Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.223.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2009 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 316 z dnia 2 grudnia 2009 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 25 sierpnia 2010 r.)

1. Strona 38, art. 37 ust. 2 akapit trzeci:

zamiast: "Taka szczegółowa deklaracja wskazuje położenie całości posiadanego przez rolnika gruntu oraz gruntu przez niego wynajmowanego bądź użytkowanego na mocy jakichkolwiek uzgodnień (...)",

powinno być: "Taka szczegółowa deklaracja wskazuje położenie całości posiadanego przez rolnika gruntu oraz gruntu przez niego dzierżawionego bądź użytkowanego na mocy jakichkolwiek uzgodnień (...)".

2. Strona 38, art. 37 ust. 3:

zamiast: "Właściwy organ krajowy może zażądać przedstawienia aktu własności, umowy wynajmu bądź pisemnej umowy między rolnikami (...)",

powinno być: "Właściwy organ krajowy może zażądać przedstawienia aktu własności, umowy dzierżawy bądź pisemnej umowy między rolnikami (...)".

3. Strona 39, art. 44 ust. 3:

zamiast: "W przypadku przeniesienia w drodze przekazania gospodarstwa liczba praw przeniesionych bez kompensaty do rezerwy krajowej w żadnym wypadku nie może być mniejsza od jednego.",

powinno być: "W przypadku przeniesienia bez przekazania gospodarstwa liczba praw przeniesionych bez kompensaty do rezerwy krajowej w żadnym wypadku nie może być mniejsza od jednego.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.