Dz.U.UE.C.2018.460.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 460/12)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumery zezwoleńZastosowanie objęte zezwoleniemData upływu

okresu

przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2018) 846914 grudnia 2018 r.Eter

bis(2-metoksyetylowy)

(diglym)

Nr WE: 203-924-4

Nr CAS: 111-96-6

Maflon S.p.A, Via Don Ravizza, 24060 Castelli Caleppio, Bergamo, WłochyREACH/18/14/0Zastosowanie jako rozpuszczalnika nośnikowego przy formułowaniu i stosowaniu odczynnika do wytrawiania na bazie naftalidu sodu do modyfikacji powierzchni fluoropolimerowych przy zachowaniu integralności strukturalnej wyrobu22 sierpnia 2029 r.Ryzyko znajduje się pod odpowiednią kontrolą zgodnie z art. 60 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Nie istnieją odpowiednie substancje alternatywne dostępne przed datą ostateczną.

(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.