Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.172.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 maja 2017 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 172/02)

(Dz.U.UE C z dnia 31 maja 2017 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowania objęte zezwoleniemData wygaśnięcia

okresu przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2017) 343924 maja 2017 r.Trójtlenek chromu nr WE 215-607-8 Nr CAS 1333-82-0Rimex Metals (UK) Ltd, 17 Aden Road, Ponders End, Enfield, EN3 7SU, Zjednoczone KrólestwoREACH/17/12/0Zastosowanie jako czynnika utleniającego i utwardzającego w produkcji kolorowej stali nierdzewnej21 września 2027 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie jest wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl.
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.