Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.375.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 18 lipca 2019 r.
dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39711 - Qualcomm (rażące zaniżanie cen))

(notyfikowana jako dokument C(2019) 5361)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 375/07)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

W dniu 18 lipca 2019 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 54 Porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 1  Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

1. 

Wprowadzenie

(1) Decyzja stanowi, że Qualcomm Inc. ("Qualcomm") naruszył art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE") i art. 54 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG") przez dostarczanie pewnych ilości trzech chipsetów UMTS poniżej kosztów, z zamiarem wyeliminowania z rynku przedsiębiorstwa Icera, swojego głównego konkurenta w tym czasie w segmencie rynku oferującym zaawansowaną szybkość przesyłania danych ("segment najnowocześniejszych technologii").
(2) Naruszenie trwało od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.
(3) W dniach 5 i 15 lipca 2019 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał pozytywne opinie dotyczące przedmiotowej decyzji na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 oraz grzywny nałożonej na Qualcomm.

2. 

Definicja rynku

(4) W decyzji stwierdza się, że właściwym rynkiem produktowym jest rynek sprzedaży chipsetów pasma podstawowego, które są zgodne z normą UMTS ("chipsety UMTS").
(5) W decyzji stwierdzono, że rynek chipsetów UMTS ma zasięg międzynarodowy.

3. 

Pozycja dominująca

(6) W decyzji stwierdzono, że co najmniej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Qualcomm zajmował pozycję dominującą na światowym rynku chipsetów UMTS.
(7) Po pierwsze, w tym okresie udział Qualcommu w światowym rynku chipsetów UMTS oparty na wartościach wynosił około 60 %.
(8) Po drugie, światowy rynek chipsetów UMTS charakteryzuje się szeregiem barier dla wejścia na rynek i ekspansji (np. znaczące inwestycje początkowe w badania i rozwój w fazie projektowania chipsetów UMTS oraz różne bariery związane z prawami własności intelektualnej Qualcommu).
(9) Po trzecie, siła rynkowa klientów nabywających chipsety od Qualcommu nie mogła mieć wpływu na pozycję dominującą Qualcommu w tym okresie.

4. 

Nadużycie pozycji dominującej

(10) Decyzja stanowi, że Qualcomm nadużył swojej pozycji dominującej, dostarczając pewne ilości trzech chipsetów UMTS (chipsety MDM8200, MDM6200 i MDM8200 A) dwóm swoim głównym klientom, Huawei i ZTE, poniżej kosztów, z zamiarem wyeliminowania z rynku przedsiębiorstwa Icera, swojego głównego konkurenta w tym samym czasie w segmencie najnowocześniejszych technologii na rynku chipsetów UMTS.
(11) Poprzez ograniczenie wzrostu przedsiębiorstwa Icera na poziomie dwóch głównych klientów w tym segmencie, który obejmował w tym czasie prawie wyłącznie chipsety używane w przenośnych urządzeniach do łączności szerokopasmowej, Qualcomm zamierzał uniemożliwić tej firmie - małemu i ograniczonemu pod względem finansowym przedsiębiorstwu typu startup - uzyskanie reputacji i skali niezbędnej do zakwestionowania dominacji Qualcommu na rynku chipsetów UMTS, w szczególności ze względu na spodziewany potencjał wzrostu segmentu najnowocześniejszych technologii w związku z rozpowszechnieniem inteligentnych urządzeń przenośnych, co pozbawiłoby producentów oryginalnego sprzętu w tym segmencie dostępu do alternatywnego źródła chipsetów do telefonów komórkowych i ograniczyłoby wybór konsumentów.
(12) Qualcomm stosował te praktyki cenowe w kontekście zwiększania przez Icerę jego siły rynkowej jako wiarygodnego dostawcy najnowocześniejszych chipsetów UMTS, co stanowiło rosnące zagrożenie dla działalności Qualcommu w dziedzinie chipsetów. Aby zapewnić, że działalność Icery nie rozrośnie się w stopniu zagrażającym pozycji Qual-commu na rynku, Qualcomm podjął działania zapobiegawcze w formie koncesji cenowych skierowanych do dwóch klientów mających strategiczne znaczenie - przedsiębiorstw Huawei i ZTE, ponieważ uznał, że perspektywy rozwoju Icery były uzależnione od zdolności tej spółki do nawiązania stosunków handlowych z którymkolwiek z tych przedsiębiorstw. Działania zapobiegawcze Qualcommu opierały się na kompleksowej strategii obejmującej wiele chipsetów, w tym trzy najnowocześniejsze chipsety, które rywalizowały z najbardziej zaawansowanymi w tym czasie chipsetami Icery. Celem tych działań była przede wszystkim ochrona silnej pozycji Qualcommu w wysoko wolumenowym segmencie chipsetów do stosowania w telefonach komórkowych, na który to rynek Icera planowała wejść po uzyskaniu punktu zaczepienia w segmencie chipsetów do stosowania w przenośnych urządzeniach do łączności szerokopasmowej.
(13) Analiza cen stosowanych przez Qualcomm względem Huaweia i ZTE oraz kosztów, jakie Qualcomm ponosi przy produkcji tych chipsetów pokazuje, że Qualcomm sprzedał pewne ilości tych chipsetów poniżej średnich długoterminowych kosztów przyrostowych, a w każdym razie poniżej średnich kosztów całkowitych, jak również ograniczoną ilość chipsetów MDM6200 poniżej średnich kosztów zmiennych. Wyniki testu cena-koszt są spójne z danymi wewnętrznymi Qualcommu pochodzącymi z tego okresu, które świadczą o tym, że Qualcomm zamierzał wykluczyć Icerę.
(14) W decyzji stwierdza się, że Qualcomm nie przedstawił wiarygodnego obiektywnego uzasadnienia ani dowodu dotyczącego efektywności na wyjaśnienie swojego postępowania.
(15) W decyzji stwierdzono, że rażące zaniżanie przez Qualcomm cen stosowanych względem Huaweia i ZTE łącznie stanowi pojedyncze i ciągłe naruszenie.

5. 

Jurysdykcja

(16) W decyzji stwierdza się, że Komisja jest właściwa w zakresie stosowania art. 102 TFUE i art. 54 Porozumienia EOG w odniesieniu do naruszenia ze strony Qualcommu, ponieważ zarówno miało ono miejsce, jak i mogło mieć znaczące, natychmiastowe i przewidywalne skutki w EOG.

6. 

Wpływ na handel

(17) W decyzji stwierdzono, że postępowanie przedsiębiorstwa Qualcomm miało znaczący wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi i między Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG.

7. 

Grzywny i środki zaradcze

(18) W momencie przyjęcia decyzji naruszenie ze strony Qualcomm już ustało. Na mocy decyzji wymaga się jednak, aby Qualcomm powstrzymał się od ponownego podejmowania działań opisanych w decyzji oraz od wszelkich działań lub zachowań, które miałyby taki sam lub równoważny cel lub skutek, jak te opisane w decyzji.
(19) Grzywnę nałożoną na Qualcomm za naruszenie przepisów oblicza się na podstawie zasad określonych w wytycznych z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003. W decyzji stwierdza się, że ostateczna kwota grzywny, która zostanie nałożona na Qualcomm, powinna wynosić 242 042 000 EUR.
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.