Dz.U.UE.C.2019.46.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 46/04)

(Dz.U.UE C z dnia 5 lutego 2019 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData upływu

okresu

przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2019) 56929 stycznia 2019 r.1,2-dichloroetan Nr WE: 203-458-1 Nr CAS: 107-06-2Microbeads AS, Vestvollvn 30A, N-2019, Skedsmokorset, NorwegiaREACH/19/12/0Przemysłowe zastosowanie 1,2-dichloro-etanu jako środka spęczniającego podczas reakcji sulfonowania usieciowionych granulek polistyrenu w produkcji żywic jonowymiennych do oczyszczania odpadów promieniotwórczych29 stycznia 2031 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie jest wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm.
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.