Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.277.315

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2021 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

(Dz.U. L 206 z dnia 11 czerwca 2021 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 27 października 2022 r.)

1. Strona 2, motyw 7:

zamiast: "(7) (...), w ramach wewnętrznego programu przestrzegania przepisów. W związku z tym przy opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych programów przestrzegania przepisów należy brać pod uwagę w szczególności wielkość i strukturę organizacyjną eksporterów.",

powinno być: "(7) (...), w ramach wewnętrznego systemu kontroli. W związku z tym przy opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych systemów kontroli należy brać pod uwagę w szczególności wielkość i strukturę organizacyjną eksporterów.".

2. Strona 3, motyw 18:

zamiast: "(18) Należy wprowadzić wytyczne dotyczące wewnętrznych programów przestrzegania przepisów, by przyczynić się (...). Eksporterzy korzystający z globalnych zezwoleń na wywóz powinni wdrożyć wewnętrzne programy przestrzegania przepisów, chyba że właściwy organ uzna to za zbędne ze względu na inne okoliczności, które wziął pod uwagę przy rozpatrywaniu złożonego przez eksportera wniosku o globalne zezwolenie na wywóz.",

powinno być: "(18) Należy wprowadzić wytyczne dotyczące wewnętrznych systemów kontroli, by przyczynić się (...). Eksporterzy korzystający z globalnych zezwoleń na wywóz powinni wdrożyć wewnętrzne systemy kontroli, chyba że właściwy organ uzna to za zbędne ze względu na inne okoliczności, które wziął pod uwagę przy rozpatrywaniu złożonego przez eksportera wniosku o globalne zezwolenie na wywóz.".

3. Strona 8, art. 2 pkt 21:

zamiast: "21) »wewnętrzny program przestrzegania przepisów« lub »ICP« oznacza (...)",

powinno być: "21) »wewnętrzny system kontroli« lub »ICP« oznacza (...)".

4. Strona 16, art. 15 ust. 2:

zamiast: "2. Oprócz kryteriów określonych w ust. 1 przy ocenie wniosku o globalne zezwolenie na wywóz państwa członkowskie biorą pod uwagę wdrożenie przez eksportera wewnętrznego programu przestrzegania przepisów.",

powinno być: "2. Oprócz kryteriów określonych w ust. 1 przy ocenie wniosku o globalne zezwolenie na wywóz państwa członkowskie biorą pod uwagę wdrożenie przez eksportera wewnętrznego systemu kontroli.".

5. Strona 20, art. 23 ust. 2 lit. b):

zamiast: "b) dodatkowe informacje dotyczące stosowania kontroli, w tym informacje na temat stosowania kryteriów określonych w art. 15 ust. 1, informacje na temat liczby podmiotów gospodarczych dysponujących wewnętrznym programem przestrzegania przepisów oraz ...;",

powinno być: "b) dodatkowe informacje dotyczące stosowania kontroli, w tym informacje na temat stosowania kryteriów określonych w art. 15 ust. 1, informacje na temat liczby podmiotów gospodarczych dysponujących wewnętrznym systemem kontroli oraz ...;".

6. Strona 417, załącznik I, część XI, pozycja 9E003, lit. a.:

zamiast: "a. »technologie« niezbędne do »rozwoju« lub »produkcji« dowolnego z (...)",

powinno być: "a. »technologie« »niezbędne« do »rozwoju« lub »produkcji« dowolnego z (...)".

7. Strona 440, załącznik II, sekcja G, część 3, pkt 3:

zamiast: "3. Eksporter planujący wykorzystać niniejsze zezwolenie stosuje wewnętrzny program przestrzegania prawa.",

powinno być: "3. Eksporter planujący wykorzystać niniejsze zezwolenie stosuje wewnętrzny system kontroli.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.