Streszczenie decyzji Komisji dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40127 – Warzywa w puszkach) (notyfikowana jako dokument C(2021) 8259 final).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.412.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 października 2022 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 19 listopada 2021 r.
dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40127 - Warzywa w puszkach)

(notyfikowana jako dokument C(2021) 8259 final)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 412/05)

(Dz.U.UE C z dnia 27 października 2022 r.)

W dniu 19 listopada 2021 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 1  Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

1. WPROWADZENIE

1) Przedmiotowa decyzja dotyczy pojedynczego i ciągłego naruszenia art. 101 ust. 1 Traktatu i art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG.

2) Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących podmiotów prawnych (zwanych dalej łącznie "adresatami"): Conserve Italia Soc. coop. agricola ("Conserve Italia SCA") oraz Conserves France S.A. ("Conserves France") (zwane łącznie "Conserve Italia"). Adresaci są częścią grupy Conserve Italia.

2. OPIS SPRAWY

2.1. Procedura

3) W następstwie wniosku o zwolnienie z grzywny złożonego w czerwcu 2013 r. przez producenta warzyw w puszkach, do którego nie odnosi się niniejsza decyzja, Komisja przeprowadziła w okresie od 1 do 4 października 2013 r. niezapowiedziane kontrole w siedzibach Conserve Italia i innych producentów warzyw w puszkach. 17 października 2013 r. Conserve Italia złożyła wniosek o zwolnienie z grzywien zgodnie z pkt 14 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar lub zmniejszenie grzywien zgodnie z pkt 27 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar 2 .

4) 17 lutego 2017 r. Komisja wszczęła postępowanie na podstawie art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 oraz

art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 3  przeciwko Conserve Italia oraz innym producentom warzyw w puszkach ("strony") w celu podjęcia z nimi rozmów ugodowych na podstawie obwieszczenia o postępowaniach ugodowych 4 . Rozmowy ugodowe ze stronami odbyły się w okresie od marca 2017 r. do czerwca 2019 r. Każda ze stron, z wyjątkiem Conserve Italia, przedłożyła następnie Komisji formalny wniosek ugodowy zgodnie z art. 10a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 773/2004.

5) W związku z niezłożeniem przez Conserve Italia formalnego wniosku ugodowego Komisja kontynuowała dochodzenie w sprawie działań Conserve Italia w trybie standardowej procedury.

6) 17 listopada 2021 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał

pozytywną opinię, a 19 listopada 2021 r. Komisja przyjęła decyzję skierowaną przeciwko Conserve Italia.

2.2. Streszczenie opisu naruszenia

7) Decyzja dotyczy naruszenia odnoszącego się do sprzedaży niektórych rodzajów warzyw w puszkach sprzedawcom detalicznym i/lub branży gastronomicznej.

8) Pojedyncze i ciągłe naruszenie dotyczyło trzech ściśle ze sobą powiązanych porozumień horyzontalnych, na podstawie których Conserve Italia oraz inniz zaangażowani producenci warzyw w puszkach koordynowali swoje praktyki handlowe na rynku: (i) porozumienia dotyczącego sprzedaży marek dystrybutora (sprzedawanych pod markami sprzedawców detalicznych) warzyw w puszkach, takich jak zielona fasola, zielony groszek, marchew z zielonym groszkiem oraz mieszanka macedońska 5 , sprzedawcom detalicznym w EOG, a w szczególności w Belgii, Niemczech, Francji i Niderlandach; (ii) porozumienia dotyczącego sprzedaży marek dystrybutora (sprzedawanych pod markami sprzedawców detalicznych) konserwowej kukurydzy cukrowej sprzedawcom detalicznym w EOG, a w szczególności w Belgii, Niemczech, Danii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, w Luksemburgu, Niderlandach, Austrii, Portugalii, Norwegii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie; a także (iii) porozumienia dotyczącego zarówno sprzedaży marek własnych, jak i marek dystrybutora wszystkich rodzajów warzyw w puszkach 6  - w tym mieszanek warzywnych oraz konserwowych przetworów i dań z warzyw (z wyłączeniem mieszanek, sałatek i przetworów, których głównym składnikiem nie są warzywa) - sprzedawcom detalicznym 7  i branży gastronomicznej we Francji. Conserve Italia uczestniczyła jedynie w pierwszych dwóch porozumieniach.

9) Naruszenie polegało na ustalaniu cen sprzedaży (podwyżki cen, ceny minimalne, ceny docelowe) oraz na koordynacji polityki cenowej i struktury cen; przydzielaniu kontyngentów ilościowych i udziałów w rynku; przydzielaniu klientów i rynków; koordynacji ofert przetargowych i cenowych przedstawianych sprzedawcom detalicznym i/lub branży gastronomicznej; koordynacji innych warunków sprzedaży i rabatów, w tym strategii marketingowej i polityki promocyjnej; a także na wymianie szczególnie chronionych informacji handlowych.

10) Naruszenie dotyczyło całego EOG i trwało od 19 stycznia 2000 r. do 1 października 2013 r.

2.3. Adresaci i czas trwania

11) Adresatami tej decyzji są Conserve Italia Soc. coop. agricola oraz Conserves France S.A. Uznaje się ich za odpowiedzialnych za naruszenie w następującym okresie: od 15 marca 2000 r. (oraz od 20 października 2000 r. wyłącznie w odniesieniu do porozumienia dotyczącego konserwowej kukurydzy cukrowej) do 1 października 2013 r.

2.4. Środki zaradcze

12) Przedmiotowa decyzja została wydana w zastosowaniu wytycznych w sprawie grzywien z 2006 r 8 . i nakłada na adresatów grzywny.

2.4.1. Kwota podstawowa grzywny

13) Ustalając wysokość grzywien, Komisja wzięła pod uwagę średnią wielkość sprzedaży warzyw w puszkach Conserve Italia w ramach kartelu w EOG w latach 2000-2013; fakt, że koordynacja cen i dzielenie się rynkiem stanowią jedne z najpoważniejszych ograniczeń konkurencji; czas trwania naruszenia; fakt, że naruszenie obejmowało cały teren EOG i że zostało ono w pełni wdrożone; oraz dodatkową kwotę, aby zniechęcić przedsiębiorstwa do stosowania takich praktyk.

2.4.2. Dostosowania kwoty podstawowej

14) W przypadku Conserve Italia Komisja uwzględniła okoliczności łagodzące, biorąc pod uwagę, że producent odegrał bardziej ograniczoną rolę w naruszeniu oraz nie uczestniczył w nim w ten sam sposób, jak pozostałe strony.

2.4.3. Zastosowanie pułapu 10 % obrotów

15) Kwota podstawowa grzywny (przed zastosowaniem obniżek wynikających z obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar) przekroczyła 10 % całkowitego światowego obrotu Conserve Italia osiągniętego w roku obrachunkowym poprzedzającym datę wydania przedmiotowej decyzji. W związku z tym podstawowa kwota grzywny została ograniczona do tego pułapu.

2.4.4. Zastosowanie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r.

16) Komisja przyznała Conserve Italia obniżkę grzywny w wysokości 50 %.

2.4.5. Niezdolność do zapłaty

17) Conserve Italia złożyła wniosek o zmniejszenie grzywny ze względu na niezdolność do zapłaty. Komisja oceniła złożony wniosek i stwierdziła, że należy go częściowo przyjąć.

3. WNIOSKI

18) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 na Conserve Italia Soc. coop. agricola oraz Conserves France S.A., ponoszące odpowiedzialność solidarną, nałożono grzywnę w wysokości: 20 000 000 EUR.

1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.
2 Dz.U. C 298 z 8.12.2006, s. 17.
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 622/2008 (Dz.U. L 171 z 1.7.2008, s. 3) i rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1348 (Dz.U. L 208 z 5.8.2015, s. 3).
4 Obwieszczenie Komisji w sprawie prowadzenia postępowań ugodowych w związku z przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawach kartelowych (Dz.U. C 167 z 2.7.2008, s. 1).
5 Conserve Italia produkowała wyłącznie zieloną fasolę, zielony groszek i marchew z zielonym groszkiem w puszkach.
6 Z wyjątkiem pomidorów, grzybów, dodatków do potraw lub oliwek w puszkach oraz wyrobów w puszkach, w których produkty te stanowiły główne składniki.
7 Sprzedaż produktów marki dystrybutora sprzedawcom detalicznym dotyczyła wyłącznie produktów nieobjętych dwoma pozostałymi porozumieniami.
8 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (Dz.U. C 210 z 1.9.2006, s. 2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.