Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.460.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 460/15)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData upływuUzasadnienie decyzji
C(2018) 856314 grudnia 2018 r.Trójtlenek chromu Nr WE 215-607-8, nr CAS 1333-82-0FN Herstal S.A., Voie de Liège 33, 4040 Herstal, Belgia;

Manroy Engineering LTD, Phoenix House Slade Green House, DA8 2HY, Erith, Kent, Zjednoczone Królestwo;

REACH/18/19/0Zastosowanie przemysłowe trójtlenku chromu w twardej powłoce z chromu wewnętrznej powierzchni luf wojskowej broni palnej mało- i średniokalibrowej oraz części pomocniczych podlegających obciążeniom termicznym, mechanicznym i chemicznym w celu zapewnienia twardości, odporności cieplnej i właściwości bariery termicznej, a także odporności na korozję, przyczepności i niskiego współczynnika tarcia.21 września 2029 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka i środowiska wynikającym z zastosowań danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie dostępne dla wnioskodawcy przed datą ostateczną.
REACH/18/19/1
FN Herstal S.A., Voie de Liège 33, 4040 Herstal, Belgia;

Browning Viana Fabrica de Armas e Artigos de Desporto SA, Lugar de Morenos - Neiva - Apartado 2, 4901 906, Vila Nova de Anha, Portugalia.

REACH/18/19/2Zastosowanie przemysłowe trójtlenku chromu w twardej powłoce z chromu wewnętrznej powierzchni luf broni palnej do użytku cywilnego oraz części pomocniczych podlegających obciążeniom termicznym, mechanicznym i chemicznym w celu zapewnienia niskiego współczynnika tarcia, a także odporności cieplnej, odporności na korozję i odporności na zużycie ścierne.21 września 2024 r.
REACH/18/19/3
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.