Dz.U.UE.L.2019.39.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2011 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304 z dnia 22 listopada 2011 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lutego 2019 r.)

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast: "podmiot działający na rynku spożywczym",

powinno być: "podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze".