Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.126.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 126/04)

(Dz.U.UE C z dnia 5 kwietnia 2019 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData upływu

okresu

przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2019) 230929 marca 2019 r.Trójtlenek chromu Nr WE 215-607-8, nr CAS 1333-82-0Federal-Mogul Valvetrain GmbH, Hannoversche Strasse 73, 30980 Barsinghausen, NiemcyREACH/19/5/0Zastosowanie trójtlenku chromu przy nakładaniu funkcjonalnej powłoki chromowej na zawory stosowane w silnikach benzynowych i silnikach wysokoprężnych przeznaczonych do pojazdów lekkich i ciężkich.21 września 2029 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka i środowiska wynikającym z zastosowań danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie jest wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.