Dz.U.UE.C.2019.47.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do streszczenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 30 z dnia 24 stycznia 2019 r.)

(2019/C 47/07)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lutego 2019 r.)

Strona 4, pierwsza kolumna "Odniesienie do decyzji":

zamiast: "C(2019) 54",

powinno być: "C(2019) 53".