Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.89.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2020 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2020/213 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 45 z dnia 18 lutego 2020 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2020 r.)

Strona 1, art. 1 pkt 1:

zamiast: "1) tytuł otrzymuje brzmienie:

»Rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe«;",

powinno być: "1) tytuł otrzymuje brzmienie:

»Rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe«;".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.