Dz.U.UE.C.2019.30.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 30/04)

(Dz.U.UE C z dnia 24 stycznia 2019 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer pozwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData

upływu

okresu

przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2019) 5117 stycznia 2019 r.Formaldehyd, oligomeryczne produkty reakcji z aniliną (techniczny MDA)

Nr WE: 500-036-1

Nr CAS: 25214-70-4

Polynt Composites France, Route d'Arras, 62320 Drocourt, FrancjaREACH/19/8/0 Preparat w postaci utwardzacza żywicy 21 sierpnia epoksydowej zawierającego techniczny 2029 r. MDA

REACH/19/8/1 Przemysłowe zastosowanie utwardzacza żywicy epoksydowej zawierającego techniczny MDA w celu unieruchomienia zużytych żywic jonowymiennych na matrycy o wysokim stopniu hermetyczności

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie jest wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl.
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.