Sprostowanie do zaproszeń do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: "Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.304.26

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2004 r.

Sprostowanie do zaproszeń do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: "Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego"

("Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" C 296 z dnia 1 grudnia 2004 r.)

(2004/C 304/08)

(Dz.U.UE C z dnia 8 grudnia 2004 r.)

Tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 296 z dnia 1 grudnia 2004 r., str. 9, otrzymuje brzmienie:

"Zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: »Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego«

Priorytet/dziedzina tematyczna: Technologie społeczeństwa informacyjnego (IST)

Numer identyfikacyjny konkursu: FP6-2004-IST-4

Numer identyfikacyjny konkursu: FP6-2002-IST-C

1. Zgodnie z decyzją nr 1513/2002/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniających się do tworzenia Europejskiego Obszaru Badawczego oraz innowacji (2002 do 2006)(1), Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program jednostkowy na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, pt.:»Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego« (2002- 2006)(2) (zwany dalej »programem jednostkowym«).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej »Komisją«) przyjęła dnia 9 grudnia 2002 r. program pracy(3) (zwany dalej »programem pracy«) szczegółowo określający cele i priorytety naukowe i techniczne programu jednostkowego, jak również harmonogram wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002 do 2006)(4) (zwanego dalej »zasadami uczestnictwa«), wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać na zasadach zaproszenia do składania wniosków.

2. Niniejsze zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego (dalej zwane »zaproszeniami«) obejmują niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne, opisane w załącznikach. Załączniki zawierają w szczególności terminy składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, przybliżony termin zakończenia oceny, przybliżony budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami, kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich ograniczeniach.

3. Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5) (zwane dalej »wnioskodawcami") mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę warunków uczestnictwa ma miejsce na etapie negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Tym niemniej, zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie kwalifikują się do żadnego z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.(6)

Wspólnota Europejska prowadzi politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca kobiety do składania wniosków dotyczących pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego lub do uczestniczenia w składaniu takich projektów.

4. Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla Wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Komisja udostępnia również Wytyczne Oceny Projektów i Procedury Selekcji(7). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszeń można uzyskać w Komisji pod następującymi adresami:

European Commission

The IST Information Desk

Directorate General INFSO

BU31 1/19

B-1049 Brussels, Belgium

e-mail: ist@cec.eu.int

Adres internetowy: www.cordis.lu/ist

5. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można składać wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS)(8). Tym niemniej, w szczególnych przypadkach, koordynator może, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu składania wniosków wskazanego w zaproszeniu, wystąpić z prośbą o zezwolenie Komisji na złożenie wniosku na papierze. Prośbę taką należy złożyć w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:

European Commission

The IST Information Desk

Directorate General INFSO

BU31 1/19

B-1049 Brussels, Belgium

e-mail: ist@cec.eu.int

Prośbie o wyłączenie musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy pragnący złożyć wniosek na papierze ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by odpowiednia prośba o wyłączenie oraz związane z nią procedury nastąpiły w czasie pozwalającym im na złożenie wniosku w terminie wskazanym w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą zawierać dwie części: formularze (Część A) oraz treść (Część B).

Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można przygotowywać zarówno w trybie off-line jak i on-line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać w formacie PDF (»portable document format«, kompatybilnym z Adobe w wersji 3 lub wyższej z osadzonymi czcionkami - embedded fonts). Pliki poddane kompresji (»zzipowane«) nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie off-line, jak i on-line) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego złożone w trybie on-line, które są niepełne, nieczytelne, lub zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje projektów działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-ROM, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, co do których wyrażono zgodę na złożenie na papierze, a które są niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych Oceny Projektów i Procedur Selekcji.

6. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą dotrzeć do Komisji w terminie podanym we właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które przybędą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikujących podanych w programie pracy.

7. W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego Komisja rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie wskazanym we właściwym zaproszeniu.

8. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego mogą być rozpatrywane w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli możliwość taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.

9. We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje, składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na odpowiedni identyfikator zaproszenia.

______

(1) Dz.U. L 232, z 29.8.2002, str.1.

(2) Dz.U. L 294, z 29.10.2002, str.1.

(3) Decyzja Komisji C(2002)4789, zmieniona przez C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, i C(2004)2002 - wszystkie niepublikowane

(4) Dz.U. L 355, z 30.12.2002, str.23.

(5) Dz.U. L 248, z 16.09.2002, str.1.

(6) Dz.U. L 357, z 31.12.2002, str.1.

(7) C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmienione przez C(2004)1855 z 18.5.2004.

(8) EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK

CZWARTE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW IST

1. Program szczegółowy: »Integrowanie i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej«

2. Priorytet/obszar tematyczny: Technologie społeczeństwa informacyjnego (IST)

3. Tytuł zaproszenia: Czwarte zaproszenie do składania projektów w ramach priorytetu IST

4. Identyfikator zaproszenia: FP6-2004-IST-4

5. Data ogłoszenia: 25 listopada 2004 r.

6. Data zamknięcia: 22 marca 2005 r. godz. 17:00 (czasu brukselskiego)

7. Orientacyjny budżet całkowity: 1.120 mln euro

8. Obszary i instrumenty:

Wnioski mają dotyczyć realizacji następujących celów:

Cele strategiczne

2005 - 2006

Instrumenty(1)Stosunek: nowe(2)/ tradycyjne(3) instrumenty (%)Orientacyjny budżet(4)

(in EUR)

2.4.1 NanoelektronikaIP, STREP, CA, SSA80/2074
2.4.2 Technologie i urządzenia do integracji w mikro- i nanoskaliIP, STREP, CA, SSA60/4075
2.4.3 W kierunku globalnej struktury niezawodności i bezpieczeństwaIP, NoE, STREP, CA, SSA70/3063
2.4.4 Szerokopasmowy dostęp dla wszystkichIP, NoE, STREP, SSA65/3565
2.4.5 Systemy przenośne i bezprzewodowe oraz platformy czwartej generacjiIP, NoE, STREP, SSA65/35138
2.4.6 Sieciowe systemy audiowizualne oraz platformy do zastosowań domowychIP, NoE, STREP, CA, SSA75/2563
2.4.7 Systemy wiedzy oparte na semantyceIP, NoE, STREP, SSA70/30112
2.4.8 Systemy poznawczeIP, NoE, STREP, CA65/3545
2.4.9 Badania w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na rzecz innowacyjnych metod rządzeniaIP, NoE, STREP, SSA, CA50/5046
2.4.10 Uczenie z zastosowaniem nowoczesnych technologiiIP, NoE, STREP, CA70/3054
2.4.11 Zintegrowane informacje z zakresu biomedycyny na rzecz poprawy zdrowiaIP, STREP, SSA, CA55/4575
2.4.12 eBezpieczeństwo - połączone systemy na rzecz transportu drogowegoIP, NoE, STREP, SSA60/4082
2.4.13 Wzmacnianie integracji działań badawczych w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych w rozszerzonej EuropieSTREP0/10063
Inicjatywy aktywizujące FET (technologie przyszłości)54
2.3.4 (viii) Nowoczesne architektury obliczenioweIP, NoE100/0
2.3.4 (ix) Obecność i interakcje w środowiskach typu mixed realityIP100/0
2.3.4 (x) Komunikacja lokowana i autonomicznaIP, NoE100/0
(1) IP = projekty zintegrowane; NoE = sieć doskonałości; STREP = projekty

badawczo-rozwojowe; CA = działania koordynujące; SSA = działania wspomagające

(2) Nowe instrumenty: IP i NoE
(3) Tradycyjne instrumenty: STREP, SSA i CA
(4) Kwota jest równa 90% budżetu wstępnie przyznanego na cele strategiczne

9. Minimalna liczba uczestników(1):

InstrumentMinimalna liczba
IP, NoE, STREP i CA3 niezależne osoby prawne z 3 różnych MS lub AS, co najmniej 2 MS lub ACC
Działania wspomagające (SSA)1 osoba prawna

10. Ograniczenia dotyczące uczestnictwa: brak

11. Konsorcjum: uczestnicy działań BRT (badania i rozwój technologiczny) wynikających z niniejszego zaproszenia zobowiązani są do zawarcia umowy konsorcjum.

12. Procedura oceny: ocena jest jednoetapowa. Wnioski nie są oceniane anonimowo.

13. Kryteria oceny: patrz część o kryteriach oceny w sekcji 4 programu prac IST 2005-06(2).

14. Orientacyjny czas oceny i wyboru: zakłada się, że wyniki oceny zostaną udostępnione w ciągu dwóch miesięcy od daty zamknięcia zaproszenia.

______

(1) MS = Państwa Członkowskie UE; AS (łącznie z ACC) = państwa stowarzyszone; ACC: stowarzyszone państwa kandydujące. Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub państwie stowarzyszonym, w skład którego wchodzi wymagana liczba uczestników, może być wyłącznym uczestnikiem działania pośredniego.

(2) Porównaj z »informacjami o IST« pod adresem

http://www.cordis.lu/ist/workprogramme/fp6_workprogramme.htm

ZAŁĄCZNIK  II

ZAPROSZENIE CIĄGŁE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW (ROZSZERZENIE ZAPROSZENIA FP6-2002-IST-C)

1. Program szczegółowy: Integrowanie i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

2. Priorytet/obszar tematyczny: Technologie społeczeństwa informacyjnego (IST)

3. Tytuł zaproszenia: Technologie przyszłości - obszar otwarty (zaproszenie ciągłe)

4. Identyfikator zaproszenia: FP6-2002-IST-C

5. Data ogłoszenia: 25 listopada 2004 r.

6. Data zamknięcia: 20 września godz. 17:00 (czasu brukselskiego) dla wniosków CA, SSA oraz krótkich wniosków STREP. Datą graniczną do złożenia pełnych wniosków STREP, po pozytywnym rozpatrzeniu krótkiego wniosku STREP, jest 14 lutego 2006.

7. Orientacyjny budżet całkowity: Budżet w wysokości 60 mln euro wskazany w zaproszeniu FP6-2002-IST-C, który powinien zostać przyznany na realizację zaakceptowanych wniosków złożonych najpóźniej do dnia 14 września 2004 r. włącznie, zostaje zwiększony o 60 mln euro(1) (obejmując pełne wnioski CA, SSA i STREP złożone w terminie do daty granicznej/zamknięcia 5 stycznia 2005 r., 10 maja 2005 r. i 20 września 2005 r. oraz pełne wnioski STREP złożone do daty granicznej 14 lutego 2006.). Orientacyjnie, dodatkowe środki budżetowe zostaną równo rozłożone pomiędzy cztery daty graniczne.

8. Obszary i instrumenty:

Obszar jest otwarty dla działań z użyciem następujących instrumentów:

CelInstrumenty(1)
FET - obszar otwartySTREP, CA, SSA
(1) STREP = projekty badawczo-rozwojowe; CA = działania koordynujące; SSA =

działania wspomagające

9. Minimalna liczba uczestników(2):

InstrumentyMinimalna liczba
STREP i CA3 niezależne osoby prawne z 3 różnych MS lub AS, co najmniej 2 MS lub ACC
Działania wspomagające (SSA)1 osoba prawna

10. Ograniczenia dotyczące uczestnictwa: brak

11. Konsorcjum: Zawarcie umowy konsorcjum przez uczestników działań RTD wynikających z zaproszenia nie jest wymagane, jednak jest zdecydowanie zalecane.

12. Procedura oceny:

– wnioski STREP należy składać w dwóch etapach: w pierwszej kolejności złożony zostaje krótki, maksymalnie pięciostronicowy wniosek określający zadania i uzasadnienie proponowanych prac. Ostateczna data zamknięcia dla składania krótkich wniosków STREP to 20 września r 2006.,

– wnioski krótkie są oceniane anonimowo, w kolejności ich składania, z pomocą pracujących zdalnie ekspertów,

– jeżeli krótki wniosek zostanie zaakceptowany, wnioskodawcy są proszeni o złożenie pełnego wniosku w terminie do określonej daty granicznej. Wnioskodawcy zaakceptowanych krótkich wniosków otrzymają co najmniej dwa miesiące na przygotowanie wniosku pełnego. Ocena wniosków pełnych nie jest przeprowadzana anonimowo i obejmuje ocenę zdalną oraz panele ekspertów odbywające się w Brukseli,

– wnioski CA i SSA są składane w jednym etapie i nie będą oceniane anonimowo. Ostateczna data zamknięcia dla składania wniosków CA i SSA to 20 września r.,

– daty graniczne dla składania pełnych wniosków STREP (drugi etap) w 2005 r. oraz 2006 r. to 5 stycznia 2005 r., 10 maja 2005 r., 20 września 2005 r. oraz 14 lutego 2006 r..

13. Kryteria oceny: patrz kryteria dotyczące FET - obszar otwarty w sekcji kryteriów oceny ust. 4.3 programu prac IST 2005-06(3) wraz z współczynnikami wagi i progami zamieszczonymi poniżej.

14. Orientacyjny czas oceny i wyboru:

– Wyniki oceny dla wniosków krótkich: dwa miesiące od daty otrzymania wniosku.

– Wyniki oceny dla wniosków pełnych: dwa miesiące od daty granicznej lub daty zamknięcia.

Przeliczniki i progi dla FET - obszar otwarty

Projekty badawczo-rozwojowe (STREP)

WNIOSKI KRÓTKIE

KryteriaZgodność z celami programuPotencjalny wpływDoskonałość naukowo-technologicznaJakość konsorcjumJakość zarządzaniaMobilizacja zasobówOgółem
Współczynnik wagi3030300010
Próg333--23,5

WNIOSKI PEŁNE

Współczynnik wagi03040101010
Próg3343-23,5

Działania koordynujące (CA)

KryteriaZgodność z celami programuJakość koordynacjiPotencjalny wpływJakość konsorcjumJakość zarządzaniaMobilizacja zasobówOgółem
102030201010
Próg3343323,5

Specjalne działania wspierające (SSA)

KryteriaZgodność z celami programuJakość działań wspomagającychPotencjalny wpływJakość zarządzaniaMobilizacja zasobówOgółem
Współczynnik wagi1020402010
Próg334333,5"

______

(1) Kwota FET - obszar otwarty odpowiada 100 % wstępnie przydzielonej kwoty budżetowej

(2) MS = Państwa Członkowskie UE; AS (łącznie z ACC) = państwa stowarzyszone; ACC: stowarzyszone państwa kandydujące. Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub państwie stowarzyszonym, w skład którego wchodzi wymagana liczba uczestników, może być wyłącznym uczestnikiem działania pośredniego.

(3) Porównaj z informacjami o IST pod adresem

http://www.cordis.lu/ist/workprogramme/fp6_workprogramme.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.