Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.230.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2017 r.

Statut Instruct konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej
(Instruct-ERIC)

(2017/C 230/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2017 r.)

Spis treści

PREAMBUŁA

ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Ustanowienie Instruct-ERIC

Artykuł 3 - Siedziba i język roboczy

Artykuł 4 - Cele i działalność

Artykuł 5 - Przegląd i finansowanie Instruct-ERIC

ROZDZIAŁ 2 - CZŁONKOSTWO

Artykuł 6 - Członkostwo

Artykuł 7 - Przyjmowanie członków i obserwatorów

Artykuł 8 - Rezygnacja członka lub obserwatora

Artykuł 9 - Pozbawienie członkostwa lub statusu obserwatora

ROZDZIAŁ 3 - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW I OBSERWATORÓW

Artykuł 10 - Członkowie

Artykuł 11 - Obserwatorzy

Artykuł 12 - Osoby trzecie

ROZDZIAŁ 4 - Zarządzanie i realizacja działań INSTRUCT-ERIC

Artykuł 13 - Rada

Artykuł 14 - Dyrektor

Artykuł 15 - Ośrodki Instruct i Ogólne Forum Ośrodków

Artykuł 16 - Komitet Wykonawczy

Artykuł 17 - Niezależna Rada Naukowa

Artykuł 18 - Grupy Instruct

Artykuł 19 - Instruct Hub i personel

ROZDZIAŁ 5 - FINANSE

Artykuł 20 - Zasady budżetowe i sprawozdania finansowe

Artykuł 21 - Odpowiedzialność

ROZDZIAŁ 6 - SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ KOMISJI

Artykuł 22 - Składanie sprawozdań Komisji

ROZDZIAŁ 7 - POLITYKA

Artykuł 23 - Postanowienia ogólne

Artykuł 24 - Polityka zamówień publicznych i zwolnienie z podatku

Artykuł 25 - Polityka dostępu

Artykuł 26 - Polityka w zakresie upowszechniania

Artykuł 27 - Polityka w zakresie zarządzania danymi, własności intelektualnej i produktów biologicznych

Artykuł 28 - Polityka zatrudnienia

ROZDZIAŁ 8 - POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA, LIKWIDACJI, SPORÓW I ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Artykuł 29 - Czas trwania

Artykuł 30 - Likwidacja

Artykuł 31 - Prawo właściwe

Artykuł 32 - Spory

Artykuł 33 - Statut

Artykuł 34 - Przepisy dotyczące rozpoczęcia działalności

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1 - Wykaz członków i obserwatorów

ZAŁĄCZNIK 2 - Wkład finansowy

ZAŁĄCZNIK 3 - Kryteria dotyczące przeglądu ośrodków instruct

ZAŁĄCZNIK 4 - Powołanie dyrektora

ZAŁĄCZNIK 5 - Ocena Instruct-ERIC

ZAŁĄCZNIK 6 - Określenie i przeniesienie aktywów i mianowanie personelu

PREAMBUŁA

Królestwo Belgii

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Francuska

Państwo Izrael

Republika Włoska

Królestwo Niderlandów

Republika Portugalska

Republika Słowacka

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

zwane dalej "członkami założycielami",

oraz

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Królestwo Szwecji

Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL),

zwane dalej "obserwatorami założycielami",

A) PRZYZNAJĄC, że zarówno biologia strukturalna, jak i komórkowa są niezwykle ważne nie tylko w odniesieniu do poprawy podstawowego zrozumienia sposobu, w jaki funkcjonują systemy biologiczne, lecz również z uwagi na to, że stanowią one podstawę postępu w dziedzinie biomedycyny i biotechnologii;
B) UZNAJĄC, że Europa nie tylko utrzymuje wiodącą rolę w dziedzinie biologii strukturalnej, lecz jej rola stopniowo ewoluuje wraz z naukowymi tendencjami, szczególnie wraz z integracją biologii strukturalnej i komórkowej, przez co zasadniczego znaczenia nabiera zmaksymalizowanie rozwoju europejskiej infrastruktury, dostępu do niej i jej wykorzystania, zwłaszcza w drodze współpracy;
C) PRZYJMUJĄC ZA PODSTAWĘ mapę drogową ESFRI, w której określono Instruct jako ogólnoeuropejską rozproszoną infrastrukturę, której głównym zadaniem jest ułatwienie dostępu do najnowocześniejszych obiektów badawczych i wiedzy fachowej w całej Europie w celu wspierania doskonałej bazy naukowej łączącej zrozumienie struktury biologicznej z funkcjami komórkowymi;
D) PRZEKAZUJĄC wcześniejsze działania Instruct (w tym postanowienia umów z pracownikami, ograniczone aktywa i brak długów) prowadzone w ramach prawnej jednostki specjalnego przeznaczenia, Instruct Academic Services Limited, nowemu podmiotowi prawnemu Instruct-ERIC;
E) POPIERAJĄC udział członków założycieli i przyszłych członków Instruct-ERIC w celu wzmacniania potencjału i konkurencyjności infrastruktury na potrzeby biologii strukturalnej i jej możliwości w zakresie wspierania najwyższej klasy badań naukowych spełniających wymogi międzynarodowych standardów, oraz wywierając wpływ w ramach prowadzonych badań naukowych na innowacje i ostatecznie na zdrowie; oraz
F) ZWIĘKSZAJĄC rolę Instruct w doradztwie na rzecz fundatorów i środowiska przemysłowego oraz w pracy z nimi w związku z tworzeniem i wdrażaniem skoordynowanej europejskiej strategii na rzecz inwestycji w infrastrukturę na potrzeby biologii strukturalnej,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1

Definicje

1.  Na potrzeby niniejszego statutu zdefiniowane poniżej terminy i wyrażenia mają następujące znaczenie:

"komitet ds. dostępu" oznacza podmiot ustanowiony w celu zarządzania rozpatrywaniem wniosków potencjalnych użytkowników o dostęp do narzędzi i usług oferowanych w ramach infrastruktury Instruct-ERIC;

"Ogólne Forum Ośrodków" oznacza organ niewykonawczy, który szeroko reprezentuje wszystkie ośrodki Instruct, działający jako organ konsultacyjny w celu określenia nowych tematów lub kwestii, które są istotne dla Instruct-ERIC, i posiadający możliwość przedstawienia ich do rozważenia Komitetowi Wykonawczemu;

"Komitet Wykonawczy" oznacza główny komitet wykonawczy ds. zarządzania Instruct-ERIC, jak określono dokładniej w art. 16;

"członkowie założyciele" oznaczają członków Instruct-ERIC w dniu, w którym decyzja wykonawcza Komisji ustanawiająca Instruct-ERIC wchodzi w życie;

"państwo przyjmujące" oznacza państwo, w którym znajduje się Instruct Hub;

"Niezależna Rada Naukowa" lub "ISAB" oznacza naukowy i strategiczny organ przy Radzie Instruct (zwanej dalej "Radą"), jak określono dokładniej w art. 17;

"działania Instruct" oznaczają zapewnienie infrastruktury Instruct i międzynarodowego dostępu do niej oraz koordynację kursów i warsztatów szkoleniowych, jak określono w art. 4;

"ośrodek (ośrodki) Instruct" oznaczają rozproszone placówki, w których prowadzona jest działalność związana z Instruct; głównie zapewnianie dostępu do infrastruktury, jak również wnoszenie wkładu w postaci wiedzy fachowej, świadczenie usług w zakresie danych, udostępnianie technologii lub obiektów, działalność w zakresie szkoleń, tworzenia sieci kontaktów i współpracy z Instruct-ERIC, jak określono dokładniej w art. 15;

"Instruct Hub" oznacza biuro głównego zespołu Instruct-ERIC odpowiedzialnego za koordynację działań operacyjnych Instruct, umiejscowione głównie (lecz nie wyłącznie) na dzień ustanowienia niniejszego statutu w państwie przyjmującym w siedzibie statutowej Instruct-ERIC na Uniwersytecie Oksfordzkim w Zjednoczonym Królestwie. Instruct Hub obejmuje m.in. elementy określone w art. 19;

"regulamin wewnętrzny" oznacza politykę Instruct-ERIC w zakresie zarządzania i wdrażania zatwierdzoną przez Radę Instruct-ERIC (art. 13);

"organizacja międzyrządowa" oznacza organizacje mające osobowość prawną, ustanowione zgodnie z prawem międzynarodowym i uznane za takie przez organy publiczne przyjmującego państwa członkowskiego i przez członków takich organizacji określonych w art. 23 ust. 1 dyrektywy 92/12/EWG;

"członek" oznacza członka Instruct-ERIC.

Artykuł  2

Ustanowienie Instruct-ERIC

1.  Niniejszym ustanawia się europejską infrastrukturę badawczą pod nazwą "Zintegrowana Biologia Strukturalna", zwaną dalej "Instruct".
2.  Instruct ma formę prawną konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) zarejestrowanego na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 723/2009 w sprawie ERIC zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 1261/2013 i nosi nazwę "Instruct-ERIC".
Artykuł  3

Siedziba i język roboczy

1.  Siedzibą statutową Instruct-ERIC jest Oksford w Zjednoczonym Królestwie.
2.  Językiem roboczym Instruct-ERIC jest język angielski.
Artykuł  4

Cele i działalność

1.  Głównym celem Instruct-ERIC jest ustanowienie i eksploatacja rozproszonej ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej zwanej Instruct, w szczególności aby:
a) ułatwić rozwój zintegrowanej biologii strukturalnej i komórkowej;
b) zapewnić kontrolowany dostęp do nowoczesnych europejskich obiektów umożliwiających prowadzenie badań z dziedziny biologii strukturalnej i wiedzy fachowej;
c) zadbać o rozwój technologii Instruct; oraz
d) oferować szkolenia z zakresu integracyjnych technik w dziedzinie biologii strukturalnej.
2.  W tym celu Instruct-ERIC podejmuje i koordynuje szereg różnorodnych działań, w tym między innymi:
a) działalność oferowaną przez ośrodki Instruct, taką jak zapewnianie infrastruktury na rzecz społeczności użytkowników zajmujących się biologią strukturalną oraz inne działania Instruct w zakresie szkolenia, tworzenia sieci kontaktów i upowszechniania;
b) utworzenie i prowadzenie Instruct Hub, który pełni główną rolę koordynacyjną w odniesieniu do wszystkich działań Instruct oferowanych za pośrednictwem ośrodków Instruct;
c) zapewnianie dostępu do infrastruktury badawczej na potrzeby biologii strukturalnej znajdującej się w ośrodkach Instruct za pośrednictwem portalu internetowego Instruct obejmującego wzajemną ocenę i planowanie dostępu zarezerwowanego dla użytkowników Instruct przez ośrodek Instruct;
d) prowadzoną przez Instruct Hub koordynację kursów i warsztatów szkoleniowych dotyczących technik i metod stosowanych w dziedzinie biologii strukturalnej i komórkowej, umożliwiającą rozpowszechnianie wiedzy fachowej, zachęcanie do wymiany wiedzy i wzajemnego rozwoju ze środowiskiem przemysłowym;
e) prowadzoną przez Instruct Hub koordynację wspólnych programów ośrodków Instruct, wspierających nowe podejścia techniczne i technologiczne, które umożliwiają lepszą integrację technologii w dziedzinie biologii strukturalnej;
f) koordynację programów prowadzonych z udziałem przedsiębiorstw, które rozwijają innowacyjne technologie w dziedzinie biologii strukturalnej, pozwalającą na ich skuteczne wykorzystanie przez ośrodki Instruct, co umożliwi dostęp do nich badaczom akademickim i przemysłowym w Europie;
g) łączenie społeczności zajmujących się biologią strukturalną, komórkową i systemową dzięki koordynacji wspólnych działań, w tym posiedzeń, konferencji i warsztatów;
h) wszelkie inne powiązane działania, które będą stanowić wsparcie dla badań naukowych prowadzonych w ramach europejskiej przestrzeni badawczej.
3.  Instruct-ERIC buduje i funkcjonuje na zasadzie niedochodowej w celu dalszego promowania innowacji oraz transferu wiedzy i technologii. Możliwe jest prowadzenie działalności dochodowej w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z podstawową misją i nie zagraża osiągnięciu celów tej misji.
Artykuł  5

Przegląd i finansowanie Instruct-ERIC

1.  Zgodnie z załącznikiem 5 przeszłe osiągnięcia i przyszłe plany Instruct, jak również skuteczność Instruct-ERIC, podlegają co pięć lat formalnemu przeglądowi, aby ułatwić ustalenie wartości i wpływu wspólnej inwestycji, skali i kształtu przyszłego finansowania oraz przyszłego członkostwa.
2.  Rada odpowiada za zatwierdzenie wymogów i harmonogramu przeglądu.
3.  Dyrektor odpowiada za sporządzenie i przedłożenie sprawozdania z przeglądu w oparciu o informacje przekazane przez ośrodki Instruct, Niezależną Radę Naukowa (ISAB) i, w stosownych przypadkach, inne podmioty. Przyszłe inwestycje Instruct-ERIC i wkład finansowy należny ze strony członków przewidziany w art. 10 określa się na podstawie wyników tego przeglądu i ustala się na okres pięciu lat, przy czym zgodnie z art. 13 kwota ta nie może wzrosnąć w tym okresie bez jednogłośnej zgody Rady.
4.  Rada ustala harmonogram przeglądu tak, aby członkowie mieli dostęp do wyników wystarczająco wcześnie, by mogli podjąć decyzję dotyczącą przyszłego członkostwa przed rozpoczęciem kolejnego pięcioletniego okresu finansowania.

ROZDZIAŁ  2

CZŁONKOSTWO

Artykuł  6

Członkostwo

1.  Jak określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 723/2009, członkami Instruct-ERIC mogą zostać następujące podmioty:
a) państwa członkowskie Unii Europejskiej ("państwa członkowskie");
b) państwa stowarzyszone z Unią Europejską ("państwa stowarzyszone");
c) państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone ("państwa trzecie");
d) organizacje międzyrządowe.

Warunki przyjmowania członków i obserwatorów określono w art. 7.

2.  W skład członków Instruct-ERIC wchodzą co najmniej jedno państwo członkowskie i dwa inne państwa będące państwami członkowskimi albo państwami stowarzyszonymi. Do Instruct-ERIC mogą w każdej chwili przystąpić inne państwa członkowskie, państwa stowarzyszone, państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone oraz organizacje międzyrządowe, zgodnie z procedurą określoną w art. 7.
3.  Państwa członkowskie i państwa stowarzyszone posiadają wspólnie większość praw głosu w Radzie zgodnie z rozporządzeniem UE zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 723/2009 i art. 13 statutu. Członków, obserwatorów i podmioty ich reprezentujące wymieniono w załączniku 1.
Artykuł  7

Przyjmowanie członków i obserwatorów

1.  Państwa członkowskie i państwa stowarzyszone, państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone i organizacje międzyrządowe mogą w każdej chwili ubiegać się o członkostwo w Instruct-ERIC na takich samych zasadach. Nowi członkowie przyjmowani są na następujących warunkach:
a) wnioskodawcy o członkostwo występują z pisemnym wnioskiem do Przewodniczącego Rady;
b) we wniosku o członkostwo należy opisać, w jaki sposób wnioskodawca przyczyni się do realizacji celów i zadań Instruct-ERIC określonych w art. 4 i w jaki sposób wypełniać będzie obowiązki określone w art. 10;
c) przyjęcie nowych członków wymaga zatwierdzenia przez Radę zgodnie z art. 13; oraz
d) członkowie zobowiązują się do minimalnego okresu członkostwa w Instruct-ERIC trwającego minimum pięć lat.
2.  Podmioty wymienione w art. 6, które chcą wnieść wkład w działalność Instruct-ERIC, ale nie mają jeszcze możliwości uzyskania członkostwa, mogą wystąpić z wnioskiem o status obserwatora. Obserwatorzy przyjmowani są na następujących warunkach:
a) obserwatorów przyjmuje się na okres dwóch lat. Każdy obserwator może wnioskować o wydłużenie statusu obserwatora o jeden rok;
b) kandydaci do uzyskania statusu obserwatora występują z pisemnym wnioskiem do Przewodniczącego Rady. We wniosku przedstawiają harmonogram i kluczowe działania mające na celu uzyskanie członkostwa. Obserwatorzy mogą w dowolnym momencie złożyć wniosek o członkostwo.
Artykuł  8

Rezygnacja członka lub obserwatora

1.  Członek może zrezygnować z członkostwa w Instruct-ERIC w dowolnym momencie pod warunkiem powiadomienia o tym Rady na piśmie z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem oraz po upływie minimum dwóch lat członkostwa. W przypadku doręczenia powiadomienia do dnia 30 czerwca dowolnego roku - rezygnacja wchodzi w życie z końcem tego samego roku obrotowego, w którym złożono powiadomienie, mianowicie dnia 31 grudnia. W przypadku doręczenia powiadomienia po 30 czerwca - członek jest zobowiązany do opłacania składek członkowskich i udziału w działalności Instruct-ERIC do momentu wejścia w życie rezygnacji w dniu 31 grudnia następnego roku. Po zakończeniu członkostwa nie będą już uiszczane żadne dalsze składki członkowskie.
2.  Członek rezygnujący z członkostwa nadal uczestniczy w działalności Instruct-ERIC i wnosi wkład do budżetu Instruct-ERIC do momentu wejścia w życie rezygnacji. Przed rezygnacją należy określić wszelkie aktywa rezygnującego członka zakupione na rzecz Instruct-ERIC, wyjaśnić kwestię ich własności i w stosownych przypadkach zwrócić do Instruct Hub.
3.  Członkowie, którzy zrezygnowali z członkostwa, nie mają prawa do odzyskania ani do zwrotu jakiegokolwiek wniesionego przez nich wkładu, ani nie mogą rościć sobie żadnych praw do majątku Instruct-ERIC.
4.  Obserwator może w każdej chwili zrezygnować, przedkładając Radzie pisemne powiadomienie.
Artykuł  9

Pozbawienie członkostwa lub statusu obserwatora

1.  Rada jest uprawniona do pozbawienia członka członkostwa, jeżeli spełnione są następujące warunki zgodnie z art. 13:
a) członek w poważny sposób naruszył co najmniej jedno ze swoich zobowiązań wynikających ze statutu; oraz
b) członek nie naprawił takiego naruszenia w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania powiadomienia.
2.  Zanim zapadnie decyzja, członek ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska Radzie. Członek pozbawiony członkostwa nadal uczestniczy w działalności Instruct-ERIC i wnosi wkład do budżetu Instruct-ERIC aż do momentu wejścia w życie rezygnacji.
3.  Po zapadnięciu decyzji w sprawie pozbawienia członkostwa objęci nią członkowie nie mają prawa do odzyskania ani do zwrotu jakiegokolwiek wniesionego wkładu ani nie mogą rościć sobie żadnych praw do majątku Instruct-ERIC.
4.  Rada może w dowolnym momencie pozbawić obserwatora uczestnictwa w Radzie, informując go o tym w formie pisemnego powiadomienia, jeżeli obserwator nie angażuje się już w realizację celów Instruct-ERIC określonych w statucie.

ROZDZIAŁ  3

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW I OBSERWATORÓW

Artykuł  10

Członkowie

1.  Prawa członków obejmują:
a) prawo uczestnictwa i głosu w Radzie, jak określono w art. 13;
b) dostęp do infrastruktury w ośrodkach Instruct podlegający procedurze dostępu, dostęp do kursów i warsztatów szkoleniowych oraz innych działań; oraz
c) wykorzystywanie marki Instruct-ERIC zgodnie z uzgodnionymi wytycznymi marki.
2.  Każdy członek:
a) opłaca roczną składkę członkowską określoną w załączniku 2 lub obliczoną w oparciu o dowolny inny mechanizm zatwierdzony przez Radę na podstawie art. 13;
b) wyznacza do dwóch delegatów, którzy będą reprezentować członka w Radzie;
c) udziela delegatom wszelkich uprawnień do głosowania we wszystkich kwestiach poruszanych podczas posiedzeń Rady i ujętych w porządku obrad z zastrzeżeniem zasady jednego głosu przysługującego jednemu członkowi;
d) dokłada wszelkich starań, aby wspierać ośrodek Instruct, który przyjmuje, podlegający wewnętrznemu przeglądowi i procedurom inwestycyjnym, aby umożliwić mu realizowanie zobowiązań określonych w momencie wyznaczenia. Zobowiązania są szczegółowo określone w umowie o gwarantowanym poziomie usług zawartej między instytucją przyjmującą ośrodek Instruct a Instruct-ERIC;
e) uznaje oczekiwanie, że członkowie powinni przyjąć ośrodek Instruct, zgodnie z załącznikiem 3: Kryteria dotyczące przeglądu ośrodków Instruct oraz zgodne z art. 15; oraz
f) przyjmuje zharmonizowane normy na potrzeby opracowywania i wdrażania krajowych zasobów i narzędzi.
Artykuł  11

Obserwatorzy

1.  Prawa obserwatorów obejmują:
a) otrzymywanie dokumentów Rady, uczestnictwo w posiedzeniach Rady i prawo do zabierania głosu na tych posiedzeniach, bez prawa głosu;
b) możliwość wyznaczenia nie większej liczby niż dwóch delegatów, którzy mogą reprezentować obserwatora w Radzie.
c) Obserwatorzy mogą ubiegać się o dostęp do Instruct-ERIC na tej samej zasadzie, co użytkownicy niebędący członkami Instruct-ERIC, jak określono w art. 25 ust. 5.
Artykuł  12

Osoby trzecie

W celu stymulowania rozwoju i wdrażania innowacyjnej infrastruktury na potrzeby biologii strukturalnej Instruct-ERIC nawiązuje kontakty z osobami trzecimi oferującymi specjalistyczną wiedzę fachową lub know-how. Partnerstwa będą opierać się na umowach określających świadczenie i dostawę uzgodnionych prac lub usług.

ROZDZIAŁ  4

ZARZĄDZANIE I REALIZACJA DZIAŁAŃ INSTRUCT-ERIC

Artykuł  13

Rada

1.  Zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu Rada odpowiada za ogólne kierowanie Instruct-ERIC i nadzór nad nim. Rada składa się z przedstawicieli członków (art. 6). Każdy członek jest uprawniony do jednego głosu, przy czym wszystkie głosy mają równą wartość; z zastrzeżeniem postanowień art. 13 ust. 5. Członkowie, którzy są nieobecni lub wstrzymują się od głosu, liczeni są jako niegłosujący.
2.  Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady nie mają prawa głosu.
3.  Przewodniczący zwołuje Radę co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym lub w dowolnym momencie na wniosek co najmniej trzech członków.
4.  Aby Rada osiągnęła kworum, na posiedzeniu musi być obecnych co najmniej dwie trzecie członków, którzy dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć konsensus.
5.  Państwa członkowskie i państwa stowarzyszone zawsze posiadają wspólnie większość praw głosu w Radzie. Jeżeli w którymkolwiek momencie państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone stanowią mniej niż połowę obecnych i głosujących członków, wówczas członkowie ci mają łącznie 51 % praw głosu Instruct-ERIC, przy czym prawa głosu dzielone są równo między przedmiotowych członków. Pozostałe prawa głosu dzielone są równo pomiędzy pozostałych obecnych i głosujących członków niebędących państwami członkowskimi ani państwami stowarzyszonymi. Jeżeli kiedykolwiek wystąpi taka sytuacja, odniesienie do jednego głosu w art. 13 ust. 1 oznacza prawa głosu przysługujące członkowi zgodnie z postanowieniami niniejszego art. 13 ust. 5.
6.  Następujące decyzje wymagają jednogłośnej zgody obecnych i głosujących członków:
a) wprowadzenie zmian w modelu obliczania wkładu finansowego wymaganego od członków i zatwierdzenie niepieniężnego wkładu członka na potrzeby wspierania personelu w Instruct Hub, jak określono w załączniku 2;
b) z zastrzeżeniem wymogów określonych w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 723/2009, wniosek o zmianę statutu Instruct-ERIC i przedstawienie go Komisji Europejskiej do zatwierdzenia;
c) zmiany w zakresie wkładu finansowego wymaganego od członków poza okresem określonym w art. 5;
d) określenie wkładu wnoszonego przez organizacje międzyrządowe, zgodnie z załącznikiem 2.
7.  Następujące decyzje wymagają zgody większości dwóch trzecich obecnych i głosujących członków, z zastrzeżeniem wymogów określonych w art. 13 ust. 5:
a) wybór Przewodniczącego spośród przedstawicieli głosujących członków po wskazaniu kandydatur;
b) powołanie i odwołanie dyrektora;
c) przyjmowanie nowych członków i obserwatorów;
d) wykluczanie członków i obserwatorów zgodnie z art. 9;
e) zatwierdzanie lub likwidacja ośrodków Instruct zgodnie z kryteriami wyszczególnionymi w załączniku 3 do niniejszego statutu;
f) likwidacja Instruct-ERIC zgodnie z art. 30;
g) przyjmowanie i w razie potrzeby zmiana regulaminu wewnętrznego w odniesieniu do działalności organów zarządzających, podległych komitetów i grup roboczych Instruct-ERIC
8.  Wszelkie pozostałe decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych i głosujących członków, z zastrzeżeniem wymogu określonego w art. 13 ust. 5. Aby uniknąć wątpliwości, należy wyjaśnić, że zwykła większość głosów oznacza ponad połowę głosów obecnych i głosujących członków.
Artykuł  14

Dyrektor

1.  Dyrektor zostaje powołany w drodze otwartego konkursu przez Radę, która może go również odwołać zgodnie z art. 13. Wybór osoby powoływanej odbywa się zgodnie z procesem określonym w załączniku 4.
2.  Zgodnie z wymogiem określonym w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 w sprawie ERIC dyrektor jest prawnym przedstawicielem Instruct-ERIC i posiada uprawnienia do zawierania umów i prowadzenia innych stosownych procedur prawnych i administracyjnych zgodnie z decyzjami Rady. Dyrektor ma siedzibę w Instruct Hub i zajmuje się codziennym zarządzaniem Instruct-ERIC, w tym zarządzaniem personelem Instruct Hub. Dyrektor jest odpowiedzialny za wdrażanie decyzji Rady i za przedkładanie sprawozdań Radzie.
3.  Kadencja dyrektora trwa pięć lat i za zgodą Rady jest odnawialna na kolejny okres pięciu lat z zastrzeżeniem możliwości zgodnego z prawem wcześniejszego zakończenia jego kadencji przez Radę.
4.  Dyrektor odpowiada za opracowanie strategii i złożenie wniosków do Rady, opierając się na danych udostępnianych przez ISAB, ośrodki Instruct, Ogólne Forum Ośrodków oraz pochodzących z każdego innego odpowiedniego źródła. Dyrektor odpowiada za przygotowanie i przedłożenie z wyprzedzeniem pełnego sprawozdania z dotychczasowych osiągnięć i przyszłych planów, aby ułatwić świadome kształtowanie ogólnej jakości, wpływu i wydajności infrastruktury Instruct-ERIC, oraz ułatwiać członkom podjęcie decyzji, czy powinni kontynuować wspieranie jego działań przez następne pięć lat.
5.  Dyrektor odpowiada za określanie dodatkowych źródeł finansowania w celu wspierania działalności Instruct-ERIC w ramach ograniczonej działalności dochodowej określonej w art. 4.
6.  Dyrektor powołuje personel Instruct Hub.
7.  W przypadku zwolnienia się stanowiska dyrektora w sprawach cywilnych Instruct-ERIC reprezentuje Przewodniczący Rady. W takim przypadku Rada może wyznaczyć osobę, która zajmie miejsce dyrektora do momentu powołania nowego dyrektora, i określić jej uprawnienia i obowiązki.
Artykuł  15

Ośrodki Instruct i Ogólne Forum Ośrodków

1.  Ośrodki Instruct są zlokalizowane na terytorium państwa będącego członkiem lub są podmiotem prawnym w przypadku organizacji międzyrządowych i zapewniają infrastrukturę oraz wiedzę fachową, aby wspierać zadania i działalność Instruct-ERIC.
2.  Wyboru nowych ośrodków Instruct dokonuje Rada w drodze niezależnej wzajemnej oceny z wykorzystaniem kryteriów określonych przez Radę, jak określono w załączniku 3.
3.  Ośrodki Instruct podlegają ocenie co najmniej raz w ciągu każdego pięcioletniego okresu w drodze niezależnej wzajemnej oceny z wykorzystaniem danych uzyskanych od ISAB, które porównuje się z kryteriami i kluczowymi wskaźnikami efektywności ustalanymi przez Radę i aktualizowanymi co pięć lat, jak określono w załączniku 3.
4.  Personel ośrodków Instruct wyznaczony przez koordynatora ośrodka Instruct do reprezentowania go w kwestii działań dotyczących dostępu, szkoleń i tworzenia sieci kontaktów współpracuje za pośrednictwem Ogólnego Forum Ośrodków. Ogólne Forum Ośrodków zapewnia ośrodkom platformę do omawiania różnych kwestii i doradzania Komitetowi Wykonawczemu i Radzie w zakresie opracowywania i realizacji działań Instruct. Ogólne Forum Ośrodków nie posiada żadnej władzy wykonawczej.
5.  Posiedzenie Ogólnego Forum Ośrodków odbywa się co najmniej raz w roku na wniosek Komitetu Wykonawczego.
Artykuł  16

Komitet Wykonawczy

1.  Rada powołuje Komitet Wykonawczy, którego zadaniem jest udzielanie pomocy dyrektorowi w wykonywaniu jego obowiązków.
2.  Komitet Wykonawczy składa się najwyżej z dziesięciu osób wybranych z ośrodków Instruct i przewodniczy mu dyrektor. Rada zwraca się zarówno do członków, jak i do Ogólnego Forum Ośrodków o wyznaczenie do dwóch przedstawicieli ze stosownych ośrodków Instruct. Powołań dokonuje Rada na okres dwóch lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia kadencji o kolejne dwa lata, z zastrzeżeniem możliwości zgodnego z prawem wcześniejszego zakończenia kadencji. Rada zapewnia, aby skład Komitetu Wykonawczego reprezentował ośrodki w sposób zrównoważony.
3.  Dyrektor zwołuje wszystkie posiedzenia Komitetu Wykonawczego i im przewodniczy. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Udział w posiedzeniach może być osobisty, telefoniczny lub z wykorzystaniem innych praktycznych środków stosownie do uzgodnień dokonanych wcześniej z dyrektorem. Daty posiedzeń są ustalane i publikowane z wyprzedzeniem na każdy nadchodzący rok działalności, a powiadomienie o posiedzeniu następuje zazwyczaj z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dyrektor powierza Komitetowi Wykonawczemu realizację działań Instruct-ERIC określonych przez Radę.
4.  Dyrektor powierza Komitetowi Wykonawczemu wszystkie ogólne sprawy, w tym sporządzanie wniosków kierowanych do Rady, ustanawianie i modyfikowanie rocznych planów prac związanych z Instruct-ERIC oraz zapewnianie konsekwencji, spójności i stabilności usług infrastrukturalnych.
5.  Komitet Wykonawczy odpowiada również za:
a) dostarczanie dyrektorowi informacji dotyczących wypełniania celów polityki Instruct-ERIC i wdrażania planów jej realizacji;
b) monitorowanie składu komitetów doradczych. Powołania do komitetu doradczego zostają przyjęte przez Radę zgodnie z art. 13;
c) dostarczanie informacji dotyczących efektywności Instruct Hub;
d) zwoływanie spotkań z podmiotami zewnętrznymi, forów i konferencji oraz w stosownych przypadkach przyjmowanie przedstawicieli grup szczególnego interesu, aby wypełnić zwoją rolę w zakresie wsparcia i sprawozdawczości wobec dyrektora;
e) sporządzanie sprawozdań dla dyrektora i dla każdego innego organu lub każdej innej organizacji zgodnie z wymogiem lub wskazaniem;
f) określanie możliwości finansowania w drodze zaproszeń do składania wniosków w celu koordynacji działań ośrodków Instruct w zakresie przygotowywania wniosków do złożenia; oraz
g) wdrażanie projektów Instruct finansowanych poza Instruct-ERIC, spójnych z celami strategicznymi Instruct i wspieranych przez co najmniej jeden ośrodek Instruct. Projekty, które mogą odbiegać od głównych działań, wymagają zgody Rady.
Artykuł  17

Niezależna Rada Naukowa

1.  ISAB ustanawia się w celu doradzania Radzie we wszelkich kwestiach naukowych i strategicznych istotnych dla Instruct-ERIC. ISAB dokonuje przeglądu efektywności ośrodków Instruct w celu przedstawienia Radzie rekomendacji dotyczących zatwierdzenia lub likwidacji placówki badawczej jako ośrodka Instruct oraz doradzania w sprawie postępów i przyszłych strategicznych i naukowych celów, potrzeb i możliwości z uwzględnieniem globalnego kontekstu.
2.  ISAB składa się minimalnie z pięciu a maksymalnie ośmiu naukowych i technicznych ekspertów powołanych przez Radę. ISAB wybiera spośród swoich członków przewodniczącego zwykłą większością głosów. Mandat powołanego przewodniczącego zostaje automatycznie przedłużony tak, aby przewodniczący mógł sprawować tę funkcję przez całą kadencję. Członkowie ISAB nie uczestniczą bezpośrednio w zarządzaniu Instruct-ERIC i są nimi zazwyczaj eksperci spoza Europy. Propozycje członków ISAB może składać do Rady dyrektor. Przed rozpatrzeniem propozycji przez Radę należy zgłosić wszelkie potencjalne konflikty interesów. Członków ISAB powołuje się na trzy lata z możliwością jednokrotnego przedłużenia kadencji o rok do trzech lat. Od członków ISAB wymaga się podpisania umowy poufności nie później niż trzydzieści dni po ich nominacji lub przed wymianą jakichkolwiek poufnych informacji, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.
3.  Posiedzenie ISAB odbywa się co najmniej raz do roku i ma na celu ocenę ogólnych naukowych i strategicznych postępów poczynionych przez Instruct-ERIC i porównanie ich z wizją naukową i innymi wyzwaniami.
4.  Członkowie ISAB otrzymują od Instruct-ERIC zwrot racjonalnie uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania zgodnie z zleceniami Rady.
Artykuł  18

Grupy Instruct

1.  Jeżeli Rada uzna to za konieczne, może ustanawiać dodatkowe komitety, grupy robocze i rady naukowe oraz określać ich zadania i upoważnienia.
Artykuł  19

Instruct Hub i personel

1.  Instruct Hub jest centralnym biurem zarządzającym codziennym funkcjonowaniem Instruct-ERIC. Wspiera on codzienne zarządzanie Instruct-ERIC, w tym udziela pomocy Radzie. Biuro zostaje utworzone i jest zarządzane przez dyrektora, jak określono w art. 14.
2.  Instruct Hub:
a) zajmuje się bieżącym zarządzaniem administracyjnym i finansowym i składa sprawozdania z działalności Radzie za pośrednictwem dyrektora;
b) koordynuje centralnie działalność Instruct-ERIC podejmowaną przez ośrodki Instruct i w stosownych przypadkach zapewnia ośrodkom Instruct źródła wsparcia;
c) dalej rozwija, aktualizuje i utrzymuje organizację, procedury, dokumentację, komunikację w zakresie infrastruktury oraz zapewnia, aby Instruct-ERIC utrzymało zdolność do skutecznego świadczenia wysokiej jakości usług i realizacji wysokiej jakości działań.
3.  Pod warunkiem uzyskania zgody Rady personel Instruct Hub może zostać oddelegowany spośród członków personelu ośrodków Instruct, tworząc tym samym praktyczne połączenie między Instruct Hub i ośrodkami Instruct.

ROZDZIAŁ  5

FINANSE

Artykuł  20

Zasady budżetowe i sprawozdania finansowe

1.  Rok obrotowy Instruct-ERIC pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2.  Dyrektor przedstawia Radzie roczną prognozę i rozliczenie wydatków w stosunku do prognozy budżetu w każdym roku obrotowym.
3.  Sprawozdania finansowe Instruct-ERIC podlegają audytowi niezależnej instytucji audytowej zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Sprawozdania z audytu przedstawiane są Radzie wraz ze sprawozdaniem z działalności i zarządzania finansami Instruct-ERIC.
4.  Instruct-ERIC funkcjonuje zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami i podlega wymogom właściwego prawa w odniesieniu do przygotowywania, wypełniania, audytu i publikacji sprawozdań finansowych.
5.  Instruct-ERIC rejestruje oddzielnie wszystkie koszty i przychody z każdej działalności gospodarczej.
Artykuł  21

Odpowiedzialność

1.  Instruct-ERIC ponosi odpowiedzialność za swoje długi.
2.  Członkowie nie ponoszą zbiorowo odpowiedzialności za długi Instruct-ERIC.
3.  Odpowiedzialność finansowa każdego z członków za długi i zobowiązania Instruct-ERIC ogranicza się do wysokości wkładu wniesionego przez niego do Instruct-ERIC, jak określono w załączniku 2.
4.  Instruct-ERIC zawiera odpowiednie ubezpieczenie obejmujące te formy ryzyka, które są charakterystyczne dla budowy i funkcjonowania Instruct-ERIC.

ROZDZIAŁ  6

SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ KOMISJI

Artykuł  22

Składanie sprawozdań Komisji

1.  Instruct-ERIC przedstawia roczne sprawozdanie z działalności zawierające w szczególności aspekty naukowe, operacyjne i finansowe swojej działalności. Sprawozdanie sporządzane jest przez dyrektora z pomocą Komitetu Wykonawczego, zatwierdzane przez Radę i przekazywane Komisji oraz odpowiednim organom publicznym w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego. Po zatwierdzeniu sprawozdanie zostaje podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem stron internetowych Instruct-ERIC.
2.  Instruct-ERIC informuje Komisję o wszelkich okolicznościach, które mogą w poważnym stopniu utrudnić realizację zadań Instruct-ERIC lub przeszkodzić Instruct-ERIC w wypełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ERIC.

ROZDZIAŁ  7

POLITYKA

Artykuł  23

Postanowienia ogólne

1.  Instruct-ERIC posiada i aktualizuje polityki obejmujące różne procedury i procesy związane z działaniami Instruct-ERIC zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 723/2009. Instruct Hub prowadzi dokumentację w zakresie polityki i podaje ją do wiadomości publicznej za pośrednictwem stron internetowych Instruct-ERIC.
Artykuł  24

Polityka zamówień publicznych i zwolnienie z podatku

1.  Rada zatwierdza szczegółowe zasady postępowań o udzielenie zamówienia oraz kryteria, którymi Instruct-ERIC jest zobowiązane się kierować. Polityka zamówień publicznych jest zgodna z zasadami przejrzystości, proporcjonalności, wzajemnego uznawania, równego traktowania i niedyskryminacji.
2.  Zwolnienia z VAT i z podatku akcyzowego na podstawie dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1  oraz zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2  oraz na podstawie dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG 3  ograniczają się do zakupów towarów i usług dokonywanych przez Instruct-ERIC i przez członków Instruct-ERIC na oficjalny i wyłączny użytek Instruct-ERIC oraz na potrzeby działalności Instruct-ERIC niemającej charakteru gospodarczego zgodnie z jego działalnością. Zwolnienia z VAT i z podatku akcyzowego ograniczają się do zakupów o wartości przekraczającej 300 EUR.
Artykuł  25

Polityka dostępu

1.  Każdy członek przyjmujący co najmniej jeden ośrodek Instruct zapewnia kwalifikującym się wnioskodawcom dostęp do infrastruktury zgodnie z zatwierdzoną procedurą dostępu. Każdy ośrodek Instruct określa część swojej zdolności infrastrukturalnej, którą udostępnia na potrzeby projektów zatwierdzonych przez Instruct. Komitet ds. dostępu zatwierdza wnioski w sprawie dostępu Instruct-ERIC na podstawie przeglądu przeprowadzonego przez międzynarodowych ekspertów kierujących się w pierwszej kolejności doskonałością naukową i uwzględniających również techniczną i operacyjną wykonalność.
2.  Dyrektor sprawuje nadzór nad świadczeniem usług w zakresie dostępu, uwzględniając:
a) naukową (wzajemną) ocenę projektu;
b) ocenę logistyczną dotyczącą technicznej wykonalności dokonaną przez zaangażowany ośrodek lub zaangażowane ośrodki Instruct, spodziewany termin i harmonogram prac w ośrodku; oraz
c) zasoby finansowe i niepieniężne udostępnione przez ośrodek Instruct i Instruct Hub w celu wsparcia dostępu, którego dotyczy wniosek, szczególnie zdolność w zakresie dostępu Instruct w ujętym we wniosku ośrodku Instruct oraz wystarczające centralne finansowanie dostępu zarządzane przez Instruct Hub.
3.  Instruct-ERIC przyjmuje wnioski o dostęp do infrastruktury Instruct-ERIC od każdego użytkownika.
4.  Instruct-ERIC zapewnia otwarty dostęp dla badaczy z instytucji z państw będących członkami, obejmujący dostęp do danych, narzędzi i usług oferowanych przez ośrodki Instruct. Użytkownicy będący członkami mogą ubiegać się o finansowane przez Instruct-ERIC dostęp do infrastruktury, kursów i warsztatów szkoleniowych, uczestnictwo w konferencjach lub każde inne działanie oferowane i wspierane przez Instruct-ERIC. Dostęp do danych i narzędzi reguluje polityka Instruct-ERIC w zakresie zarządzania danymi i produktami biologicznymi, a także, w przypadku współpracy, umowa między wszystkimi użytkownikami, jak określono w art. 27.
5.  Użytkownicy spoza państw będących członkami mogą ubiegać się o dostęp za pośrednictwem systemu składania wniosków. W przypadku badań akademickich lub przedkonkurencyjnych za dostęp będzie pobierana opłata akademicka. Opłaty akademickie mogą być również pobierane od użytkowników niekomercyjnych, którzy ubiegają się o dostęp za pośrednictwem organizacji międzyrządowej i którzy nie mają siedziby na terytorium jednego z państw będących członkami.
6.  Od użytkowników ubiegających się o dostęp do infrastruktury Instruct na potrzeby prowadzenia własnych badań naukowych pobiera się za dostęp opłatę komercyjną. W takim przypadku dane uzyskane w wyniku dostępu będą stanowić własność użytkownika i nie ma obowiązku ich ujawniania ani publikowania.
7.  Członkowie mają zawsze pierwszeństwo dostępu.
8.  Użytkownicy infrastruktury Instruct-ERIC prowadzący badania naukowe inne niż własne wyrażają zgodę na publikację danych uzyskanych w wyniku dostępu i podają je do wiadomości publicznej.
Artykuł  26

Polityka upowszechniania

1.  Rolą Instruct-ERIC jest ułatwianie prowadzenia badań naukowych oraz ogólnie zachęcanie do zapewniania jak najszerszego swobodnego dostępu do wyników badań naukowych. Niezależnie od tej zasady Instruct-ERIC propaguje wysokiej jakości badania naukowe i wspiera kulturę "najlepszych praktyk" poprzez działalność szkoleniową.
2.  Zasadniczo Instruct-ERIC zachęca badaczy do publicznego udostępniania wyników ich badań naukowych oraz zwraca się do wszystkich użytkowników o odpowiednie uwzględnienie zasad Instruct-ERIC.
3.  Polityka w zakresie upowszechniania obejmuje opis różnych grup docelowych, a Instruct-ERIC, aby dotrzeć do odbiorców docelowych, wykorzystuje szereg kanałów, takich jak: portale internetowe, biuletyn informacyjny, warsztaty, obecność na konferencjach, artykuły w czasopismach i gazetach codziennych oraz media społecznościowe.
4.  W publikacjach będących efektem działalności wspieranej przez Instruct-ERIC należy potwierdzić wsparcie ze strony personelu i wykorzystanie zasobów doświadczalnych Instruct-ERIC.
Artykuł  27

Polityka w zakresie zarządzania danymi, własności intelektualnej i produktów biologicznych

1.  Zasadniczo przestrzega się zasad otwartego oprogramowania i otwartego dostępu.
2.  Wszelkie dane wygenerowane w wyniku działalności Instruct-ERIC powinny przede wszystkim pozostać własnością naukowca, który je uzyskał, lub instytucji, która go zatrudnia. Z zastrzeżeniem wcześniejszych zobowiązań, w tym względem różnych instytucji, agencji zajmujących się przyznawaniem dotacji lub innych osób trzecich, użytkownicy infrastruktury Instruct mogą zażądać zawarcia umowy w sprawie praw własności intelektualnej przed rozpoczęciem prac. Wyłączną odpowiedzialność za ochronę własności intelektualnej użytkowników ponoszą sami użytkownicy.
3.  W przypadku udostępnienia infrastruktury Instruct-ERIC na potrzeby projektów realizowanych w ramach współpracy użytkownicy uzgadniają kwestię współdzielonej własności doświadczalnych danych lub materiałów przed rozpoczęciem prac związanych z dostępem. Odpowiedzialność za ochronę współdzielonej własności intelektualnej w odniesieniu do wszystkich użytkowników ponoszą sami użytkownicy.
4.  Instruct-ERIC zapewnia użytkownikom infrastruktury Instruct-ERIC wytyczne w formie polityki w zakresie zarządzania danymi i polityki w zakresie produktów biologicznych w celu zapewnienia, aby badania naukowe podejmowane z wykorzystaniem materiału udostępnianego za pośrednictwem Instruct-ERIC były prowadzone w ramach, w jakich uznaje się prawa właścicieli danych i prywatność poszczególnych osób, w stopniu mającym zastosowanie zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w państwie przyjmującym, a kwestia własności danych i narzędzi wygenerowanych w wyniku działalności Instruct-ERIC musi być jasno określona.
5.  Instruct-ERIC zapewnia, aby użytkownicy wyrazili zgodę na warunki udzielania dostępu, oraz zapewnia wprowadzenie stosownych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego przechowywania i przetwarzania danych.
6.  Rada określa proces badania zarzutów dotyczących naruszenia bezpieczeństwa, ujawnienia informacji poufnych i innych kwestii etycznych dotyczących wyników badań naukowych.
7.  Wszelkie innowacje dotyczące technologii eksperymentalnej i wynikające z korzystania z placówki na użytek działalności Instruct pozostają własnością placówki przyjmującej, pod warunkiem że zobowiąże się ona, że wszyscy przyszli użytkownicy będą mogli korzystać z tego nowego potencjalnego usprawnienia jej zdolności eksperymentalnych. W przypadku gdy użytkownik odegrał znaczącą rolę w opracowaniu innowacji, należy zawrzeć umowę między stronami w sprawie wspólnej akredytacji pracy, która może być wykorzystywana.
Artykuł  28

Polityka zatrudnienia

1.  Instruct-ERIC może zatrudniać pracowników, których powołuje i odwołuje dyrektor.
2.  Rada zatwierdza plan zatrudnienia opracowany przez dyrektora przy zatwierdzaniu planu prac.
3.  Dyrektor przedstawia Radzie z wyprzedzeniem informacje dotyczące wakatów do obsadzenia i planu polityki kadrowej. Rada decyduje, które stanowiska wymagają zatwierdzenia przez nią wybranych kandydatów.
4.  Procedury wyboru kandydatów na pracowników Instruct-ERIC muszą być przejrzyste, niedyskryminacyjne i zapewniać poszanowanie równości szans, a dyskryminacja pozytywna musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Umowy o pracę spełniają wymagania krajowych przepisów państwa, w którym zatrudnia się pracowników.

ROZDZIAŁ  8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA, LIKWIDACJI, SPORÓW I ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Artykuł  29

Czas trwania

1.  Instruct-ERIC ustanawia się na czas nieokreślony. Instruct-ERIC może zostać zlikwidowany zgodnie z art. 30.
Artykuł  30

Likwidacja

1.  Likwidacja Instruct-ERIC następuje w wyniku decyzji Rady zgodnie z art. 13.
2.  Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od przyjęcia decyzji o likwidacji Instruct-ERIC, a następnie z chwilą zamknięcia Instruct-ERIC, Instruct-ERIC zawiadamia Komisję Europejską o tej decyzji.
3.  Aktywa pozostałe po spłacie zadłużenia Instruct-ERIC rozdziela się między członków proporcjonalnie do ich skumulowanego rocznego wkładu pieniężnego wniesionego w Instruct-ERIC. Zobowiązania pozostałe po likwidacji, w tym aktywa Instruct-ERIC, rozdziela się między członków proporcjonalnie do ich skumulowanego rocznego wkładu pieniężnego w Instruct-ERIC, przy czym nie mogą one przewyższać kwoty jednego rocznego wkładu.
4.  Instruct-ERIC przestaje istnieć z dniem opublikowania przez Komisję Europejską stosownego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł  31

Prawo właściwe

1.  Instruct-ERIC podlega, zgodnie z poniższą kolejnością, następującym przepisom:
a) prawu Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzeniu w sprawie ERIC i decyzjom, o których mowa w art. 6 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia;
b) prawu przyjmującego państwa w przypadku kwestii nieobjętych (lub objętych tylko częściowo) prawem Unii Europejskiej; oraz
c) niniejszemu statutowi i przepisom wykonawczym.
Artykuł  32

Spory

1.  Członkowie dokładają wszelkich starań, aby rozwiązywać wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku interpretacji lub zastosowania niniejszego statutu, w sposób polubowny.
2.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami odnoszących się do Instruct-ERIC, sporów między członkami a Instruct-ERIC oraz wszelkich innych sporów, w których stroną jest UE, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Artykuł  33

Statut

1.  Niniejszy statut jest aktualizowany i udostępniany publicznie na stronie internetowej Instruct-ERIC oraz w jego siedzibie statutowej.
2.  Statut może zostać zmieniony jednomyślną decyzją Rady zgodnie z art. 13, a do wszelkich zmian statutu zastosowanie mają przepisy ustanowione w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 oraz procedura zastosowana w celu ich przyjęcia.
Artykuł  34

Postanowienia dotyczące rozpoczęcia działalności

1.  Państwo przyjmujące zwołuje posiedzenie założycielskie Rady jak najwcześniej i nie później niż czterdzieści pięć dni kalendarzowych po wejściu w życie decyzji Komisji o utworzeniu Instruct-ERIC.
2.  Państwo przyjmujące powiadamia członków założycieli o wszelkich specjalnych pilnych czynnościach prawnych, które należy podjąć w imieniu Instruct-ERIC przed posiedzeniem założycielskim. O ile żaden członek założyciel nie złoży sprzeciwu w ciągu pięciu dni roboczych od powiadomienia, osoba właściwie umocowana przez państwo przyjmujące przeprowadza takie czynności prawne.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

Lista członków i obserwatorów

Niniejszy załącznik zawiera listę członków i obserwatorów oraz podmiotów ich reprezentujących. Dyrektor aktualizuje załącznik 1 po cofnięciu statusu członka lub obserwatora lub rezygnacji z tego statusu lub po przyjęciu członków lub obserwatorów.

Członkowie

Państwo lub organizacja międzyrządowaOficjalnie reprezentujący(-e) podmiot(-y)
Królestwo BelgiiBelgijski Federalny Urząd ds. Polityki Naukowej (BELSPO)
Republika CzeskaMinisterstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu (MSMT)
Królestwo DaniiDuńska Agencja Nauki, Technologii i Innowacji (DASTI)
Republika FrancuskaMinistère de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR)
Państwo IzraelMinisterstwo Nauki, Technologii i Przestrzeni Kosmicznej (MOST)
Republika WłoskaMinisterstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych (MIUR)
Królestwo NiderlandówNiderlandzka Organizacja Badań Naukowych (NWO)
Republika PortugalskaInstituto de Tecnologia Química e Biológica da Universi-dade Nova de Lisboa (ITQB-UNL)
Republika SłowackaMinisterstwo Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejRada ds. Badań Medycznych w Zjednoczonym Królestwie (MRC UK)

Obserwatorzy

Państwo lub organizacja międzyrządowaOficjalnie reprezentujący(-e) podmiot(-y)
Republika GreckaGrecki Sekretariat Generalny ds. Badań i Technologii (GSRT)
Królestwo HiszpaniiMinisterstwo Gospodarki i Konkurencyjności (MINECO)
Królestwo SzwecjiSzwedzka Rada ds. Badań Naukowych (SRC)
Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL)

ZAŁĄCZNIK  2

Wkład finansowy

Zasady

W modelu finansowym opisano prognozy dochodów pieniężnych Instruct-ERIC. Opisane niżej zasady mają zastosowanie w okresie pierwszych pięciu lat istnienia Instruct-ERIC do obliczania rocznych wkładów pieniężnych i rejestrowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez członków. Rada może ustalić dowolną zmianę tych zasad.

1. Na roczny wkład każdego państwa członkowskiego składa się opłata członkowska i wkład niepieniężny.
2. Wysokość wkładu pieniężnego proponuje dyrektor, kierując się wytycznymi Komitetu Wykonawczego zgodnie z art. 16 ust. 5, i zatwierdza ją Rada zgodnie z art. 13.
3. Z wkładu pieniężnego wspiera się działalność w Instruct-ERIC.
4. Wkłady niepieniężne członków w formie inwestycji w ośrodek Instruct, które nie będą mierzone pod względem wartości pieniężnej, zapewnią ośrodkowi Instruct placówkę wraz z ogólnymi kosztami bieżącymi i personel pomocniczy wymagany dla działalności Instruct-ERIC.
5. Od obserwatorów Instruct-ERIC nie wymaga się wnoszenia wkładu innego niż pokrycie kosztów podróży na posiedzenia i udział w wyznaczonych działaniach Instruct-ERIC.
6. Obserwatorzy i osoby trzecie niebędące członkami Instruct-ERIC mogą wnosić do Instruct-ERIC wkład zgodnie ze specjalnymi umowami zatwierdzonymi przez Radę.
7. Instruct-ERIC musi otrzymać roczne wkłady w każdym roku obrotowym zgodnie z harmonogramem finansowym określonym przez Radę.
8. Każdy członek zobowiązuje się do uiszczania przez pięć lat opłaty członkowskiej, z zastrzeżeniem postanowień art. 7 i zgodnie z harmonogramem przeglądu Instruct przedstawionym w załączniku 3, oraz uzgadniania przyszłych zobowiązań dotyczących finansowania i członkostwa zgodnie z art. 10 i załącznikiem 5. Wysokość wkładów obejmuje coroczny wzrost o 2 % w celu kompensacji inflacji. Wkład pieniężny każdego członka określa się na podstawie zaklasyfikowania go do jednej z trzech kategorii grup wkładów. Grupy (A, B i C) określa się z kolei na podstawie liczby badaczy w dziedzinie Nauki i Technologii (HRST) jako odsetek łącznej liczby ludności kraju w wieku produkcyjnym 4 . Do kategorii grup należą:
a. Grupa A (> 750 000 HRST/ludność danego państwa)
b. Grupa B (100 000-750 000 HRST/ludność danego państwa)
c. Grupa C (< 100 000 HRST/ludność danego państwa)
9. Wkłady organizacji międzyrządowych określa się indywidualnie, jak uzgodniła Rada zgodnie z art. 13, i wynoszą one nie mniej niż minimalna taryfa w odniesieniu do członka grupy C.
10. Wkłady pieniężne ustala się zgodnie z modelem finansowym i w ciągu pierwszych pięciu lat wynoszą one: Grupa A: 100 000 EUR rocznie; Grupa B: 75 000 EUR rocznie; Grupa C: 50 000 EUR rocznie korygowane o wskaźnik inflacji, jak pokazano w niniejszym załączniku w tabeli poniżej.
11. W przypadku rekrutacji personelu Instruct Hub członkowie proszeni są o zaproponowanie kandydatów. Kandydaci zostaną wybrani zgodnie z art. 28. Pełne koszty wynagrodzenia będą ponoszone przez Instruct-ERIC lub przez członka. W tym drugim przypadku, i za wyraźną zgodą Rady, wkład niepieniężny jest odliczany od rocznych składek członkowskich.

Poniżej podano wkłady pieniężne (w tys. EUR) obliczone dla każdego członka za lata 1-5 Instruct-ERIC:

Roczny wkład pieniężny
rok 1 (tys. EUR)rok 2 (inf. 2 %)rok 3 (inf. 2 %)rok 4 (inf. 2 %)rok 5 (inf. 2 %)
Państwo członkowskielud. ogółem (mln) #Grupa ABadacze HRST (25-64 l.; 2012 r.) (**)%HRST/mln lud.Min. wkład pieniężnydodatkowy wkład w zależności od grupywkład pieniężny ogółempieniężny w roku 5 ogółem
UK63 495 3031 365 0002,15 %5050100,00102,00104,04106,12108,24520,40
FR65 276 983A930 0001,42 %5050100,00102,00104,04106,12108,24520,40
IT59 394 207B417 0000,70 %502575,0076,5078,0379,5981,18390,30
BE11 094 850B159 0001,43 %502575,0076,5078,0379,5981,18390,30
NL16 730 348B152 0000,91 %502575,0076,5078,0379,5981,18390,30
IL7 870 000B125 9201,60 %502575,0076,5078,0379,5981,18390,30
CZ10 505 445C91 0000,87 %50050,0051,0052,0253,0654,12260,20
PT10 542 398C53 0000,50 %50050,0051,0052,0253,0654,12260,20
DK5 614 000C47 0000,84 %50050,0051,0052,0253,0654,12260,20
450650,00663676,26689,79703,583 382,63
Koszty, które należy uwzględnić przy obliczaniu wkładu niepieniężnego przez poszczególne państwa

W przypadku każdego ośrodka Instruct przyjmowanego w Państwa kraju należy obliczyć następujące koszty proporcjonalnie do zakresu dostępu zapewnionego użytkownikom Instruct (wynosi on zwykle 10-20 %, ale należy znać własną proporcjonalną ofertę dostępu)

a) koszty utrzymania i obsługi oprzyrządowania

b) koszty osobowe związane z prowadzeniem/wsparciem placówki

c) inne koszty bieżące (podstawowe koszty placówek, energia elektryczna, woda, wewnętrzne usługi wsparcia itd.)

d) wartość, w całości lub części, kwalifikujących się pozycji kapitałowych (nowe zakupy) lub pozycji niekapitałowych, które mają zasadnicze znaczenie dla świadczenia przez Instruct usług dotyczących infrastruktury.

Kat. A (>750 tys. HRST) = 50 tys. dod.; Kat. B (>100 tys. do 750 tys. HRST) = 25 tys. dod.; Kat. C (≤ 100 tys. HRST) = 0 tys. dod.

wkładu pieniężnego

(**) Dane dotyczące HRST z Eurostatu hrst_st_nfieocc 2012 data

Employed HRST with tertiary education by age, field of education and occupation.

(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do) nauka, matematyka, przetwarzanie danych; 25-64 l.; dane

z 2012 r.

Dane dotyczące IL z www.oecd.org/sti/msti.htm % kategorii ISCO-3 wśród zatrudnionych ogółem.

#liczba ludności: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00001&language=en

ZAŁĄCZNIK  3

Kryteria dotyczące przeglądu ośrodków Instruct

Ośrodki Instruct zapewniają infrastrukturę i wiedzę fachową, która wyznacza i stanowi istotę Instruct-ERIC.

Rada rozważa tworzenie nowych ośrodków na podstawie wniosków istniejących członków lub opublikowanego zaproszenia do składania wniosków pochodzących od członków.

Kryteriami wyboru nowych ośrodków Instruct określonymi przez członków są:

- wyraźne zobowiązanie się do zapewnienia dostępu do technologii i niezbędnego wsparcia technicznego, które mają zasadnicze znaczenie dla wizji Instruct i są niezbędne dla jego sukcesu,
- zapewnienie technologii/wiedzy fachowej na najwyższym światowym poziomie, wykazanie dorobku w zakresie współpracy naukowej i znaczny wkład w ich dziedzinę badań,
- wniesienie wartości dodanej względem istniejących ośrodków, np. dzięki zapewnieniu odmienności w zakresie technologii i wiedzy fachowej lub zapewnieniu zwiększenia zdolności i lepszego dostępu poprzez położenie geograficzne,
- wiążące zobowiązanie do zapewnienia dostępu na uzgodnionym poziomie, który pozwala na przyjęcie projektów Instruct-ERIC,
- zatwierdzenie przez państwo ośrodka będącego przedmiotem wniosku lub inną agencję finansującą ten ośrodek zobowiązania na rzecz wspierania Instruct (np. poprzez członkostwo w Instruct-ERIC, zgoda na pokrywanie stałych kosztów bieżących ośrodka),
- posiadanie doświadczenia w zakresie zintegrowanych podejść technologicznych, chęć nawiązywania ogólnoeuropejskiej współpracy (naukowej) i współpracy przy projektach, które pobudzają rozwój techniczny,
- chęć stosowania się do polityki Instruct-ERIC w zakresie projektów związanych z Instruct-ERIC.

Jakość infrastruktury zapewnianej przez istniejące ośrodki Instruct, w tym polityka i procedury dostępu, podlega przeglądowi co najmniej raz w trakcie każdego pięcioletniego okresu w drodze niezależnej wzajemnej oceny z wykorzystaniem informacji przekazanych przez ISAB, które porównuje się z poniższymi kryteriami, i na wniosek Rady zgodnie z art. 15. Rada zatwierdza lub likwiduje ośrodki Instruct na podstawie tego przeglądu zgodnie z art. 13 i, w stosownych przypadkach, zmienia politykę dostępu.

Kryteriami odnawiania istniejących ośrodków Instruct są:

- wcześniejsze zapewnianie i możliwość dalszego zapewniania technologii/wiedzy fachowej na najwyższym światowym poziomie oraz wykazywanie dorobku w zakresie współpracy naukowej i znacznego wkładu w ich dziedzinę badań,
- wcześniejsze zapewnianie dostępu do technologii, na które istnieje wyraźny popyt w środowisku naukowym, w tym udzielanie wysokiej jakości pomocy eksperckiej,
- wcześniejsze uczestnictwo w programie szkoleniowym Instruct i zapewnianie działań, które wnoszą wartość dodaną w odniesieniu do Instruct-ERIC,
- wcześniejsze stosowanie się do polityki i procedur Instruct-ERIC.

ZAŁĄCZNIK  4

Powołanie dyrektora

1. Zadania i obowiązki dyrektora

Zadania i obowiązki dyrektora w odniesieniu do Instruct-ERIC obejmują: w zakresie strategii

- przywództwo strategiczne mające na celu zmaksymalizowanie wartości partnerstwa Instruct,
- wskazywanie nowych potencjalnych członków i partnerów,
- wskazywanie i zabezpieczanie nowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (np. Unia Europejska),
- opracowywanie i przedstawianie potrzeb w zakresie przyszłego podstawowego finansowania przez członkostwo, w zakresie zarządzania
- nadzorowanie bieżącego zarządzania Instruct,
- nadzorowanie zarządzania personelem i rekrutacji personelu w Instruct Hub, w zakresie promocji
- promowanie prac Instruct w Europie i na arenie międzynarodowej oraz wśród urzędników Komisji Europejskiej, dążenie do zapewnienia wysokiego i pozytywnego statusu Instruct,

w zakresie monitorowania i sprawozdawczości

- składanie sprawozdań Radzie z postępów, osiągnięć, nowych możliwości,
- ocenianie, traktowanie w sposób priorytetowy i zarządzanie ryzykiem nieodłącznie związanym z funkcjonowaniem Instruct. Wdrażanie odpowiedniego działania i, w razie potrzeby, dążenie do uzyskania informacji/upoważnienia od Rady,

w zakresie konfliktów

- zgłaszanie wszelkiego osobistego lub zawodowego interesu lub stanowiska, które może rzutować na bezstronność i rzetelność wydawania osądów w imieniu Rady lub być postrzegane przez innych jako na nie rzutujące.
2. Lokalizacja

Biuro dyrektora znajduje się w Instruct Hub, który będzie stanowił siedzibę statutową Instruct-ERIC.

3. Wybór i powołanie dyrektora

Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą wziąć udział w otwartym, konkurencyjnym zaproszeniu do składania wniosków. Zespół selekcyjny wybrany przez Radę przeprowadzi rozmowę z wybranymi kandydatami. Kryteria wyboru zostaną przedstawione przez Radę.

Dyrektor zostaje powołany na pięcioletnią kadencję z możliwością odnowienia. Warunki powoływania, oceny i odwoływania określi Rada i znajdą się one w regulaminie.

4. Poufność

Z wyjątkiem kwestii, które są w pełni własnością publiczną lub wchodzą w zakres własności publicznej, dyrektor zachowuje jako poufne wszelką wynikłą własność intelektualną i wszelkie informacje, które otrzymuje w związku z działalnością Instruct-ERIC; nie ujawnia takiej własności ani informacji żadnej osobie, chyba że zostanie to zatwierdzone przez właściciela informacji lub Radę.

5. Związek między dyrektorem i stronami Instruct-ERIC

Dyrektor nie działa jako przedstawiciel instytucji prowadzących działalność Instruct-ERIC za pośrednictwem ośrodków Instruct, ani jako przedstawiciel członków i nie jest upoważniony do podejmowania działań, zawierania jakichkolwiek umów, podejmowania jakiegokolwiek wiążącego zobowiązania lub ponoszenia odpowiedzialności ani do podpisywania jakiegokolwiek dokumentu w imieniu członków bez ich specjalnego zatwierdzenia.

ZAŁĄCZNIK  5

Ocena Instruct-ERIC

Pod koniec okresu finansowania, zgodnie z ustaleniami Rady, dyrektor przedstawia pełne sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć i przyszłych planów. Pomoże to każdemu członkowi ocenić ogólną jakość, wpływ i wydajność inwestycji Instruct oraz, z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem następnego okresu finansowania, podjąć decyzję, czy należy kontynuować członkostwo w Instruct. Rada odpowiada za zatwierdzenie szczegółowych wymogów sprawozdania i harmonogramu decyzji każdego członka w sprawie finansowania.

Głównym celem Instruct-ERIC jest ułatwienie dostępu do najnowocześniejszych technologii i pobudzenie innowacji w celu wspierania zintegrowanych podejść w biologii strukturalnej i komórkowej, umożliwienie rozstrzygnięcia problematycznych kwestii, których nie można łatwo rozwiązać w inny sposób. Sprawozdanie musi pozwolić członkom wyraźnie dostrzec wyniki realizacji kluczowych etapów i dokonać pełnej oceny tego, czy:

- Instruct-ERIC jest wyraźnie widoczne wśród społeczności badawczych będących członkami (i być może poza ich kręgiem) i czy odgrywa kluczową strategiczną rolę we wspieraniu potrzeb biologii strukturalnej, w tym wpływa na zmiany krajowej infrastruktury,
- występuje wyraźne zapotrzebowanie na dostęp do celów realizacji doskonałej bazy naukowej i czy zarządzanie nim jest skuteczne,
- dostęp umożliwia bazie naukowej wszystkich partnerów UE - w szczególności w przypadku zintegrowanych podejść, w których wykorzystuje się wiele technologii - przezwyciężać poważne wyzwania w dziedzinie biologii strukturalnej i komórkowej oraz tworzyć bazę naukową, która w innym razie nie powstałaby lub byłaby trudna do realizacji bez Instruct,
- istnieją jasne dowody, że dostęp ten przyczynia się do wyników badań naukowych i ich wpływu,
- Instruct-ERIC wnosi znaczny wkład w kluczowe potrzeby szkoleniowe,
- Instruct-ERIC faktycznie współdziała z przemysłem technologicznym we wspieraniu innowacji,
- Instruct-ERIC faktycznie zmienia się, aby sprostać przyszłym potrzebom naukowym i szkoleniowym,
- Instruct-ERIC nadal wnosi istotny i wyróżniający wkład w środowisko badawcze i czy główna inwestycja zapewnia korzystny stosunek wartości do ceny, czy należy ją kontynuować, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, na jaką skalę.

ZAŁĄCZNIK  6

Określenie i przeniesienie aktywów i mianowanie personelu

1. Aktywa

Aktywa trwałe: 3 serwery (12 rdzeni, 64 GB RAM każdy z 2 x 1,2 TB przestrzeni dyskowej w konfiguracji RAID1), które obsługują stronę internetową Instruct i ARIA z przechowywaniem w bazach danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych. Wartość wynosi 10 219 GBP.

Znak towarowy i nazwa (nazwy) domeny Instruct: wiąże się z nimi roczna opłata w wysokości 143 GBP, przy czym za powiązaną z nimi usługę czuwania obowiązuje dodatkowa roczna opłata w wysokości 50 GBP.

Środki pieniężne ze składek członkowskich (znajdujące się na rachunkach prowadzonych zarówno w funtach szterlingach, jak i w euro): do sierpnia 2016 r. środki pieniężne wynosiły łącznie ok. 268 000 EUR.

2. Zadłużenie

Wszelkie zadłużenie Instruct Academic Services Limited zostanie przeniesione na Instruct-ERIC.

Instruct Academic Services Limited nie ma obecnie żadnego zadłużenia.

3. Zatrudnianie pracowników

Obecnie Instruct Hub zatrudnia 6 pracowników, których koszty dla Instruct odpowiadają 4,93 EPC (uzupełniane przez Uniwersytet Oksfordzki i dochody z dotacji). Wszystkich obecnych pracowników Instruct zatrudnia Uniwersytet Oks-fordzki, zapewniając uniwersyteckie świadczenia pracownicze (świadczenia emerytalne w ramach uniwersyteckich systemów wieku starczego) na umowy na czas określony. Warunki tych umów wiążą się z dotacjami finansowanymi z zewnątrz (np. CORBEL, West-Life) lub z zapewnionym dochodem z członkostwa w Instruct.

Nowe umowy o oddelegowaniu (które mają być załączane do obecnych umów o pracę) sporządza się między Uniwersytetem Oksfordzkim a Instruct-ERIC w celu utrzymania tego rozwiązania dla obecnych pracowników. Nowy personel może być zatrudniany bezpośrednio przez Instruct-ERIC.

Przygotowuje się projekty porozumień między Uniwersytetem Oksfordzkim (instytucja przyjmująca) a Instruct-ERIC, aby zezwolić na nabywanie i korzystanie z usług do celów administrowania Instruct-ERIC oraz aby umożliwić Instruct prowadzenie działalności w pomieszczeniach Instruct Hub.

4. Zobowiązania

Instruct Academic Services Limited jest partnerem będącym beneficjentem szeregu dotacji finansowanych z zewnątrz: iNEXT, CORBEL, West-Life i AARC2.

Zaciągnięte do sierpnia 2016 r. zobowiązania umowne obejmują realizację następujących zadań w zamian za płatność dokonaną zgodnie z umową o dotacje:

ZadanieOpis zadaniaMiesiąc realizacji
iNEXT
6.1Sprawozdanie dotyczące zapotrzebowania środowiska użytkownikówM24
6.2Sprawozdanie dotyczące modelu przyszłego dostępu do biologii strukturalnej w EuropieM36
6.3Sprawozdanie dotyczące stabilności finansowejM36
6.4Projekt planu zapewnienia trwałościM48
7.5Wdrożenie zintegrowanego systemu składania wnioskówM18
CORBEL
5.1Sprawozdanie dotyczące istniejącego wykorzystania modeli dostępu i regulacyjnej polityki dostępu określające wspólne elementyM20
5.2Sprawozdanie dotyczące koncepcji ramowej wspólnego dostępuM44
5.3Strategia rozszerzenia stosowania modelu wspólnego dostępu na podstawie informacji zwrotnej z projektów pilotażowych WP3 i WP4M48
6.4Projekt planu zapewnienia trwałościM48
7.5Wdrożenie zintegrowanego systemu składania wnioskówM18
West-Life
1.2Strony internetowe poświęcone projektomM3
1.4Projekt planu prac dla zapewnienia trwałościM18
1.5Sprawozdanie dotyczące trwałościM36
2.1Sprawozdanie okresowe dotyczące zadania 2.1M18
2.2Sprawozdanie okresowe dotyczące zadania 2.2M18
2.3Podsumowanie sprawozdania dotyczącego zaangażowania środowiska biologii strukturalnejM18
2.4Sprawozdanie dotyczące zaangażowania użytkowników przemysłowychM24
2.6Sprawozdanie dotyczące zaangażowaniaM36
5.4Sprawozdanie dotyczące działalności centrum informacyjnegoM18
5.9Sprawozdanie aktualizujące dotyczące działalności centrum informacyjnegoM36
AARC2
SA1.1Wyniki projektów pilotażowych z udziałem nowych środowisk część 1M12
SA1.2Wyniki projektów pilotażowych z udziałem nowych środowisk część 2M22
SA1.3Wyniki końcowe projektów pilotażowych dotyczących interoperacyjności infrastrukturyM22
SA1.4Wyniki końcowe projektów pilotażowych dotyczących zastosowań i nowych technologiiM22
1 Art. 143 ust. 1 lit. g) i art. 151 ust. 1 lit. b) (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
2 Art. 50 i 51 (Dz.U. L 77 z 23.3.2011, s. 1).
3 Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12.
4 Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=hrst_st_nfieocc (dziedzina: nauka, matematyka i przetwarzanie danych; wiek: 25-64 lat); dane dotyczące IL z www.oecd.org/sti/msti.htm % kategorii ISCO-3 wśród zatrudnionych ogółem.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.