Sprostowanie do zaproszenia do wyrażenia zainteresowania - Program dla młodszych specjalistów w dziedzinie kontroli finansowej... - OpenLEX

Sprostowanie do zaproszenia do wyrażenia zainteresowania - Program dla młodszych specjalistów w dziedzinie kontroli finansowej - Pracownicy zatrudnieni na czas określony (grupa zaszeregowania AD 6) ( Dz.U. C 400 A z 4.10.2021 ).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.435A.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2021 r.

SPROSTOWANIE DO ZAPROSZENIA DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA - PROGRAM DLA MŁODSZYCH SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE KONTROLI FINANSOWEJ
Pracownicy zatrudnieni na czas określony (grupa zaszeregowania AD 6)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 400 A z dnia 4 października 2021 r.)

(2021/C 435 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2021 r.)

1. Strona 2, pkt 2. Kwalifikacje:

zamiast:

"Zgodnie z art. 10 ust. 1 warunków zatrudnienia innych pracowników UE kandydaci muszą posiadać:

i. poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem uzyskanym nie więcej niż sześć lat przed ostatecznym terminem składania zgłoszeń w ramach niniejszego zaproszenia;

ii. gdy jest to uzasadnione interesem służby - wykształcenie zawodowe na równoważnym poziomie uzyskane nie więcej niż sześć lat przed ostatecznym terminem składania zgłoszeń w ramach niniejszego zaproszenia;

Ponadto kandydaci muszą również posiadać:

- tytuł magistra w dziedzinie audytu, rachunkowości, statystyki, matematyki, zarządzania, finansów lub ekonomii, albo

- kwalifikacje zawodowe w zakresie kontroli lub rachunkowości (certyfikat ACCA, dyplomowany audytor wewnętrzny itp.).",

powinno być:

"Zgodnie z art. 10 ust. 1 warunków zatrudnienia innych pracowników UE w dniu złożenia podania kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

(i) poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem uzyskanym nie więcej niż osiem (8) lat przed ostatecznym terminem składania zgłoszeń w ramach niniejszego zaproszenia;

(ii) gdy jest to uzasadnione interesem służby - wykształcenie zawodowe na równoważnym poziomie uzyskane nie więcej niż osiem (8) lat przed ostatecznym terminem składania zgłoszeń w ramach niniejszego zaproszenia;

Posiadanie tytułu magistra w dziedzinie audytu, rachunkowości, statystyki, matematyki, zarządzania, finansów lub ekonomii albo kwalifikacji zawodowych w zakresie kontroli lub rachunkowości (certyfikat ACCA, dyplomowany audytor wewnętrzny itp.) będzie stanowiło dodatkowy atut.".

Strona 3, część "Zgłoszenia":

zamiast: "Termin składania zgłoszeń upływa dnia 29 października 2021 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego.",

powinno być: "Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2021 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.