Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.385.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 3 listopada 2015 r.
w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w odniesieniu do decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego

(2015/C 385/03)

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 115 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony ("układ") ustanawia się Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia.

(2) Art. 116 układu stanowi, że Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

(3) Art. 118 układu przewiduje, że Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia wspiera Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia ("komitet").

(4) Artykuł 118 układu stanowi również, iż Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa w swoim regulaminie wewnętrznym zadania Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz iż może ona przekazać komitetowi każde ze swoich uprawnień.

(5) Artykuł 120 układu stanowi, że Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może podjąć decyzję o powołaniu innych specjalnych komitetów lub organów, które będą wspierać ją w pełnieniu zadań. Stanowi on także, że w swoim regulaminie Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa skład i obowiązki takich komitetów i organów oraz zasady ich funkcjonowania,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowionej na mocy art. 115 układu, w odniesieniu do decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia dotyczącej przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego, jest oparte na projekcie decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, załączonym do decyzji Rady (UE) 2015/1900 z dnia 5 października 2015 r. 1 w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w odniesieniu do decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego, załączonej do niniejszej decyzji.

Niewielkie zmiany do wspomnianego projektu decyzji mogą zostać przyjęte bez kolejnej decyzji Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Johannes HAHN

Członek Komisji

DECYZJA NR 1 RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE-BOŚNIA I HERCEGOWINA

z dnia [data] r.

w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego

RADA STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony ("układ"), w szczególności jego art. 115, 116, 118 i 120

a także mając na uwadze, że przedmiotowy układ wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2015 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przewodnictwo

Strony przewodniczą Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia na przemian przez okres 12 miesięcy. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, a kończy w dniu 31 grudnia tego samego roku.

Artykuł  2

Posiedzenia

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia zbiera się na szczeblu ministerialnym raz w roku. Sesje nadzwyczajne Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą odbywać się na wniosek jednej ze Stron, jeżeli Strony tak uzgodnią. Każda sesja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia odbywa się w zwykłym miejscu wyznaczonym do posiedzeń Rady Unii Europejskiej w terminie uzgodnionym przez obie Strony, chyba że Strony postanowią inaczej. Posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są zwoływane wspólnie przez sekretarzy Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w porozumieniu z przewodniczącym.

Artykuł  3

Przedstawicielstwo

Członkowie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą być reprezentowani, jeżeli nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu. Jeżeli członek Rady pragnie być reprezentowany, musi zgłosić przewodniczącemu imię i nazwisko swojego przedstawiciela przed posiedzeniem, na którym ma być reprezentowany. Przedstawiciel członka Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia wykonuje wszystkie jego uprawnienia.

Artykuł  4

Delegacje

Członkom Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą towarzyszyć urzędnicy. Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest powiadamiany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron. W posiedzeniach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w przypadku gdy w porządku dziennym znajdują się sprawy dotyczące banku. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może zaprosić osoby niebędące jej członkami do uczestniczenia w posiedzeniach w celu uzyskania informacji dotyczących określonych tematów.

Artykuł  5

Sekretariat

Urzędnik Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej oraz urzędnik Misji Bośni i Hercegowiny przy Unii Europejskiej działają wspólnie w charakterze sekretarzy Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Artykuł  6

Korespondencja

Korespondencja skierowana do Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia jest wysyłana do przewodniczącego Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia na adres Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.

Obaj sekretarze zapewniają przekazywanie korespondencji przewodniczącemu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz, w stosownych przypadkach, udostępnianie jej innym członkom Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia. Udostępniana korespondencja jest wysyłana do Sekretariatu Generalnego Komisji, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, stałych przedstawicielstw państw członkowskich oraz Misji Bośni i Hercegowiny przy Unii Europejskiej.

Komunikaty przewodniczącego Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są wysyłane do adresatów przez obu sekretarzy oraz udostępniane, w stosownych przypadkach, innym członkom Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, o których mowa w akapicie drugim.

Artykuł  7

Upublicznianie

Posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.

Artykuł  8

Porządek obrad

1. Przewodniczący sporządza wstępny porządek każdego posiedzenia. Jest on przekazywany przez sekretarzy Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia adresatom, o których mowa w art. 6, nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Wstępny porządek obrad zawiera punkty, w odniesieniu do których przewodniczący otrzymał wniosek o ich włączenie do porządku obrad nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, chociaż punktów tych nie wpisuje się do wstępnego porządku obrad, chyba że towarzysząca dokumentacja została przekazana sekretarzom nie później niż w dniu przesłania porządku obrad. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Punkty inne niż punkty już zawarte we wstępnym porządku obrad mogą zostać w nim umieszczone, jeżeli obie Strony tak postanowią.
2. Przewodniczący może, w porozumieniu z obiema Stronami, skrócić terminy wskazane w ust. 1 w celu uwzględnienia wymogów szczególnego przypadku.
Artykuł  9

Protokół z posiedzenia

Projekt protokołu z każdego posiedzenia jest sporządzany przez obu sekretarzy. Protokół, co do zasady, wskazuje w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad:

- dokumentację przedłożoną Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia,
- oświadczenia, których zaprotokołowania zażądał członek Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia,
- podjęte decyzje i sformułowane zalecenia, uzgodnione oświadczenia i przyjęte wnioski.

Projekt protokołu jest przedkładany do zatwierdzenia Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i obu sekretarzy. Protokół jest składany w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, który będzie pełnił funkcję depozytariusza dokumentów stowarzyszenia. Uwierzytelniony odpis jest przekazywany każdemu z adresatów, o których mowa w art. 6.

Artykuł  10

Decyzje i zalecenia

1. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia podejmuje decyzje i formułuje zalecenia za porozumieniem Stron. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może podejmować decyzje i formułować zalecenia w drodze procedury pisemnej, jeżeli obie Strony tak postanowią.
2. Decyzje i zalecenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, w rozumieniu art. 117 układu, noszą odpowiednio nazwę "decyzji" i "zalecenia", po czym następuje ich numer porządkowy, data ich przyjęcia oraz opis ich przedmiotu. Decyzje i zalecenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są podpisywane przez przewodniczącego i uwierzytelniane przez obu sekretarzy. Decyzje i zalecenia są przekazywane każdemu adresatowi określonemu w art. 6. Każda ze Stron może podjąć decyzję o opublikowaniu decyzji i zaleceń Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w swojej odpowiedniej publikacji urzędowej.
Artykuł  11

Języki

Językami urzędowymi Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są języki urzędowe obu Stron. Podstawę obrad Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia stanowi dokumentacja sporządzona w tych językach, chyba że postanowiono inaczej.

Artykuł  12

Wydatki

Unia Europejska oraz Bośnia i Hercegowina oddzielnie pokrywają wydatki, które ponoszą ze względu na swoje uczestnictwo w posiedzeniach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, zarówno wydatki na personel, koszty podróży i utrzymania, jak i wydatki na telekomunikację i usługi pocztowe. Wydatki związane z tłumaczeniem ustnym podczas posiedzeń, tłumaczeniem pisemnym oraz powielaniem dokumentów, a także inne wydatki związane z organizacją posiedzeń ponosi Strona, która pełni rolę gospodarza posiedzenia.

Artykuł  13

Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia

1. Niniejszym ustanawia się Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia ("komitet") w celu wspierania Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w wykonywaniu jej obowiązków. Komitet składa się z przedstawicieli Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli Komisji Europejskiej, z jednej strony, oraz przedstawicieli Rady Ministrów Bośni i Hercegowiny, z drugiej strony, zazwyczaj na szczeblu wyższych urzędników państwowych.
2. Komitet przygotowuje posiedzenia i obrady Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, w stosownych przypadkach wprowadza w życie decyzje Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz ogólnie zapewnia ciągłość powiązań stowarzyszeniowych oraz właściwą realizację układu. Komitet rozważa wszelkie sprawy powierzone mu przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, jak również każdą inną sprawę, która może wyniknąć podczas bieżącego wdrażania układu. Przedkłada wnioski, projekty decyzji lub zalecenia do przyjęcia przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia.
3. W przypadku gdy układ odnosi się do obowiązku lub możliwości konsultacji, taka konsultacja może zostać przeprowadzona w ramach komitetu. Wspomniana konsultacja może być kontynuowana w Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia, jeżeli obie Strony tak postanowią.
4. Regulamin wewnętrzny komitetu jest załączony do niniejszej decyzji.

Sporządzono w [...] dnia [...] r.

W imieniu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKDo Decyzji NR 1 RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE-BOŚNIAI HERCEGOWINA

z dnia [data] r.

Regulamin wewnętrzny Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia
Artykuł  1

Przewodnictwo

Strony przewodniczą komitetowi na przemian przez okres 12 miesięcy. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, a kończy w dniu 31 grudnia tego samego roku.

Artykuł  2

Posiedzenia

Komitet zbiera się wtedy, gdy wymagają tego okoliczności, za porozumieniem obu Stron. Każde posiedzenie komitetu odbywa się w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie Strony. Posiedzenia komitetu są zwoływane przez przewodniczącego.

Artykuł  3

Delegacje

Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest powiadamiany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron.

Artykuł  4

Sekretariat

Urzędnik Komisji Europejskiej i urzędnik rządu Bośni i Hercegowiny sprawują wspólnie funkcje sekretarzy komitetu. Wszystkie przewidziane w niniejszej decyzji komunikaty skierowane do przewodniczącego komitetu i pochodzące od niego są przekazywane sekretarzom komitetu oraz sekretarzom i przewodniczącemu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Artykuł  5

Upublicznianie

Posiedzenia komitetu są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.

Artykuł  6

Porządek obrad

1. Przewodniczący sporządza wstępny porządek każdego posiedzenia. Jest on przekazywany przez sekretarzy komitetu adresatom, o których mowa w art. 4, nie później niż 30 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia. Wstępny porządek obrad zawiera punkty, w odniesieniu do których przewodniczący otrzymał wniosek o ich włączenie do porządku obrad nie później niż 35 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia, chociaż punktów tych nie wpisuje się do wstępnego porządku obrad, chyba że towarzysząca dokumentacja została przekazana sekretarzom nie później niż w dniu przesłania porządku obrad. Komitet może zaprosić ekspertów do uczestniczenia w jego posiedzeniach w celu uzyskania informacji dotyczących określonych tematów. Komitet przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Punkty inne niż punkty już zawarte we wstępnym porządku obrad mogą zostać w nim umieszczone, jeżeli obie Strony tak postanowią.
2. Przewodniczący może, w porozumieniu z obiema Stronami, skrócić terminy wskazane w ust. 1 w celu uwzględnienia wymogów szczególnego przypadku.
Artykuł  7

Protokół z posiedzenia

Protokół jest sporządzany po każdym posiedzeniu i jest oparty na dokonanym przez przewodniczącego podsumowaniu wniosków, które sformułował komitet. Po zatwierdzeniu przez komitet protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i sekretarzy, a następnie włączany do akt przez każdą ze Stron. Odpis protokołu jest przekazywany każdemu z adresatów, o których mowa w art. 4.

Artykuł  8

Decyzje i zalecenia

W szczególnych przypadkach, w których komitet jest upoważniony przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z art. 118 układu do podejmowania decyzji lub formułowania zaleceń, takie akty noszą odpowiednio nazwę "decyzji" i "zalecenia", po czym następuje ich numer porządkowy, data ich przyjęcia oraz opis ich przedmiotu. Decyzje i zalecenia są podejmowane za porozumieniem Stron. Komitet może podejmować decyzje i formułować zalecenia w drodze procedury pisemnej, jeżeli obie Strony tak postanowią. Decyzje i zalecenia komitetu są podpisywane przez przewodniczącego i uwierzytelniane przez obu sekretarzy oraz przekazywane adresatom określonym w art. 4. Każda ze Stron może podjąć decyzję o opublikowaniu decyzji i zaleceń komitetu w swojej odpowiedniej publikacji urzędowej.

Artykuł  9

Wydatki

Unia Europejska oraz Bośnia i Hercegowina oddzielnie pokrywają wydatki, które ponoszą ze względu na swoje uczestnictwo w posiedzeniach komitetu, zarówno wydatki na personel, koszty podróży i utrzymania, jak i wydatki na telekomunikację i usługi pocztowe. Wydatki związane z tłumaczeniem ustnym podczas posiedzeń, tłumaczeniem pisemnym oraz powielaniem dokumentów, a także inne wydatki związane z organizacją posiedzeń ponosi Strona, która pełni rolę gospodarza posiedzenia.

Artykuł  10

Podkomitety i grupy specjalne

Komitet może powołać podkomitety lub grupy specjalne działające z jego upoważnienia. Składają one komitetowi sprawozdania po każdym ze swoich posiedzeń. Komitet może podjąć decyzję o rozwiązaniu któregokolwiek z istniejących podkomitetów lub grup, określeniu lub zmianie zakresu jego/jej uprawnień lub powołaniu kolejnych podkomitetów lub grup w celu wspierania komitetu w wykonywaniu jego obowiązków. Wymienione podkomitety i grupy nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK

wyłącznie do wiadomości Komisji

PROJEKT

DECYZJA NR 1/2015 KOMITETU STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE-BOŚNIA I HERCEGOWINA

z dnia [...] 2015 r.

w sprawie utworzenia podkomitetów i grup specjalnych

KOMITET STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w szczególności jego art. 119,

uwzględniając swój regulamin wewnętrzny, w szczególności jego art. 10,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Niniejszym powołuje się podkomitety i grupy specjalne wymienione w załączniku I. Zakres ich uprawnień jest określony w załączniku II.

Sporządzono w ... dnia [dzień, miesiąc] 2015 r.

W imieniu Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK  I

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU UE-BOŚNIA I HERCEGOWINA

Struktura podkomitetu multidyscyplinarnego
NazwaZagadnieniaArtykuł układu o stabilizacji i stowarzyszeniu
1. Handel, przemysł, cła i opodatkowanieSwobodny przepływ towarówArt. 18
Produkty przemysłoweArt. 19-23
Sprawy handloweArt. 32-46
Normalizacja, metrologia, akredytacja, certyfikacja, ocena zgodności i nadzór rynkuArt. 75
Współpraca przemysłowaArt. 92
MŚPArt. 93
TurystykaArt. 94
CłaArt. 97
OpodatkowanieArt. 98
Reguły pochodzeniaProtokół 2
Pomoc administracyjna w sprawach celnychProtokół 5
2. Rolnictwo i rybołówstwoProdukty rolne sensu latoArt. 24, art. 26 ust. 1 i 2, art. 29, 30 i 33
Produkty rolne sensu strictoArt. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 4
Produkty rybołówstwaArt. 26 i 28
Przetworzone produkty rolneArt. 25, protokół 1
WinoArt. 27 ust. 5 i protokół 7
Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i produktów rybołówstwa oraz środków spożywczych innych niż wina i napoje spirytusoweArt. 31
Rolnictwo i sektor rolno-przemysłowy, kwestie weterynaryjne i fitosanitarneArt. 95
Współpraca w zakresie rybołówstwaArt. 96
Bezpieczeństwo żywnościArt. 95
3. Rynek wewnętrzny i konkurencjaPrawo przedsiębiorczościArt. 50-56
Świadczenie usługArt. 57-59
Inne kwestie związane z tytułem V układu o stabilizacji i stowarzyszeniuArt. 63-69
Zbliżanie ustawodawstwa i egzekwowanie prawaArt. 70
KonkurencjaArt. 71-72, protokół 4
Własność intelektualna, przemysłowa i handlowaArt. 73
Zamówienia publiczneArt. 74
Bankowość, ubezpieczenia i pozostałe usługi finansoweArt. 89
Ochrona konsumentówArt. 76
Zdrowie publiczne
4. Sprawy ekonomicznofinansowe i dane statystycznePrzepływy kapitału i płatnościArt. 60-62
Polityka gospodarczaArt. 87
Współpraca w dziedzinie statystykiArt. 88
Promowanie i ochrona inwestycjiArt. 91
Współpraca finansowaArt. 112-114
5. Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwoWymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, w tym niedyskryminacjaArt. 78
Współpraca policyjna i sądowniczaArt. 78
Zasada państwa prawaArt. 78
Ochrona danychArt. 79
Wizy, kontrole graniczne, azyl i migracjaArt. 80
Nielegalna imigracja i readmisjaArt. 81
Pranie pieniędzyArt. 82
NarkotykiArt. 83
Zwalczanie terroryzmuArt. 85
Przestępczość i inne nielegalne działaniaArt. 84
6. Innowacje, społeczeństwo informacyjne i polityka społecznaPrzepływ pracownikówArt. 47-49
Warunki pracy i równość szansArt. 77
Współpraca społecznaArt. 99
Kształcenie i szkolenieArt. 100
Współpraca kulturalnaArt. 101
Informacja i komunikacjaArt. 105
Współpraca w sektorze audiowizualnymArt. 102
Sieci i usługi łączności elektronicznejArt. 104
Społeczeństwo informacyjneArt. 103
Badania i rozwój technologicznyArt. 109
7. Transport, energia, środowisko naturalne i rozwój regionalny (1)TransportArt. 53, 59, 106 i protokół 3
EnergiaArt. 107
Bezpieczeństwo jądroweArt. 107
Środowisko naturalneArt. 108
Zmiana klimatuArt. 108
Ochrona ludnościArt. 108
Rozwój regionalny i lokalnyArt. 110
(1) W celu wprowadzenia w życie protokołu 3 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu podkomitet ten działa jako podkomitet specjalny, wymieniony w art. 21 wymienionego protokołu.

Struktura grup specjalnych

NazwaZagadnieniaArtykuł układu o stabilizacji i stowarzyszeniu
Specjalna grupa ds. reformy administracji publicznejReforma administracji publicznejTytuł VI - Zbliżanie ustawodawstwa i egzekwowanie prawa, art. 70 oraz tytuł VII - Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, art. 78, art. 111

ZAŁĄCZNIK  II

ZAKRES UPRAWNIEŃ PODKOMITETÓW I GRUP SPECJALNYCH UE-BOŚNIA I HERCEGOWINA

Skład i przewodnictwo

W skład podkomitetów i specjalnej grupy ds. reformy administracji publicznej (dalej zwaną "specjalną grupą") wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej i przedstawiciele rządu Bośni i Hercegowiny. Przewodniczą im na przemian obie Strony. Państwa członkowskie będą informowane o posiedzeniach podkomitetów i specjalnej grupy i zapraszane na nie.

Sekretariat

Urzędnik Komisji Europejskiej i urzędnik rządu Bośni i Hercegowiny sprawują wspólnie funkcje sekretarzy każdego podkomitetu i specjalnej grupy.

Wszelkie komunikaty dotyczące podkomitetów są przekazywane sekretarzom właściwego podkomitetu i specjalnej grupy.

Posiedzenia

Posiedzenia podkomitetów i specjalnej grupy zwołuje się, gdy wymagają tego okoliczności, za porozumieniem obu Stron. Każde posiedzenie podkomitetu lub specjalnej grupy odbywa się w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie Strony.

Jeżeli obie Strony wyrażą na to zgodę, podkomitety lub specjalna grupa mogą zapraszać na swoje posiedzenia ekspertów w celu uzyskania określonych informacji.

Porządek obrad i towarzysząca dokumentacja

Przewodniczący i sekretarze sporządzają wstępny porządek obrad każdego posiedzenia nie później niż 30 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia.

Wstępny porządek obrad zawiera punkty, w odniesieniu do których sekretarze otrzymali wniosek o ich włączenie do porządku obrad nie później niż 35 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia.

Po uzgodnieniu wstępnego porządku obrad na każde posiedzenie i nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem danego posiedzenia sekretarz z Bośni i Hercegowiny przekazuje sekretarzowi z Komisji Europejskiej niezbędną pisemną dokumentację w związku z punktami włączonymi do wstępnego porządku obrad.

W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w akapicie 3 posiedzenie jest automatycznie odwoływane bez dodatkowego powiadamiania Stron.

Omawiane kwestie

Podkomitety omawiają kwestie związane z układem o stabilizacji i stowarzyszeniu, o których mowa w strukturze podkomitetu multidyscyplinarnego. Postępy związane ze zbliżaniem, wdrażaniem i egzekwowaniem prawodawstwa ocenia się oddzielnie dla każdego tematu. Podkomitety badają wszelkie problemy, jakie mogą wystąpić w podlegających im obszarach oraz przedstawiają propozycje ewentualnych działań.

Podkomitety służą także jako fora do dokładniejszego wyjaśniania dorobku prawnego UE i dokonywania przeglądów postępów poczynionych przez Bośnię i Hercegowinę w dostosowywaniu swojego prawa do unijnego dorobku prawnego, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Specjalna grupa omawia kwestie dotyczące reformy administracji publicznej i przedstawia propozycje ewentualnych działań.

Protokół z posiedzenia

Protokół jest sporządzany z każdego posiedzenia, a jego treść jest uzgadniana po zakończeniu posiedzenia. Odpis protokołu jest przekazywany przez sekretarza podkomitetu lub specjalnej grupy sekretarzowi komitetu.

Jawność

Posiedzenia podkomitetów i specjalnej grupy są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.

1 Dz.U. L 277 z 22.10.2015, s. 17.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.