Dz.U.UE.L.2019.43.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2009 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1161/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, które mają być przekazywane przedsiębiorstwom sektora spożywczego prowadzącym ubojnie

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 314 z dnia 1 grudnia 2009 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

1. Strona 8, tytuł:

zamiast:

"przedsiębiorstwom sektora spożywczego prowadzącym ubojnie",

powinno być:

"podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze prowadzącym rzeźnie".

2. Strona 8, motyw 1 zdanie drugie:

zamiast:

"przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzące ubojnie",

powinno być:

"podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze prowadzące rzeźnie".

3. Strona 8, motyw 1 zdanie drugie, motyw 2 zdanie pierwsze i drugie, motyw 5 zdanie pierwsze:

zamiast:

"ubojni",

powinno być:

"rzeźni".

4. Strona 8, motyw 3 zdanie pierwsze:

zamiast:

"przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego",

powinno być:

"podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

5. Strona 8, motyw 4:

zamiast:

"Płynny przepływ informacji dotyczących łańcucha żywnościowego z gospodarstwa do ubojni ułatwia w szczególności art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005, który ustanawia odstępstwo od określonego w pkt 2 sekcji III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wymogu dostarczania takich informacji 24 godziny przed przybyciem zwierząt do ubojni, jeżeli właściwy organ udzieli zezwolenia i gdy nie naraża to na szwank celów tego rozporządzenia.",

powinno być:

"Płynny przepływ informacji dotyczących łańcucha żywnościowego z gospodarstwa do rzeźni ułatwia w szczególności art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005, który ustanawia odstępstwo od określonego w pkt 2 sekcji III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wymogu dostarczania takich informacji 24 godziny przed przybyciem zwierząt do rzeźni, jeżeli właściwy organ udzieli zezwolenia i gdy nie naraża to na szwank celów tego rozporządzenia.".

6. Strona 9, załącznik - załącznik II sekcja III pkt 7 akapit pierwszy i drugi:

zamiast:

"Jeżeli właściwy organ udzieli zezwolenia i gdy nie naraża to na szwank celów tego rozporządzenia, informacje dotyczące łańcucha żywnościowego mogą zostać przekazane później niż 24 godziny przed przybyciem do ubojni zwierząt dowolnego gatunku, których dotyczą, lub zostać przekazane wraz z tymi zwierzętami do ubojni.

Jednak wszelkie istotne informacje dotyczące łańcucha żywnościowego, których znajomość mogłaby spowodować poważne zakłócenia działalności ubojni, powinny zostać udostępnione przedsiębiorstwu sektora spożywczego prowadzącemu ubojnię wystarczająco wcześnie przed przybyciem zwierząt do ubojni, tak aby umożliwić mu odpowiednie zaplanowanie działalności ubojni.",

powinno być:

"Jeżeli właściwy organ udzieli zezwolenia i gdy nie naraża to na szwank celów tego rozporządzenia, informacje dotyczące łańcucha żywnościowego mogą zostać przekazane później niż 24 godziny przed przybyciem do rzeźni zwierząt dowolnego gatunku, których dotyczą, lub zostać przekazane wraz z tymi zwierzętami do rzeźni.

Jednak wszelkie istotne informacje dotyczące łańcucha żywnościowego, których znajomość mogłaby spowodować poważne zakłócenia działalności rzeźni, muszą zostać udostępnione podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo spożywcze prowadzącemu rzeźnię wystarczająco wcześnie przed przybyciem zwierząt do rzeźni, tak aby umożliwić mu odpowiednie zaplanowanie działalności rzeźni.".

7. Strona 9, załącznik - załącznik II sekcja III pkt 7 akapit trzeci:

zamiast:

"Przedsiębiorstwo sektora spożywczego prowadzące ubojnię",

powinno być:

"Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze prowadzący rzeźnię".