Dz.U.UE.C.2019.47.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 17 grudnia 2018 r.

dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

(Sprawa AT.40428 - Guess)

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8455)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2019/C 47/04)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lutego 2019 r.)

W dniu 17 grudnia 2018 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 1  Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy Stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

1. WPROWADZENIE
1) Niniejsza decyzja skierowana jest do Guess? Inc., Guess? Europe, B.V. i Guess Europe Sagl (łącznie "spółki Guess"). Guess? Inc. to spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowana w Delaware i notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Zajmuje się projektowaniem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją ubrań i akcesoriów we współczesnym stylu oraz udzielaniem związanych z tym licencji. Spółka Guess?, Inc. jest pośrednim właścicielem spółki Guess? Europe, B.V. (zarejestrowana w Niderlandach w 1996 r.). Natomiast spółka Guess? Europe, B.V. sprawuje kontrolę nad spółką Guess Europe Sagl zarejestrowaną w Szwajcarii. Guess? Europa, B.V. jest spółką dominującą, do której należy (bezpośrednio lub pośrednio) 100 % kapitału spółek zależnych Guess w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG").
2) Decyzja dotyczy pojedynczego i ciągłego naruszenia art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE") oraz art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"). Spółki Guess naruszyły art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG, wprowadzając praktyki, których celem było ograniczenie konkurencji międzymarkowej ze strony wyznaczonych dystrybutorów w ramach sieci dystrybucji selektywnej Guess.
2. OPIS SPRAWY
2.1. Procedura
3) Komisja rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w następstwie badania sektorowego dotyczącego handlu elektronicznego 2 .
4) Decyzja dotyczy szeregu ograniczeń wertykalnych, które spółki Guess stosowały wobec wyznaczonych sprzedawców hurtowych i detalicznych w swoim systemie dystrybucji selektywnej w odniesieniu do dużej części ubrań i akcesoriów Guess sprzedawanych na terenie EOG.
5) W dniu 6 czerwca 2017 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie w celu podjęcia decyzji na podstawie rozdziału III rozporządzenia rady (WE) nr 1/2003.
6) Po wszczęciu postępowania spółki Guess wyraziły chęć współpracy z Komisją i przedłożyły dalsze dowody dotyczące przedmiotowych praktyk.
7) Następnie spółki Guess złożyły formalną ofertę współpracy w świetle przyjęcia decyzji na podstawie art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003.
8) W dniu 12 listopada 2018 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń skierowane do spółek Guess. W dniu 21 listopada 2018 r. spółki Guess przekazały odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń.
9) Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał pozytywną opinię w dniu 10 grudnia 2018 r.
10) Komisja przyjęła decyzję w dniu 17 grudnia 2018 r.
2.2. Adresaci decyzji i czas trwania naruszenia przepisów
11) Poniższe przedsiębiorstwa naruszyły art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG poprzez bezpośredni udział, we wskazanych poniżej okresach, w praktykach antykonkurencyjnych:
PrzedsiębiorstwoCzas trwania
Guess?, Inc., Guess? Europe, B.V. i Guess Europe Saglod 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2017 r.
2.3. Krótki opis naruszenia

Przepisy i praktyki ograniczające wprowadzone przez spółki Guess stanowiły element ich ogólnej strategii, która miała na celu przekierowanie sprzedaży internetowej produktów Guess na własną stronę internetową oraz ograniczenie konkurencji międzymarkowej pomiędzy wyznaczonymi dystrybutorami. Spółki Guess ograniczały wyznaczonym dystrybutorom w swoim systemie dystrybucji selektywnej możliwości:

a) wykorzystywania marek i znaków towarowych Guess do celów reklamy przy użyciu wyszukiwarek internetowych;
b) prowadzenia sprzedaży przez internet bez uprzedniego uzyskania od spółek Guess szczególnego zezwolenia, którego spółki Guess mogły udzielić lub którego mogły odmówić, korzystając przy tym z pełnej swobody uznania; jednocześnie brakowało określonych kryteriów jakości, na podstawie których podejmowana byłaby decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia zezwolenia;
c) prowadzenia sprzedaży na rzecz użytkowników końcowych znajdujących się poza przydzielonym terytorium działania wyznaczonych dystrybutorów;
d) prowadzenia sprzedaży krzyżowej pomiędzy wyznaczonymi sprzedawcami hurtowymi i detalicznymi;
e) określania cen odsprzedaży w sposób niezależny.
2.4. Środki zaradcze
12) W przypadku niniejszej decyzji zastosowanie mają wytyczne w sprawie grzywien z 2006 r. 3
2.4.1. Podstawowa kwota grzywny
13) Ustalając wysokość grzywien, Komisja wzięła pod uwagę wartość sprzedaży w roku budżetowym 2017 (od dnia 31 stycznia 2016 r. do dnia 28 stycznia 2017 r.), który był ostatnim pełnym rokiem obrotowym uczestnictwa spółek Guess w naruszeniu.
14) Komisja wzięła pod uwagę fakt, że każde z tych różnych ograniczeń, z racji samego swojego charakteru ogranicza konkurencję w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG, oraz że porozumienia wertykalne i uzgodnione praktyki w rodzaju tych, które są przedmiotem niniejszej sprawy, ze względu na swój charakter są często mniej szkodliwe dla konkurencji niż porozumienia horyzontalne. Po uwzględnieniu tych czynników oraz w świetle szczególnych okoliczności sprawy odsetek wartości sprzedaży ustalono na poziomie 7 %.
15) Jak wspomniano powyżej, Komisja uwzględniła czas trwania pojedynczego i ciągłego naruszenia.
2.4.2. Dostosowania kwoty podstawowej
16) W niniejszej sprawie nie występują okoliczności obciążające ani łagodzące.
2.4.3. Zastosowanie limitu 10 % obrotów
17) Obliczona grzywna nie przekracza 10 % światowego obrotu spółek Guess.
2.4.4. Zmniejszenie grzywny w świetle współpracy
18) Komisja uznała, że w celu odzwierciedlenia faktu, że spółki Guess skutecznie współpracowały z Komisją w zakresie wykraczającym poza ich prawny obowiązek, grzywna, która w przeciwnym wypadku zostałaby nałożona zgodnie z pkt 37 wytycznych, powinna zostać obniżona o 50 %.
3. WNIOSEK
19) W świetle powyższego ostateczna kwota grzywny nałożonej na spółki Guess zgodnie z art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003 za pojedyncze i ciągłe naruszenie wynosi 39 821 000 EUR.
1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.
3 Dz.U. C 210 z 1.9.2006, s. 2.