleceń, w tym dostęp do istotnych własnych i pochodzących od osób trzecich danych agronomicznych.
128) Ponadto (iii) Bayer i Monsanto mogą być porównane jedynie do ograniczonej liczby konkurentów, którzy po transakcji prawdopodobnie nie będą w stanie wywierać wystarczającej presji konkurencyjnej w zakresie elektronicznych zaleceń dotyczących stosowania fungicydów na uprawach wielkoobszarowych na terenie EOG.
129) Co więcej, Komisja uważa, że: (iv) rolnictwo cyfrowe, w tym zalecenia elektroniczne, charakteryzuje się tym, że pierwszeństwo w działaniu daje przewagę; oraz że (v) po transakcji działania innowacyjne Bayer w obszarze rolnictwa cyfrowego prawdopodobnie zostaną w całości lub częściowo zaniechane.
130) Ponadto Komisja uważa, że transakcja doprowadzi do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji w zakresie elektronicznych zaleceń agronomicznych, ponieważ wyeliminowana zostanie istotna presja konkurencyjna na rynku, w szczególności na rynku zapewniania elektronicznych zaleceń dotyczących stosowania fungicydów na uprawach wielkoobszarowych we wszystkich państwach członkowskich EOG, w których strony [przygotowywany produkt].

5.2.6. Połączenie działalności na rynku materiału siewnego i na rynku środków ochrony roślin (skutki skumulowane)

131) Bayer jest liderem na światowym rynku ochrony roślin, zaś Monsanto jest liderem na światowym rynku cech roślin, materiału siewnego i rolnictwa cyfrowego. Komisja przeprowadziła szczegółową ocenę prawdopodobieństwa znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji przez transakcję na terenie EOG w związku ze skutkami skumulowanymi, które spowodują zamknięcie dostępu dla konkurentów, w szczególności na skutek sprzedaży łączonej produktów z zakresu ochrony roślin i produktów z zakresu materiału siewnego wytwarzanych przez strony, który to proces można usprawnić dzięki rolnictwu cyfrowemu.
132) Komisja oceniła zdolność i zachęty podmiotu powstałego z połączenia do angażowania się w strategie sprzedaży łączonej zarówno na szczeblu dystrybutora, jak i na szczeblu producenta roślin, a także prawdopodobny wpływ takich strategii na konkurencję.
133) W postępowaniu wyjaśniającym, które prowadziła Komisja, nie potwierdzono, że strony mają ogólnie wystarczającą władzę rynkową, a w szczególności wpływ na dystrybutorów (którzy - jak się wydaje - sami mają dużą siłę nabywczą) lub producentów roślin (którzy wydają się niechętni do otrzymywania zaleceń i sugestii w ramach sprzedaży łączonej prowadzonej przez dostawców czynników produkcji), aby skutecznie angażować się w strategie sprzedaży łączonej.
134) Ponadto w związku z tym, że w Europie praktycznie nie uzyskuje się cech roślin wynikających z modyfikacji genetycznych, dodatkowa władza rynkowa, jaką niesie ze sobą transakcja, jest ograniczona.
135) W każdym razie z dostępnych dowodów wynika, że nawet gdyby strony mogły wdrażać strategie sprzedaży łączonej, udział w rynku, który nie byłby dostępny dla pojedynczych producentów, byłby niewielki, a na rynku pozostałaby wystarczająca liczba konkurentów.
136) Ponadto pozostali konkurenci prawdopodobnie mieliby możliwość i zachętę do skutecznej reakcji.
137) Co więcej, uważa się, że rozwijana przez strony działalność w dziedzinie rolnictwa cyfrowego na obszarze EOG prawdopodobnie również nie wpłynie na zmianę powyższych wniosków w odniesieniu do możliwej sprzedaży łączonej w perspektywie średnioterminowej, ponieważ działalność ta jest dopiero na etapie opracowywania i uruchamiania. Ze względu na rozwojowy charakter tych modeli biznesowych ciężko jest wyciągnąć wnioski na temat ich wpływu na ułatwienie sprzedaży łączonej.
138) Jeżeli chodzi zatem o równowagę, chociaż podmiot powstały z połączenia być może będzie próbował w przyszłości angażować się w pewne strategie sprzedaży łączonej, Komisja nie jest w stanie stwierdzić z wystarczającym prawdopodobieństwem, że w związku ze sprzedażą łączoną transakcja wywrze istotny szkodliwy wpływ na konkurencję.

5.2.7. Kwestie niezwiązane z konkurencją

139) W toku postępowania dotyczącego połączenia wiele osób trzecich zgłosiło Komisji swoje uwagi na temat możliwych skutków transakcji, które nie mają związku z ochroną skutecznej konkurencji, np. dotyczące środowiska, zrównoważonego rozwoju i zdrowia publicznego oraz sektora rolnego.
140) Komisja podeszła do tych uwag z odpowiednią powagą, ale oceniała zgodność transakcji z rynkiem wewnętrznym na podstawie badania, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, uwzględniając w swojej ocenie wpływ niezwiązanych z konkurencją aspektów transakcji na konkurencję, wyłącznie w zakresie dozwolonym i wymaganym zgodnie z postanowieniami traktatu i przepisami rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, np. w kontekście oceny konkurencji w zakresie innowacyjności.

6. 

ŚRODKI ZARADCZE

141) Aby uczynić transakcję zgodną z rynkiem wewnętrznym, w dniu 2 lutego 2018 r. strona zgłaszająca złożyła pierwsze zobowiązania, które Komisja poddała badaniu rynku.
142) Wyniki badania rynku były w dużej mierze pozytywne zarówno pod względem zakresu środków zaradczych, jak i dla przedsiębiorstwa BASF ("BASF") jako nabywcy pakietu środków zaradczych dla BASF; zidentyfikowano jednak również kilka niedociągnięć, którym strona zgłaszająca starała się zaradzić w złożonych w dniu 16 lutego 2018 r. ostatecznych zobowiązaniach.
143) Ostateczne zobowiązania obejmują dwie główne części: (i) zobowiązanie do zbycia działalności i aktywów związanych z materiałem siewnym i cechami roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych, ochroną roślin i rolnictwem cyfrowym 4  na rzecz BASF ("pakiet zbycia na rzecz BASF") oraz (ii) zobowiązanie do zbycia globalnej działalności Bayer w zakresie materiału siewnego warzyw ("zbywana działalność w zakresie materiału siewnego warzyw").
6.1. Pakiet zbycia na rzecz przedsiębiorstwa BASF
144) W ostatecznych zobowiązaniach określono, że nabywcą pakietu zbycia na rzecz BASF jest BASF, i zawarto klauzulę umówionego nabywcy, co oznacza, że transakcję można zrealizować dopiero wtedy, gdy Komisja zatwierdzi 1) BASF jako nabywcę pakietu zbycia na rzecz BASF; oraz 2) ostateczne umowy sprzedaży i kupna.
145) W swojej decyzji Komisja nie dokonuje ostatecznej oceny tego, czy BASF jest odpowiednim nabywcą ani czy umowy między stroną zgłaszającą a BASF są zgodne z decyzją i ostatecznymi zobowiązaniami. Wynika to z tego, że ostateczne umowy między Bayer i BASF nie zostały jeszcze zawarte, a ze względu na liczbę problematycznych kwestii dotyczących tego, czy BASF jest odpowiednim nabywcą, kwestia ta wymaga dalszego zbadania. Komisja przeprowadzi taką ocenę oddzielnie, po przyjęciu decyzji. W ocenie ostatecznych zobowiązań Komisja wzięła jednak pod uwagę aktywa/możliwości BASF jako planowanego nabywcy.

6.1.1. Zbywana działalność w zakresie upraw wielkoobszarowych

146) Zgodnie z ostatecznymi zobowiązaniami dotyczącymi zbywanej działalności w zakresie upraw wielkoobszarowych Bayer ma zbyć całą swoją globalną działalność w zakresie materiału siewnego i cech roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych (w tym działalność badawczą), z wyjątkiem niektórych określonych obszarów.
147) Zbywana działalność w zakresie upraw wielkoobszarowych obejmuje również personel kluczowy i wiele przejściowych umów o świadczenie usług, które Bayer ma świadczyć na rzecz BASF.
148) Komisja uważa, że ponieważ zgodnie z ostatecznymi zobowiązaniami Bayer będzie musiał zbyć zbywaną działalność w zakresie upraw wielkoobszarowych, zobowiązania te doprowadzą do wyeliminowania horyzontalnego pokrywania się działalności na wszystkich rynkach materiału siewnego roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych i cech roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych, w przypadku których Komisja zidentyfikowała problematyczne kwestie w zakresie konkurencji. Zbycie zbywanej działalności w zakresie upraw wielkoobszarowych zapewni również, by pozycja dominująca Monsanto na rynkach cech roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych nie została jeszcze bardziej wzmocniona. Ponadto zbycie działalności badawczej Bayer w zakresie cech roślin rozwiąże również problemy, które Komisja zidentyfikowała w odniesieniu do konkurencji w zakresie innowacyjności.

6.1.2. Zbywana działalność w zakresie glufosynatu amonowego i aktywa glifosatowe

149) Zbywana działalność w zakresie glufosynatu amonowego obejmuje całą globalną działalność Bayer w zakresie glufosynatu, bez wydzielonych obszarów. Obejmuje ona wszystkie rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne i prawne oraz pracowników, w tym 15 członków personelu kluczowego. Zawarto szereg przejściowych i długoterminowych umów dostawy, aby zapewnić rentowność i konkurencyjność tej działalności już od początku i w perspektywie długoterminowej.
150) Aktywa glifosatowe obejmują wszystkie (rolnicze i nierolnicze), obecne i przyszłe, herbicydy nieselektywne na bazie glifosatu wyłącznie na obszarze EOG (Bayer zachowa tę działalność poza EOG). Działalność ta obejmuje wszystkich ważnych pracowników, w tym 6 członków personelu kluczowego. Nie obejmuje aktywów produkcyjnych; zawarto jednak szereg przejściowych i długoterminowych umów dostawy, aby zapewnić rentowność i konkurencyjność tej działalności już od początku i w perspektywie długoterminowej.
151) Na skutek zbywanej działalności w zakresie glufosynatu amonowego i aktywów glifosatowych działalność w zakresie istniejących preparatów stron na bazie glifosatu i glufosynatu, które wchodzą w skład (rolniczych i nierolniczych) herbicydów nieselektywnych na obszarze EOG, całkowicie przestanie się pokrywać, a wskazane przez Komisję problemy dotyczące rolniczych i nierolniczych herbicydów nieselektywnych na obszarze EOG zostaną rozwiązane.

6.1.3. Aktywa w zakresie zaprawiania nasion 5

152) Aktywa w zakresie zaprawiania nasion obejmują w szczególności aktywa niezbędne do umożliwienia zbycia globalnej działalności Bayer w zakresie Poncho, VOTiVO, Poncho/VOTiVO, VOTiVO/RedigoM, VOTiVO 2.0, Poncho/ VOTiVO 2.0, COPeO i ILeVO oraz przygotowywanego produktu na rzecz BASF. Aktywa w zakresie zaprawiania nasion obejmują m.in. prawa własności intelektualnej, wszystkie dane i wiedzę ekspercką, wszystkie rejestracje produktów i nierozpatrzone dotychczas wnioski wymagane przepisami, aktywa sprzedażowe i marketingowe oraz umowy dotyczące szczególnie aktywów w zakresie zaprawiania nasion. Bayer zobowiązuje się również dostarczać te produkty BASF po kosztach zmiennych przez ograniczony czas (dopóki BASF nie będzie mógł określić alternatywnego źródła produktów).
153) Ostateczne zobowiązania dotyczące aktywów w zakresie zaprawiania nasion sprawią, że odnośne działalności stron dotyczące zaprawiania nasion środkami nicieniobójczymi nie będą się pokrywać w wymiarze horyzontalnym, a problemy wskazane przez Komisję zostaną rozwiązane.

6.1.4 Przekazanie danych i licencje dotyczące [linii badawczych herbicydów nieselektywnych nr 1, 2 i 3]

154) Celem przekazania danych i licencji dotyczących [linii badawczych herbicydów nieselektywnych nr 1, 2 i 3] jest odtworzenie pozycji konkurencyjnej, jaką posiadałby Bayer, gdyby transakcja nie doszła do skutku, w zakresie innowacyjności w obszarze herbicydów nieselektywnych i systemu tolerancji na herbicydy (w połączeniu ze zbyciem organizacji Bayer prowadzącej badania nad cechami roślin w ramach zbywanej działalności w zakresie upraw wielkoobszarowych).
155) Przekazanie danych i licencje dotyczące [linii badawczych herbicydów nieselektywnych nr 1, 2 i 3] obejmuje dane z upraw polowych i wiedzę ekspercką oraz wyłączną licencję na aplikacje w obszarze herbicydów nieselektywnych. Obejmują jednego lub dwóch wiodących naukowców stanowiących personel kluczowy dla każdej linii badawczej oraz możliwość zaproponowania przez BASF zatrudnienia trzech kolejnych pracowników Bayer (których uważa się za personel kluczowy) pracujących w dowolnej z trzech linii badawczych.
156) Przekazanie danych i licencje dotyczące [linii badawczych herbicydów nieselektywnych nr 1, 2 i 3] doprowadzą do rozwiązania problemów, które wskazała Komisja w odniesieniu do innowacyjności w obszarze herbicydów nieselektywnych i systemów tolerancji na herbicydy (w połączeniu ze zbyciem organizacji Bayer prowadzącej badania nad cechami w ramach zbywanej działalności w zakresie upraw wielkoobszarowych i umów dostawy izoksaflutolu).

6.1.5. Aktywa w zakresie rolnictwa cyfrowego 6

157) Celem zbycia aktywów Bayer w zakresie rolnictwa cyfrowego jest umożliwienie odtworzenia przez BASF pozycji konkurencyjnej, jaką posiadałoby Bayer, gdyby transakcja nie doszła do skutku.
158) Ostateczne zobowiązanie przewiduje całkowite zbycie globalnej działalności Bayer w zakresie rolnictwa cyfrowego na rzecz BASF, wraz ze zwróceniem Bayer ograniczonej licencji na obszary poza Ameryką Północną.

6.2. Pakiet dotyczący materiału siewnego warzyw

159) Zbywana działalność w zakresie materiału siewnego warzyw obejmuje globalną działalność Bayer w zakresie materiału siewnego warzyw, w tym podmioty prawne, zakłady, aktywa, marki, pracowników/personel kluczowy, listy klientów itd., przy pewnych wydzielonych obszarach.
160) Zgodnie z jednym z kryteriów dotyczących nabywcy powinien on być nowym podmiotem, tj. nie powinien wcześniej kontrolować (bezpośrednio lub pośrednio) żadnej działalności w zakresie materiału siewnego warzyw. Kryterium to zapewni tę samą liczbę podmiotów na rynku materiału siewnego warzyw, jaka istniała przed zawarciem transakcji.
161) Zbycie zbywanej działalności w zakresie materiału siewnego warzyw sprawi zatem, że działalność Bayer i Monsanto w zakresie materiału siewnego warzyw nie będzie się pokrywać w wymiarze horyzontalnym. Komisja uważa również, że zbywana działalność w zakresie materiału siewnego warzyw jest działalnością rentowną i konkurencyjną. Potencjalni nabywcy wyrazili już swoje zainteresowanie.

7. 

WNIOSKI

162) Z powodów wymienionych powyżej w decyzji stwierdza się, że planowana koncentracja nie doprowadzi do istotnego zakłócenia efektywnej konkurencji na rynku wewnętrznym lub jego istotnej części.
163) W związku z tym, zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i art. 57 Porozumienia EOG, należy stwierdzić zgodność zgłoszonej koncentracji z rynkiem wewnętrznym oraz z Porozumieniem EOG.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
2 Dz.U. C 286 z 30.8.2017, s. 1.
3 Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca zobowiązania w sprawie M.8084 - Bayer/Monsanto, C(2018) 2208 final.
4 W dniu 11 kwietnia 2018 r. Komisja zatwierdziła wniosek Bayer o zmianę zobowiązań w zakresie ochrony roślin (zaprawiania nasion) i rolnictwa cyfrowego (zob. pkt 7).
5 Opis aktywów w zakresie zaprawiania nasion odzwierciedla zmienioną treść ostatecznych zobowiązań, którą zatwierdziła Komisja w dniu 11 kwietnia 2018 r. (zob. pkt 7).
6 Opis aktywów w zakresie rolnictwa cyfrowego odzwierciedla zmienioną treść ostatecznych zobowiązań, którą Komisja zatwierdziła w dniu 11 kwietnia 2018 r. (zob. pkt 7).